Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi

Öz Eğitim sistemindeki köklü değişimlerden biri de ilkokuma-yazmaöğretiminde çözümleme-bireşim yönteminden Ses Temelli Cümle Yönteminegeçilmesidir. Yöntem değişiminin beraberinde okuma yazma öğrenme sürecinindesteklenmesine yönelik mevcut yöntem ve programa uygun olarak çeşitli eğitselyazılımların geliştirildiği görülmektedir. Bu çalışmada okuma yazma öğretimiamacıyla farklı yayınevleri tarafından hazırlanan eğitsel yazılımların çokyönlü olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırmadaçözümlenen eğitsel yazılımlara yönelik araştırmacılar tarafından birdeğerlendirme formu geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları, incelenenyazılımların, öğrencilerin bilgilerini yapılandırmalarını destekleyecek şekildedüzenlenmediği ve hedef kitlenin gereksinimlerini tam olarak karşılamadığınıgöstermektedir. Bu durumun öğrenenlerin hem motivasyonunu hem de öğrenmeisteğini doğrudan olumsuz bir şekilde etkileyeceği düşünülmektedir. Oysaeğitsel yazılımların öğrencilerin keşfe ve etkileşime dayalı bir öğrenmesürecinde yer alabilecekleri şekilde çok disiplinli yaklaşımlarlageliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır.

Kaynakça

Arslan, A. & Oruç, A. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin etkileşimli eğitim Cd’lerine yönelik tutum ve görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172, 313-326.

Ateş, A. (2010). Eğitsel Yazılımların Niteliklerini Nasıl Ölçebiliriz?: Bir Ölçek Önerisi. Paper presented in International Educational Technology Conference: IETC. İstanbul, ss:473-476.

Başer, F. A. (2004). Müziğin Okul Öncesi Dönemde Çocuk Gelişimine Katkısı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-9.

Benson, M. (2010) The Role of Oral Language in Supporting Literacy and Language Growth. https://sitwe.wordpress.com/2010/10/29/mkandawire-benson-2010-the-role-of-oral-language-in-supporting-literacy-and-language-growth-essay-form-paper/

Bertina, J. C., & Narcy-Combes, J. P. (2007). Monitoring the learner-who, why and what for? Computer Assisted Language Learning, 20(5), 443-457.

Bilgin, S. (2004). Eğitim Müziğinde Prozodi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Sözlü bildiri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Bollinger (2010). Using music to teach early reading skills. www.songs for teaching.net/early-reading skills.

Bozkaya, İ. (2001). Dil-Müzik Bağlamında Prozodi. Bursa: F. Özsan Matbaacılık.

Brandstätter, U. (2008). Grundfragen zur Ästhetik, Bild-Musik-Sprache-Körper. Stuttgart: Böhlau Verlag GmbH, 184.

Brandstätter, U. (2009). Bildende Kunst und Musik im Dialog. Augsburg: Wissner Verlag.

EARGED (2005). OECD PISA- 2003 Araştırmasının Türkiye ile İlgili Sonuçları Ulusal Nihai Rapor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2003_ulusal_raporu.pdf

Çelenk, S. (2003). İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kuluçka Dönemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 74-80.

Gül, G. (2007). Okuryazarlık Sürecinde Aile Katılımının Rolü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 17-30.

Gürsoy, A. ve Yıldız, E. (2015). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitimin İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma Yazma Becerilerine Etkisi. International Journal of Field Education, 1(1), 1-18.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Holum, A. & Gahala, J. (2001). Critical Issue: Using technology to enhance Literacy Instruction [Online], Available:http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/reading/li300.htm

Kartal, E. (2010). An Evaluation of Teacher Candidates’ Analyses of Language Learning Software. International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 905-929.

Kelly, G. (2008). A collaborative process for evaluating new learning technologies. Campus Wide Information Systems, 25(2), 105-113.

Liu, T. Y., & Chu, Y. L. (2010). Using ubiquitous games in an English listening and speaking course: Impact on learning outcomes and motivation. Computers & Education, 55, 633-640.

Mayer, R. E. (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge University Press: NY, USA.

McFarlane, A., Sparrowhawk, A., & Heald, Y. (2002). Report on the educational use of games: An exploration by TEEM of the contribution which games can make to the education process (pp.1-26) United Kingdom: TEEM, St Ives, Cambridgeshire.

MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules on 22 December 2010

Moraru, S., Stoica, I., & Popescu, F. F. (2011). Educational Software applied in teaching and assessing physics in high schools. Romanian Reports in Physics, 63(2), 577-586.

Segers, E., & Verhoeven, L. (2002). Multimedia support of early literacy learning. Computers and Education, 39, 207–221.

Shelly, G. B., Gunter, G. A., Gunter, R. E. (2010). Teachers discovering computers: integrating technology and digital media in the classroom, Course Technology.USA

Sim, G., Macfarlane, S., & Read, J. (2006). All work and no play: Measuring fun, stability, and learning in software for children. Computers & Education, 46, 235-248.

Squires, D. and McDougall, A. (2003). Choosing and Using Educational Software: A Teachers’ Guide. Psychology Press: London, UK.

Teale, W. H., Leu, D. J., Labbo, L. D., & Kinzer, C. (2002). The CTELL Project: New Ways Technology Can Help Educate Tomorrow’s Reading Teachers. Reading Teacher, 55(7), 654-59. http://www.readingonline.org/electronic/RT/4-02_Column/

Uçan, A. (2002). Çocuk ve Müzik. Çoluk Çocuk Dergisi, 11, 31-36.

Vollmeyer, R., & Rheinberg, F. (2005). A surprising effect of feedback on learning. Learning and Instruction, 15(6), 589-602.

Williams, D. L., Boone, R., & Kingsley, K.V. (2004). Teacher beliefs about educational software: A Delphi study. Journal of Research on Technology in Education, 36(3), 213-229.

Yıldız, S. (2010). İlk okuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), 31-63.

90451 22767

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler