Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu” ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Özyeterlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 260 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler; t testi, F testi ve Scheffe testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının öğretim türü değişkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı bir biçimde farklılaştığı belirlenmiştir.

ANALYSIS OF ACADEMIC SELF-EFFICIENCY BELIEFS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES USING DIFFERENT VARIABLES

The aim of this study is to investigate whether the academic self-efficiency beliefs of elementary school teacher candidates differ significantly according to their gender, year of study in university, and time of the day they go to school. The study is descriptive, and survey method was used for data collection. The data were collected, using the personal information form prepared by the researcher and Academic Self-Efficacy Scale which was translated into Turkish by Yılmaz, Gürçay and Ekici (2007). The sample of the study is 260 elementary school teacher candidates. The data were analyzed using t-test, F test and Scheffe test. The results showed that elementary school teacher candidates’ academic self-efficiency beliefs did not change significantly according to the time of the day they go to school, but they changed siginificantly in accordance with gender and class level. 

Kaynakça

Akbaş, A. & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarınınCinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 2(1), 98-110.

Altunçekiç, A., Yaman, S. & Koray, Ö. (2005). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnanç Düzeyleri ve ProblemÇözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1),93-102.

Aytunga, O. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. VIII. UlusalSınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir.

Bal, H. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.

Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (Vol. 4),New York, Academic Press.

Bandura A.(1995). Self- Efficacy In Changing Societies. New York, Cambridge University Press.

Bandura, A. (1997). Self efficacy: Exercises of Control. New York, Freeman.

Blake S. & Lesser, L.(2009). Exploring the relationship with academic self-efficacy and middle schoolstudents' performance on a high-stakes mathematics test http://www.allacademic.com/-meta/p115408-_index.html (erişim tarihi: 04.03.2010, sa:14.45)

Bong, M.(1999). Personal Factors Affecting the Generality of Academic Self-Efficacy Judgments: Gender,Ethnicity, and Relative Expertise. The Journal of Experimantal Education, 67(4), 315-331.

Brehm, S.S., & Kassin, S.M. (1996). Social Psycholog. Houghton Mifflin, Princeton, NJ.Busch, T. (1995). Gender Differences in Self-efficacy and Academic Performance Among Students ofBusiness Administration. Scandinavian Journal of Educational Research, 39, (4) 311 – 318.

Eccles, J., & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values and Goals. Annual Review of Psychology, 53,109-132.

Ekici, G. (2005). Biyoloji Özyeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 29, 85-94.

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K.C. (1986). Self-Efficacy İn The Prediction of Academic Performanceand Perceived Career Options. Journal of Counseling Psychology, 33, 265-269.

Maddux, J. E. & Gosselin, J. T. (2003). Self Efficacy. in Mark L Leary, June Price Tangney (Ed). Handbookof Self And Identity (Part 3). New York, Guilford Press.

Morgil, İ., Seçken, N. & Yücel A. S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.

Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.

Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-Efficacy, Motivation Constructs, and Mathematics Performance ofEntering Middle School Students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124–139.

Schunk, D.H., & Lilly, M.W. (1984). Sex Differences in Self-Efficacy and Attributions: Influence ofPerformance Feedback. Journal of Early Adolescence, 4, 203-213.

Schunk, D. H. (1991). Self-Efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 26, 207–231.

Schunk, D. H. (1995). Self-Efficacy, Motivation, and Performance. Journal of Applied Sport Psychology, 7,112–137.

Schunk, D.H. & Pajares, F. (2002). The Development of Academic Self-Efficacy. In a. Wigfield, J.S. Eccles.Development and Achievement Motivation. California, Academic Press.

Shell, D. F., Murphy, C. C., & Bruning, R. H. (1989). Self-Efficacy and Outcome Expectancy Mechanisms inReading and Writing Achievement. Journal of Educational Psychology, 81, 91-100.

Shyu H. & Huang, L. (1999). The Relation of Academic Self-efficacy to Academic Outcomes for Senior HighSchool Students. Journal of Education and Psychology, 22 (2) , 267 - 294 .

Üredi, I., Üredi, L. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara ve BaşarıDüzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması.<http://www.istekyaşam.com/edu7/>. (erişim tarihi: 04.03.2010, sa:19.43)

Vrugt, A. J., Langereis, M. P., & Hoogstraten, J. (1997). Academic Self-Efficacy and Malleability of RelevantCapabilities As Predictors of Exam Performance. The Journal of Experimental Education, 66, 61-72.

Yılmaz, M., Gürçay, D. & Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Zeldin, A. L., & Pajares, F. (2000). Against the Odds: Self-Efficacy Beliefs of Women in Mathematical,Scientific And Technological Careers. American Educational Research Journal, 37, 215-246.

Zimmerman, B. J.(1995). Self-Efficacy and Educational Development. in a. Bandura (Ed). Self Efficacy inChanging Societies. New York, Cambridge University Press.