Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası

Öz Bireye girişimcilik becerisininkazandırılmasında girişimcilik eğitiminin erken yaşlarda başlatılmasının önemlibir yeri bulunmaktadır. Girişimcilik eğitimi genç bireylerin düşüncelerinideğiştirmek ve girişimci bir kültürün oluşması açısından vazgeçilmez birunsurdur. Girişimcilik becerisinin kazandırıldığı bireyler, sosyal yaşamiçerisinde birer girişimci olarak yer alacaklar ya da yenilikçi organizasyonlariçerisinde bulunacaklardır. Sosyal Bilgiler dersigirişimcilik becerilerinin kazandırılmasında önemli bir işleve sahiptir. SosyalBilgiler dersinin amacı millî, manevi ve evrensel değerlerin ve idealvatandaşlığın yanı sıra üreten bireylerin toplumda yer almasının dasağlanmasıdır.  Bu çalışmanın amacı,girişimcilik eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası kitap, makale vetezlerden oluşan kaynakları tarayarak bu alanda yapılmış olan çalışmaların birbibliyografyasını ortaya çıkarmak olacaktır. Bu alanda yeterli biyografikçalışma olmadığı için çalışmanın alan yazınına önemli katkıda bulunacağıumulmaktadır.

Kaynakça

Cavitt, M. E. (2006). A Content Analysis of Doctoral Research İn Beginning Band Education, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1).

Çetinkaya Bozkurt Ö. (2011) Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Demolins E. (2015) Anglo Saksonların Üstünlük Sebepleri Nelerdir? (Bahri Ata Çev. Ed.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Deveci (2015). Çocuklarda Girişimcilik Kazandırmada Sosyal Bilgilerin Rolü: Bir Araştırma Örneği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Graevenitz, G. (2010) The Effects of Entrepreneurship Education, Journal Of Economic. Behavior & Organization 76 (2010), 90–112.

MEB (2005) Girişimcilik Dersi Öğretim Programı. 10.08.2017 Tarihinde Http:,,Ttkb.Meb.Gov. Tr,Program2. Aspx? İslem=1&Kno=38 Adresinden Alınmıştır.

Titiz T. (1998) Genç Girişimcilere Öneriler. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Westhead ve Solesvik (2015). Entrepreneurship Education and, Entrepreneurial İntention: Do Female Students Benefit?, International Small Business Journal, 1(25).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

90502 22771

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler