ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Belirli bir program aracılığıyla okulda verilen eğitim ve öğretimin okul saatleri dışında devam etmesini sağlayan tüm ders dışı etkinlikler ödev olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada İngilizce dersinde verilen ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisini araştırmak ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerin İngilizce dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki fikirlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada hem nicel hem nitel verilerin kullanıldığı karma desen araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 32 6. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar deney ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna ödev verilmiş, kontrol grubuna ödev verilmemiştir. Süreç sonunda uygulanan son test sonuçları, ön test sonuçlarına göre deney grubunun lehine çıkmış ve ev ödevlerinin akademik başarıya olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu ev ödevlerinin kendileri için yararlı olduğunu belirmiştir. Araştırma sonucunda İngilizce dersi ödevleri yapılırken öğrencilerin karşılaştığı temel sorunların kelimelerin anlamını bilmeme, doğru telaffuz edememe ve doğru yazamama olduğu sonucuna ulaşılmıştır Buna göre, İngilizce dersinde öğrencilere verilen ev ödevleri genellikle okuma ve yazma becerileri ile ilgilidir. Öğrencilere verilen ödevler konuşma ve dinleme becerilerine yönelik olmadığından, bu becerilerde hangi sorunların yaşandığı tespit edilememiştir. Öğrenciler henüz dinleme ve konuşmada yaşadıkları sorunların farkında değillerdir. Bu nedenle dinleme ve konuşma becerilerine yönelik ev ödevlerinin artırılması önerilmektedir.

DETERMINATION OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ OPİNİONS ABOUT HOMEWORK AND THE EFFECT OF HOMEWORK ON ACHİVEMENT IN ENGLISH COURSE

All the extracurricullar activities that allow the education and teaching given in school by means of a certain programme to continue outside school hours can be defined as homework. In this study, it was aimed to investigate the effects of homework given in English class on students’ academic achievement and to understand the students’ ideas about homework given in English class with semi-structured interview form. In this respect, mixed pattern research method, which uses both quantitative and qualitative datas, was used in the study. The study was conducted with 32 students in the 6th grade who were studying at a school of the Ministry of National Education in Alanya, Antalya. The groups that were divided into two groups as experimental and control groups were pre-tested at the beginning of the study and while the group was being assigned, the course process was continued without the control group being assigned. At the end of the process, the results of the final test were in favor of the experimental group by comparison to the pre-test results and it was concluded that homework had a positive effect on academic achievement. In addition, the majority of the students participated in the research stated that homework was beneficial for them. As a result of the research, it was concluded that the basic problems faced by the students were not knowing the words correctly, not being able to pronounce correctly and not writing correctly. According to this, homework given to students in English class is generally related to reading and writing skills. As the assignments given to the students are not directed towards speaking and listening skills, there are no problems about these skills. 

Kaynakça

Aladağ, C., Doğu, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 15-23.

Aydın, F. (2011). Coğrafya Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 27-41.

Baki, A., Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Başat, G. (2014). Neden yabancı dil öğrenemiyoruz? Aljazeera Türk Dergi . 16 Ocak 2019 tarihinde http://dergi.aljazeera.com.tr/2014/09/01/neden-yabanci-dil ogrenemiyoruz/ adresinden erişilmiştir.

Bayraktaroğlu, S. (2012). Neden yabancı dil eğitiminde başaralı olamıyoruz?.Türkiye‘de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilimdalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Büyükduman, F. İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28, 55-64.

Coşkun Demirpolat, B. (2015). Türkiye’nn yabancı dil öğretimiyla imtihanı: Sorunlar ve çözüm önerileri. SETA, 131, 1-19.

Çınkır, Ş. ve Kurum, G. (2015). Discrepancy in teacher employment: The problem of out-of-field teacher employment. Educational Planning, 22(1), 29-47.

Demirtaş, A. (2011). İlköğretim okullarındaki (1-5. sınıf) ödev uygulamalarının değerlendirilmesi araştırması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Deveci, İ., Önder, İ. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 13(1), 33-47.

Gedik, N., Altıntaş, E., ve Kaya, H. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ev Ödevleri Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Journal of European Education, 1(1), 6-13.

Güneş, F. (2014). Eğitimde Ödev Tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.

Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil Eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications , 11-13 November. Antalya-Türkiye;

Ilgar, Ş. (2005). Ev Ödevlerinin Öğrenci Eğitimi Açısından Önemi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 119-134.

Kaplan, B. (2006). Yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Merter, F., Şekerci, H. ve Bozkurt, E. (2014). İngilizce öğretmenlerinin ikinci sınıf İngilizce dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 199-210.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. California: SAGE Publications.

Miller, K.K. (2014). What’s wrong with English education in Japan? Pull up a chair. Japan Today. http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/whats-wrong-with-english-education-in-japan-pull-up-a-chair.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü (ÖYD). (2006, Mart 1). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. Ekim 13, 2018 tarihinde oygm.meb.gov.tr:http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik meslegi-genel- yeterlikleri/icerik/39 adresinden alındı.

Özben, B. G. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özoğlu, M. (2010).Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Ankara: SETA

Peker, B.G. (2012). Materyal değerlendirmede prensipler ve kriterler. Türkiye‘de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilimdalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Sarıgöz, O. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevleri Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Collegues), 1(1), 80-87.

Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şahin, C.A. (2013). Türkiye’de yabancı dil eğitim politikasının İngilizce öğretimi bağlamında eleştirel değerlendirilmesi. (Yayın-lanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şenel, M. (2012). Yabancı dil öğretiminde materyal geliştirme ve değerlendirme süreci. Türkiye‘de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilimdalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2006). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Uysal, H.H. (2012). İngilizce eğitiminde denetim sorunları ve bir çözüm yolu olarak hizmetiçi eğitim ve bağlama duyarlı bireysel yönlendirme. 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilimdalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

93075 22980

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Osman ASLAN, Durmuş KILIÇ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİLGİ VE DENEYİMLERİ

İsa DEVECİ, Fatma Zehra KONUŞ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)

Zeynep YAYLACI, Sevil BÜYÜKALAN

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Duygu KOÇAK, Özlem GÖÇER

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Pınar ERTEN

SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tuğba ATUN, Zeki BAYRAM