Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1, Sakarya Üniversitesi2
Görüntülenme :
1063
DOI :
Özet Türkçe :

 

Bu çalıŞmada hayat boyu öğrenme (HBÖ) kavramı ve Türkiye‟de HBÖ‟ye katılım düzeyinin çeŞitli değiŞkenlere göre Avrupa ülkeleriyle karŞılaŞtırılması ve eğitime katılımı engelleyen çeŞitli değiŞkenlerin oranları incelenmiŞtir. Ayrıca “beŞikten mezara kadar” deyimi ile Türk kültüründe varolan HBÖ‟nin, kuramsal olarak ne kadar önem kazandığı ve bu yaklaŞımla ne tür düzenlemelerin yapıldığı, bu düzenlemeleri uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluŞlar tanımlanmaya çalıŞılmıŞtır. Hayat boyu öğrenme kapsamında tek bir kurum veya kuruluŞun sorumluluğu almasının yeterli olamayacağı, Türkiye‟de HBÖ‟nin bir yaŞam felsefesi haline gelmesinde baŞta devletin desteğinin, medyanın desteğinin ve yerel yönetimlerin desteğinin gerekliliği açıklanmıŞtır. Kurumlarda HBÖ kültürünün oluŞturulması ve bu felsefeyle hem kurum içinde hem de kurumlar arasında iŞbirliğinin yapılması, koordinasyonun sağlanması HBÖ‟nin geliŞtrilmesinde oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıŞtır. Ayrıca HBÖ‟nin önündeki engeller finansal engeller, iŞ hayatındaki engeller, ailevi engeller, eriŞim engelleri ve kiŞisel engeller olarak kategorize edilmiŞtir. Bu engelleri aŞmada; devlet, medya ve yerel yönetimlerin HBÖ‟deki sorumluluklarının gereği ve diğer tüm eğitim sağlayıcıların da etkili bir biçimde koordine edilip yönlendirilmesi gerekliliği öne sürülmüŞtür. Toplumda da HBÖ felsefesinin kazandırılmasına dönük eğitsel çalıŞmaların özellikle de kadınlar üzerinde gitgide arttırılması önerilebilir.

 

Özet İngilizce :

In this study, the concept of lifelong learning (LLL), the comparison of participation percentages in LLL in Turkey with European countries by taking into consideration different variables and the proportion of various variables that hinder participation in LLL in Turkey are examined. In addition, being a familiar concept in the Turkish culture, expressed in the saying “learning from the cradle to the grave” the importance LLL has recently gained theoretically, the regulations that have been made for LLL and the organizations responsible for the implementation of those regulations are discussed. It is explained that just one organization would not be enough for the implementation of LLL and that implementing LLL requires support from the state, media and local authorities. It is stated that creating a lifelong learning culture in organizations, establishing cooperation within and among organizations, and establishing coordination are important factors in the development of lifelong learning. Further, barriers that impede lifelong learning are categorized as financial barriers, workplace barriers, family barriers, access barriers and personal barriers. To overcome those barriers, the responsibilities of the government, media and local authorities are defined and effective coordination and guidance of other education providers is suggested. It is recommended to gradually provide more education with regard to LLL especially among women to help make the idea of lifelong learning part of life.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :