PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Öz Bu çalışma pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin devam ettikleri programla ilgili görüş ve beklentilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırmadır. Veri toplamak amacıyla 355 pedagojik formasyon sertifika programı öğrencisine üç yazılı soru yönlendirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular katılımcıların programdan iyi bir öğretmen olmak amacıyla eğitim almayı ve program sonunda nitelikli öğretmenler olabilmeyi beklediklerini göstermiştir. Katılımcıların programın uygulanması ile ilgili eleştirileri de bulunmaktadır.

Kaynakça

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.

Aykaç, N., Bilgin, H. ve Toraman, Ç. (2015). Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre-service teachers. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 127-144.

Bal, A. P. (2017). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının matematik öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına olan etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 58-70.

Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K. ve Keskinpala, D. (2015). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 307-325.

Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2).

Bulut, İ. ve Oral, B. (2011). Fen, Edebiyat, İlahiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-18.

Çiçek Sağlam, A. (2015). Pedagojik formasyon sertifikası programının etkililiğinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 63-75.

Çocuk, H. E., Yokuş, G. ve Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe liişkin öz-yeterlik ve metaforik algıları: Mersin Üniversitesi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 373-387.

Dalgıç, G., Doyran, F. ve Vatanartıran, S. (2012). Ücretli öğretmenlerin katıldıkları pedagojik formasyon programına ilişkin deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 39-54.

Demirtaş, Z. ve Aksoy, G. P. (2016). Investigation of pedagogial formation certification program students’ attitudes towards teaching profession in terms of some variables. The International Journal of Educational Research Review, 1(1), 14-21.

Demirtaş, H. ve Kırbaç, M. (2016). Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-152.

Dikmenli, Y. ve Çifçi, T. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve alan bilgi düzeyleri. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 39(2), 155-173.

Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.

Gül, Ş. ve Erkol, M. (2015). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin çağdaş öğretmen niteliklerine ilişkin görüşleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76-92.

Güneş, G. ve Gökçek, T. (2012). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğrenme stilleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 28-41.

İlğan, A., Sevinç, S. ve Arı, E. (2013). Pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının mesleki tutum ve çağdaş öğretmen algıları. Ondokuz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 175-195.

İpek, C. ve Demirel, İ. N. (2016). Sınıf öğretmenliği ve pedagojik formasyon programı öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inançları. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 54-68.

Kartal, T. ve Afacan, Ö. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dergisi, 12(24), 76-96.

Kavcar, (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.

Kiraz, Z. ve Dursun, F. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının aldıkları eğitime ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Dergisi, 11(3), 1008-1028.

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB (2014). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 2014 (2678).

Miles,M.B.& Huberman,A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE

Nartgün, Ş. S. ve Gökçer, İ. (2014). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleklerine, geleceklerine, istihdamlarına ve eğitim politikalarına ilişkin metaforik algıları. E-International Journal of Educational Research, 5(4), 57-69.

Nayır, K. F. ve Taneri, P. O. (2013). Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-12.

Özdemir, T. Y. ve Erol, , Y. C. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının okul, öğretmenlik ve öğrenci kavramlarına ilişkin algıları. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 215-245.

Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.

Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.). Newbury Park, CA. Sage.

Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. E-international Journal of Educational Research, 4(2), 48-60.

Polat, S. (2014). Bir mesleğe/işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme nedenleri. International Journal of Human Sciences, 11(1), 128-145.

Sever, D., Aktaş, B. Ç., Şahin, S. A. ve Tunca, N. (2015). Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine başladıklarında karşılaşabileceklerini düşündükleri sorunlar. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 1-24.

Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Dergisi, 11(1), 62-75.

Temel, C., Altınkök, M. ve Kayışoğlu, N. B. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1862-1872.

Türkçapar, Ü. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi alan bireylerin algılanan sosyal yetkinlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 453-462.

Üner, S. ve Akkuş, H. (2016). Pedagojik formasyon programının biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının öğretmenlik imajlarına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 21-35.

Yazıcı, N. A. ve Kalkavan, A. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi gören beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunlarının ve diğer alan mezunlarının özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. International Journal of Science Culture and Sport, 4(2), 412-430.