ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “MANTIK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin mantık kavramına ilişkin metaforlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi programlarına devam eden; Felsefe, Sosyoloji, Felsefe Grubu ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında eğitim gören 118 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmanın deseni ise, olgubilim deseni biçiminde düzenlenmiştir. Verilerin analizi, içerik analizi tekniğiyle yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin her birine dağıtılan formda yer alan “Mantık…………… gibidir; çünkü…………” cümlesini yazılı olarak tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; üniversite öğrencileri mantık kavramına yönelik olarak geçerli 87 metafor üretmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bağlamında 13 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler ve üretilen öğrenci frekansları sırasıyla; nesne olarak (26), yol gösterici olarak (20), doğadan varlık olarak (20), süreç olarak (15), alet/araç olarak (9), insana özgü olarak/özgülük (4), eylem olarak (4), farklı dersler olarak (4), mantık kavramları olarak (4), organ olarak (4), sınıflandırma yapılamayan kategori (4), mekân olarak (3), öz/kaynak olarak (1)   şeklindedir.
Anahtar Kelimeler:

Mantık, Metafor, Kavram

THE METAPHORS OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE CONCEPT OF “LOGIC”

The purpose of the current study is to determine the metaphors of university students regarding the concept of logic. The working group of the study was made up of 118 students attending to Gazi University, Faculty of Education, studying in the programs of Philosophy, Sociology, Philosophy Group and Social Sciences teaching in the spring term of 2016-2017. The data of the study was collected through qualitative research method. The design of the study was arranged as phenomenology design. The analysis of the data was made through content analysis. In order to collect the data, each student was given a form and asked to complete the sentence “Logic is like …; because …” in a written form. At the end of the study, university students produced 87 valid metaphors with regard to the concept of logic. In the sense of common characteristics, these metaphors were listed under 13 categories. These categories and the student frequencies are as follows respectively: as an object (26), as a guide (20), as an existence in nature (20), as a process (15), as a tool/means (9), as something peculiar to man/peculiarity (4), as an act (4), as other courses (4), as concepts of logic (4), as an organ (4), unclassified category (4), as a space (3), as an essence/a source (1). 

Kaynakça

Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (9.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Başerer, D. (2017). Bir düşünme türü olarak mantıksal düşünme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 433-442.Bayrakdar, M. (2008, Mayıs 4). Farabi ve Mantık Felsefesi. 22 Ocak 2018 tarihinde https://ozguryazilar.wordpress.com/2008/05/04/farabi-ve-mantik-felsefesi/ adresinden alınmıştır.Bıyıklı, C., Başbay, M., & Başbay, A. (2014). Ortaokul ve lise öğrencilerinin bilim kavramına ilişkin metaforları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 413-437.Cryan, D., Shatil, S., & Mayblin, B. (2011). Mantık (2.Baskı). (N. Elhüseyni, Çev.) İstanbul: NTV yayınları.Çapak, İ. (2004). İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25-42.Çüçen, K. (2006). Mantık (4.Baskı). Bursa: Asa Kitapevi.Çüçen, K. (2012). Klasik Mantık (4.Baskı). Bursa: Sentez Yayınları.Duman, E. Z. (2008). Ortaöğretimde öğretim ilke, yöntem ve teknikler açısından mantık öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Er, S. E., Kara, Ö. T., & Dağıstanlıoğlu, E. B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının felsefe kavramına ilişkin metaforik algıları. Beytulhikme an İnternational Journaal of Philosophy, 7(1), 335-359.Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.Geçit, Y., & Gençer, G. (2011). Sınıf Öğretmenliği 1.Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 11-19.Lakoff, G., & Johnson, M. (2015). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil (1.Baskı). İstanbul: İthaki Yayınları.Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (1.Baskı). İstanbul: Mess Yayın.Özlem, D. (2012). Mantık (13.Baskı). İstanbul: Notos Kitap Yayınevi.Şenel, T., & Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanları kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.Taylan, N. (2011). Anahatlarıyla Mantık (4.Baskı). İstanbul: Ensar.Topçu, N. (2001). Mantık (1.Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.Ünsal, S., Korkmaz, F., & Çetin, A. (2016). Lise öğrencilerinin felesefe kavramına yönelik metafor algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1047-1064.Yazar, T. (2016). Öğretmen adaylarının öğretim elemanı kavramı ile ilgili metafor algıları. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ss. 1009-1023). Ankara: Pegem Akademi.Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.Yüceil, H. M. (2015). Üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin metaforik algıları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.