SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerini incelemektir. Araştırmada tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 221 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırma verileri Özgen ve Bindak (2008b) tarafından geliştirilen “Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği” ile kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler nicel veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Gelecekteki öğrencilerini matematik okuryazarı olması yönünde yetiştirmede sorumlu bir kişi olarak sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı seviyesinin orta seviyenin biraz altında olması yeterli olarak kabul edilebilecek bir seviye değildir. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik genel başarı not ortalaması ve matematiğe yönelik tutum değişkenlerine göre anlamlı bir derecede farklılaştığı tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının konuları günlük hayatla ilişkilendirmelerine ve matematik dilini kullanarak iletişim kurmalarına imkân veren öğrenme ortamları planlanmalı ve ders içerikleri bu doğrultuda güncellenmelidir.

Kaynakça

Aflahah, S. (2018). Why are language and literacy important in understanding mathematics?. Literacy Learning: The Middle Years, 26(3), 58-63.

Akkaya, R. ve Sezgin-Memnun, D. (2012). Öğretmen adaylarinin matematiksel okuryazarliğa ilişkin öz-yeterlik inançlarinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-111.

Altıntaş, E., Özdemir, A. Ş., ve Kerpiç, A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26-34.

Altun, M., ve Bozkurt, I. (2017). Matematik okuryazarlığı problemleri için yeni bir sınıflama önerisi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 171-188.

Armstrong, A., Ming, K., & Helf, S. (2018). Content area literacy in the mathematics classroom. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 91(2), 85-95.

Aşkar, P., ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 1-8.

De Lange, J. (2006). Mathematical literacy for living from OECD-PISA perspective. Tsukuba Journal of Educational Study in Mathematics. Vol. 25. Special Issue on The APEC-TSUKUBA International Conference "Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study" (pp. 13-35). Tokyo, Japan: University of Tsukuba.

Dibal, B. M. & Hassan, U. (2018). Poverty reduction in Nigeria through mathematics literacy. Current Educational Research, 1(5), 69-75.

Dinçer, B., Akarsu, E., ve Yılmaz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile matematik öğretimi yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 207-228.

Endramawati, T. A., Mastur, Z., & Mariani, S. (2019). Mathematical literacy based on entrepreneurial character students on problem based learning nuance of mathematics in context. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 8(2), 203-212.

Gülten-Çağırgan, D. (2013). An investigation of pre-service primary mathematics teachers' math literacy self-efficacy beliefs in terms of certain variables. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2), 393-408.

Gülten-Çağırgan, D., Poyraz, C., ve Soytürk, İ. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliklerinin “ders çalışma alışkanlıkları” açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 143-149.

Fahmy, A. F. R., Sukestiyarno, S., & Mariani, S. (2019). Mathematical literacy based on student’s self-regulated learning by flipped classroom with whatsapp module. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 8(2), 125-132.

Fatimah, F. & Herman, T. (2018). Mathematical literacy reviewed from mathematical problem solving ability. In International Conference on Elementary Education, 335-344.

Firdaus, F.M., Wahyudin, & Herman, T. (2017). Improving primary school mathematics literacy through problem based learning and direct instruction. Academic Journal, 12(4). 212-219.

Frankael, J, R. & Wallen, N, E (2006). How to design and evaluate research in education. London: McGraw-Hill Publishers.

Güneş, G. ve Gökçek, T. (2013). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 70-79.

Güneş, Z. ve Kırbaşlar, F. (2014). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık öz yeterlik düzeylerine etki eden bazı faktörlerin incelenmesi. 1. Uluslararası EJER Kongresi. http://ejercongress.org/pdf/EJERCongress2014-BildiriKitabi.pdf

Johar, R. 2012. Domain soal PISA untuk literasi matematika, Jurnal Peluang. 1(1), 30-41.

Kesicioğlu, O. S. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık düzeyleri ile matematik eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 117-130.

