ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Öz Bu çalışmada, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesinde bilgisayar destekli öğretimin kullanıldığı 2000–2018 yılları arasında yapılan deneysel araştırmalar incelenmiştir. Bulgular, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi tekniğiyle elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. İncelenen çalışmaların bağımsız değişkenlerine bakıldığında çarpma işlemi, aritmetik sayı birleşimi ve aritmetik öykü problemlerinin aktarım ölçüsü, temel çıkarma becerisi, problem çözme becerisi, çarpma işlemi içeren problem çözme becerisi, sayı karşılaştırma, sözel sayma, nesne sayma ve aritmetik becerileri, toplama ve çıkarma işlemi içeren sözel problem çözme becerisi, basit ve birleşik kesirler ile çarpma ve bölme işlemi gibi becerilerin çalışıldığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öneriler makalenin sonuç kısmında verilmiştir.

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birligi-APA. (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı (DSM-5), (Çev: Ertugrul Köroglu.) Ankara: Hekimler Yayın Birligi.

B.R. Bryant, Ok, M., Kang, E.Y., Kim, M.K., Lang, R., Bryant, D.P. ve Pfannestiel, K. (2015) Performance of Fourth-Grade Students with Learning Disabilities on Multiplication Facts Comparing Teacher-Mediated and Technology-Mediated Interventions: A Preliminary Investigation. J Behav Educ, 24:255–272

Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hamlet, C.L., Powell, S.R., Capizzi, A.M. ve Seethaler, P.M. (2006) The Effects of Computer-Assisted Instruction on Number Combination Skill in At-Risk First Graders. Journal Of Learning Disabilities 39,5 467–475

Irish, C. (2002) Using peg- and keyword mnemonics and computer-assisted ınstruction to enhance basic multiplication performance in elementary students with learning and cognitive disabilities. Journal of Special EducationTechnology. 17, 4

Kargın, T. (2004) Baş Makale: Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 (2) 1-13

Kaser, T., Baschera G.M., Kohn, J., Kucian, K.,Richtmann, V., Grond, U., Gross, M. ve Aster, M. (2013). Design and Evalution of the computer based training program Calcularis for enhamcing numeral cognition. Frontiers in Psychology | Developmental Psychology

Leh, J.M. ve Jitandra, A.K. (2012) Effects of computer-mediated versus teacher-mediated ınstruction on the mathematical word problem-solving performance of third-grade students with mathematical difficulties. Learning Disability Quarterly 36,2

Mutlu, Y. (2016) Matematik Eğitiminde Teoriler. Ankara: Pegem Yayıncılık

Nordness, P.D., Ann Haverkost, A. ve Volberding, A. (2011) An examination of hand-held computer-assisted ınstruction on subtraction skills for second grade students with learning and behavioral disabilities. Journal of Special Education Technology 26,4

Ok, M.W. ve Bryant, D.P. (2015) Effects of a strategic ıntervention with ipad practice on the multiplication fact performance of fifth-grade students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly 39(3)

Rasanena,P., Salminena, J., Wilson, A.J. ,Aunioa, P. ve Dehaenec, S. (2009) Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills. Cognitive Development 24

Seo, Y.J. ve Bryant, D.P. (2009) Analysis of studies of the effect of computer assisted instruction on the mathematics performance of students with learning disabilities. Computers & Education 53 913–928

Seo, Y.J. ve Woo, H. (2009) The identification, implementation, and evaluation of critical user interface design features of computer-assisted instruction programs in mathematics for students with learning disabilities. Computers & Education 55

Stultz, S.L. (2013) The effectiveness of computer-assisted ınstruction for teaching mathematics to students with specific learning disability. The Journal Of Specıal Educatıon Apprentıceshıp 2,2

Tosun, N. (2006) Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği” Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Xin, Y.P., Tzur, R., Hord,C., Liu,J. PhD1, Park, Y.J. ve Si, L.P (2017) An ıntelligent tutor-assisted mathematics ıntervention program for students with learning difficulties. Learning Disability Quarterly 40(1)

Wilson,A.J., Revkin, S.K., Cohen, D., Cohen, L. ve Dehaene, S. (2006). An open trial assessment of "The Number Race", an adaptive computer game for remediation of dyscalculia. Behavioral and Brain Functions 2:20

94014 23029

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