ÖZEL ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN SORUMLULUKLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Durum çalışmasına dayalı bu araştırmanın amacı, etüt eğitim merkezinde çalışan öğretmenlerin sorumluluklarının neler olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri, 2012–2013 eğitimöğretim yılında, İzmir ili Buca ilçesindeki bir etüt eğitim merkezindeki 4 öğretmen, 6 öğrenci, 2 yönetici ile 2 veliden toplanmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme, yapılandırılmamış gözlem ve dokümanlara başvurulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin sorumluluklarına ilişkin “derse başlama”, “motivasyon”, “etkinlik”, “öğretim yöntem ve teknikleri”, “değerlendirme”, “vakit ayırma”, sorunları paylaşma” temaları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, yöneticilere karşı sorumluluklarını girişçıkış saatlerine özen gösterme, yöneticilerle toplantı yapma, öğrencileri takip etme ve kişisel sorumluluk duyma; velilere karşı sorumlulukları ise onlarla iyi ilişkiler ve iş birliği içinde olma, çocukları hakkında velileri bilgilendirme, iyi bir eğitim vermek için kendilerini sorumlu hissetme şeklinde tanımlamışlardır. Son zamanlarda, etüt eğitim merkezlerinde görev alan öğretmenlerin, öğrencilerin okul başarısında ve gelişiminde en az okullarda çalışan öğretmenler kadar önemli bir yere sahip oldukları ve sorumluluklarının olduğu görülmektedir

Responsibilities of Teachers Working in Private Etude Training Center: A Case Study

The purpose of this case study research is to describe the responsibilities of teachers working at “etude training center”. The data of the research were collected from four teachers, six students, two center administrators in a etude training center in Buca district in Izmir in the 2012-2013 academic year, and two parents. “Semi”-structured interviews, unstructured observation and document analysis were done throughout the study. Content analysis technique was used to analyze the data. The results yielded some themes related to the roles and responsibilities of teachers, such as “begining the lesson”, “motivating”, “activity”, “instructional methods and techniques”, “evaluation”, “time allocation” and “problem sharing”. The findings showed that the teachers describe their roles and responsibilities towards administrators as they care about entryexit time, they hold a meeting with administrators, follow up the students and have personal responsibilities; the teachers also have responsibilities towards parents as they need to have good communication and cooperate with parents, give information about their children and they feel responsible to teach well. In recent years, it is seen that teachers work at etude training centers are important for students’ school achievement and development as teachers in schools, and also have responsibilities

Kaynakça

Açıkgöz, K. Ü. (2007). Etkili öğrenme ve öğretmen. (7. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası

Akkoyunlu, B. (1998). Eğitimde teknolojik gelişmeler. B. Özer (Ed.). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler içinde, (s. 1-14 ). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

Bacanlı, H. ve Dombaycı, M. A. (2013). Kapatılma veya dönüştürülme ayrımında dershaneler. Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM).

Bogdan, R. C. and Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods. (3rd Ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Çeken, R. (2009). Model öğretmen olabilmek. Türkiye özel okullar birliği dergisi, 2 (10), s. 18-20.

Karagöz, O. (2009). İstanbul ili Anadolu yakası Ataşehir ilçesinde bulunan resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin etkili öğretmen rollerine yönelik algıları nasıldır?. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

Erden, M. ve Akman, Y. (2002). Gelişim ve öğrenme. (11. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Esteve, J. M. (2000). The Transformation of the teachers’ role at the end of the Twentieth Century: New Challenges for the Future. Educational Review,. 52(2), 197-207.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Millî eğitim istatistikleri: 2007–2008. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği. 29.08.2013 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/10/20091021-1.htm adresinden alınmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2009a). Millî eğitim istatistikleri: 2008–2009. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Millî eğitim istatistikleri: 2009–2010. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2011). Millî eğitim istatistikleri: 2010–2011. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2011a). Millî Eğitim Bakanlığı özel öğrenci etüt eğitim merkezleri http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110624-2.htm adresinden alınmıştır. 29.08.2013 tarihinde

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim kanunu. 29.08.2013 http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/04015614_ozelogretim kan tarihinde

unu.pdf adresinden alınmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012a). Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ozel1/28239_.html adresinden alınmıştır. 01.06.2013 tarihinde

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Millî eğitim istatistikleri: 2012–2013. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). Millî eğitim istatistikleri: 2013–2014. Ankara.

Özoğlu, M. (2011). Özel dershaneler: gölge eğitim sistemiyle yüzleşmek. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Mart 2011

Özyurt, T. (2010). İlköğretim programlarında (1-5. sınıflar) öğretmenlerin değişen sınıf içi rollerine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Eğitim yönetimi Dergisi, 4(2), 597–607.

Sünbül, A. M. (2002). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (2. Baskı, s. 243-278). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş. (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tümer, N. (2010). Dershane öğretmenlerinde iş tatmini: Adapazarı dershanelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Türkoğlu, A. (2011). 100 soruda eğitim bilimine giriş. İzmir: TEKNOFSET Matbaacılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.