Koyuncu, İ. ve Haser, Ç. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Kuswidyanarko, A., Wardono, W., & Isnarto, I. (2017). The analysis of mathematical literacy on realistic problem-based learning with e-edmodo based on student’s self efficacy. Journal of Primary Education, 6(2), 103-113.

Maretasani, L. D., & Dwijanto. D. (2016). Kemampuan pemecahan masalah dan metakognisi berdasarkan orientasi tujuan pada pembelajaran berbasis masalah. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 5(2), 139-147.

Martin, H. (2006). Making math connections: Using real-world applications with middle school students. Corwin Press.

Mbekwa, M. (2006). Teachers’ views on mathematical literacy and their experiences as students of the course. Pythagoras, 63, 22-29.

MEB, (2011). PISA Türkiye. Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

MEB (2005). Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara.

Organisation for Economic Cooperation and Development. (OECD) (2003). The PISA 2003 assessment framework. Retrieved 12.01.2019 from: http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/46/14/33694881.pdf

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2012). PISA 2012 Assesment and Analytical Framework. Paris:OECD Publisher.

Ojose, B. (2011). Mathematics literacy: Are we able to put the mathematics we learn into everyday use. Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.

Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. M. Metin (Edt). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (ss, 77 - 97). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Özgen, K. ve Bindak, R. (2008a). Matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Özgen, K. ve Bindak, R. (2008b). Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 517-528.

Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Determination of self-efficacy beliefs of high school students towards math literacy. Educational Sciences: Theory & Practice. 11 (2), 1085-1089.

Özsoy-Güneş, Z., Çıngıl-Barış, Ç. ve Kırbaşlar, F. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 10(1), 47-64.

Pillai, S. P. M., Galloway, G., & Adu, E. O. (2017). Comparative studies of mathematical literacy/education: A literature review. International Journal of Educational Sciences, 16(1-3), 67-72. https://doi.org/10.1080/09751122.2017.1311625

Romberg T. A. (2001). Mathematical Literacy: What does it mean for School Mathematics? Retrieved 15/01/2019, from http://ncisla.wceruw.org/publications/articles/OctMathWASB.pdf

South African Universities Vice Chancellors Association (SAUVCA) (2003-September). Summary report. The FET schools policy: The national curriculum statement and FETC (General) exit qualification. Pretoria, South Africa.

She, H. C., Stacey, K., & Schmidt, W. H. (2018). Science and mathematics literacy: PISA for better school education. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(1), 1-5.

Siegle, D., & McCoach, D. B. (2007). Increasing student mathematics self-efficacy through teacher training. Journal of Advanced Academics, 18(2), 278-312.

Stecey, K., & Turner, R. (2015). Asssessing mathematical literacy: The PISA experience. Australia: Springer.

Tarım, K., Baypınar, K. ve Keklik, G. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(21), 846-870.

Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. Matematik etkinlikleri 2004: Matematik sempozyumu ve sergileri. Ankara:MATDER.

Topbaş-Tat, E. (2018). Matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. İlköğretim Online, 17(2), 489-499.

Uysal, E. ve Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-15.

Uzun, Ö. ve Yenilmez, K. (2016). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin matematik okuryazarlığı özyeterliklerinin incelenmesi: ESOGÜ IIBF öğrencileri örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 71-82.

Uzun, S. Ç. ve Çelik, S. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlıklarının incelenmesi: Nitel bir araştırma. Studies in Educational Research and Development, 1(1), 132-156.

Wardono, S. & Mariani, S. (2018). The analysis of mathematics literacy on PMRI learning with media schoology of junior high school students. Journal of Physics: Conference Series. 983(1), 1-9. IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/983/1/012107

Widyaswara, I. B., Wardono, W., & Asih, T. S. N. (2019). Mathematical literacy ability viewed from student engagement on formulate share listen create model with reciprocal teaching approach assisted by edmodo. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 8(2), 188-194.

Wong, K. M. P. (2005). Mathematical literacy of Hong Kong’s 15-year-old students in PISA. Education Journal, 32(1), 91-120.

Yenilmez, K. ve Turğut, M. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 253-258.

Zehir, K. ve Zehir, H. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik inanç düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 104-117.