TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada tablet bilgisayarların okul öncesi eğitimde destek materyali olarak kullanılması incelenmiştir. Araştırmanın amacı, tablet bilgisayarların okul öncesi eğitimde, sınıfta kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunları belirlemek, bu sorunlardan yola çıkarak etkili kullanım ilkeleri oluşturmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) ile desenlenmiştir. Katılımcı gözlem, görüşme ve video kaydı ile veri toplanmıştır. Tablet bilgisayarların okul öncesi eğitimde motivasyonu ve etkileşimi arttıran, çocuk merkezli eğitimi destekleyen bir materyal olduğu bulunmuştur. Araştırma Adana ili Çukurova ilçesinde bulunan bir anaokulunun bir sınıfında 5-6 yaş grubundaki 34 çocuk ve bir öğretmen ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda eğitimde tablet bilgisayarın kullanımı hakkında öğretmen ve çocukların olumlu düşüncelere sahip oldukları ve çocukların gelişiminde olumlu yönde etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Principles of Effective Use of Tablet Pcs in Early Childhood Education

...

Kaynakça

Aronin, S. & Floyd, K. K. (2013) Using an iPad in inclusive preschool classrooms to introduce STEM concepts. Teaching Expectional Children, 45(4), 34-39.

Akkoyunlu, B., Kurbanoğlu S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar özyeterlilik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, s.1-10.

Beschorner, B., & Hutchison, A. (2013). iPads as a literacy teaching tool in early childhood. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 1, 16–24.

Couse, L. J., & Chen, D. W. (2010). A tablet computer for young children? exploring ıts viability for early childhood education, Journal of Research on Technology in Education, 43(1), 75–98.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Fish, A. M., Li, X., McCarrick, K., Butler, S., Stanton, B., Brumitt, G., Bhavnagri, N. P., Holtrop, T. and Partridge, T. (2008). Early childhood computer experience and cognitive development among urban low-income preschoolers. Journal of Educational Computing Reseacrh, 38(1), 97-113

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw Hill.

Furió, D., González-Gancedo, S., Juan, M.-C., Seguí, I., & Costa, M. (2013). The effects of the size and weight of a mobile device on an educational game. Computers & Education, 64, 24–41. doi:10.1016/j.compedu.2012.12.015

Geist, E. A. (2012). A qualitative examination of two year-olds interaction with tablet based interactive technology. Journal of Instractional Psychology, 39(1), 26- 35.

Gürkan, T. (2009). Erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitim. Ş. Yaşar (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş içinde (1-19). (2. Baskı) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Hourcade, J. P., Bullock-Rest, N. E., & Hansen, T. E. (2011). Multitouch tablet applications and activities to enhance the social skills of children with autism spectrum disorders. Personal and Ubiquitous Computing, 16(2), 157–168. doi:10.1007/s00779-011-0383-3

Huffstetter, M., King, J.R., Onwuegbuzie, A. J., Schneider J. J. and Powell-Smith, K. A. (2010). Effects of a Computer-Based Early Reading Program on the Early Reading and Oral Language Skills of At-Risk Preschool Children. Journal of Education for Students Placed at Risk, 15: 279–298.

Lindahl, M. G., & Folkesson, A. (2012). Can we let computers change practice ? Educators’ interpretations of preschool tradition. Computers in Human Behavior, 28(5), 1728–1737. doi:10.1016/j.chb.2012.04.012

Li, S. C., Pow, J. W. C., Wong, E. M. L., & Fung, A. C. W. (2009). Empowering student learning through Tablet PCs: A case study. Education and Information Technologies, 15(3), 171–180. doi:10.1007/s10639-009-9103-2

Li, X. and Atkins, M. S. (2004). Early childhood computer experience and cognitive and motor development. Pediatrics, 113(6). MEB (2012) Fatih Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6. Erişim tarihi:17-11- 2014

MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı (36- 72 Aylık Çocuklar İçin). T. Gürkan ve G. Haktanır (ed.) Ankara: MEB Yayınları.

Lynch, J., & Redpath, T. (2012). “Smart” technologies in early years literacy education: A meta-narrative of paradigmatic tensions in iPad use in an Australian preparatory doi:10.1177/1468798412453150 Journal of Early Childhood Literacy.

Palaiologou, I. (2014). Children under five and digital technologies: implications for early years pedagogy. European Early Childhood Education Research Journal, (February 2015), 1–20. doi:10.1080/1350293X.2014.929876

Önal N. & Keleş O. (2013). Teachers’ views regarding the use of technological materials in pre-school educational institutions., Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 820-824.

Viriyapong, R., & Harfield, A. (2013). Facing the challenges of the One-Tablet-Per-Child policy in Thai primary school education. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 4(9), 176–184.

Wittenburg, P., Brugman, H., Russel, A., Klassmann, A., Sloetjes, H. (2006). ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research. In: Proceedings of LREC 2006, Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation.

Yanık, C. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık algıları ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 371-382.

Yelland, N. (2005). The Future is now: A review of the literature on the use of computers in early childhood education (1994-2004). Association for the Advancement of Computing In Education Journal, 13(3), 201-232.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th ed.) (Qualitative Research Methods in Social Sciences). Ankara: Seçkin Yayınevi.

136831 36113

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Serhat Armağan KÖSEOĞLU, Ayşegül ERÇEVİK

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİĞİ VE DİNLEME BECERİLERİ

Halil EKŞİ, Esra ISMUK, Simel PARLAK

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN