Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Bu çalışmada mobinge maruz kalan öğretmenler beş aşamalı bir içerik analizi yoluyla incelenmektedir. Araştırma verileri, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Eskişehir ilindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden toplanmıştır. Ön görüşme sonucunda 10 öğretmen mobinge maruz kaldığını ifade etmiştir. Okullarda, özellikle mesleki yaşamlarının ilk yıllarında mobinge maruz kalmış olan öğretmenlerin önemli bir kısmının, o dönemlerde yaşamakta oldukları şeyin mobing olduğunun farkında olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında mağdurların mobingle en çok, mesleki yaşamlarının ilk yıllarında karşılaştıkları ve bu davranışlara karşı görmezden gelme, hiçbir şey yapmama veya tayin isteme gibi pasif yöntemlere başvurdukları görülmüştür. İlk yıllarda maruz kalınan mobing sürecinde, özellikle saldırganın yönetici pozisyonunda olduğu durumlarda saldırgan davranışlar, mağdur tarafından ataerkil toplum yapısındaki otoriter/sert baba imgesi ile eşitlenmekte ve çoğu zaman göz yumulmaktadır. Bu ise öğretmenliğin başlangıcında, mobing konusundaki farkındalık eksikliğine, mağdurlara yönelik destek sistemlerinin yoksunluğuna ve kimi yapısal sorunlara işaret etmektedir

Insights of Teachers Who Were Exposed to Mobbing in Educational Organizations in the Scope of Coping Strategies (The Sample of Eskişehir)

...

Kaynakça

Altunay, E., Oral, G. ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim kurumlarında mobing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi, teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal.

Davenport, N., Schwartz, R. D. and Elliott, G. P. (2005). Mobing: emotional abuse in the american workplace (3. Baskı). Iowa: Civil Society Publishing.

Deniz, D. (2012). Mobing: işyerinde yıldırma. İstanbul: Fam.

Duffy, M. and Sperry, L. (2012). Mobing: causes, consequences, and solutions. New York: Oxford University.

Einarsen, S. (2000). Harashment and bullying at work: a review of the scandinavian approach. Agression and Violent Behaviour, 13(4), 379-401.

Konaklı, T. (2011). Üniversitelerde yıldırma ve kültürel değerlerin yıldırma ile başa çıkma yaklaşımlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analyses: a guide to methods, practice & using software. London: Sage.

Lewis, S. E. and Orford, J.(2005). Women’s experiences of workplace bullying: changes in social relationships. Journal of Community & Applied Social Psychology, 15, 29–47.

Leymann, H. (1990). Mobing and physchological terror at workplaces. Violence and Victims. Cilt: 5, Sayı:2.

Leymann, H. (2000). The Mobing Encyclopedia: Why Does Mobing Take Place? 10.11.2014 tarihinde http://www. leymann. se/ English/ 12310E.HTM adresinden alındı.

Namie, G. and Namie, R. (2009). The bully at work: what you can do to stop the hurt and reclaim your dignity on the job. Naperville: Sourcebooks.

Şimşek Ertek, S. (2009). Yıldırma ve yıldırma mağdur öğretmenler üzarine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Tınaz, P. (2011). İşyerinde psikolojik taciz: mobing. (3. Baskı). İstanbul: Beta.

Toker Gökçe, A. (2012). Mobbıng: iş yerinde yıldırma özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma; mobing: a study on public and private school teachers and school administrator. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 272-286.

Tomlinson, E. C., Thompson H. J., Bockanic, W. N. (2013). Workplace bullying: Remedies for victims. In: Lipinski, J., & Crothers, L. M. (Eds). Bullying in the workplace: Causes, symptoms, and remedies (ss. 291-304). New York: Routledge

Uğurlu, C. T., Çağlar, Ç., Güneş, H. (2012). Ortaöğretim okullarında yıldırma (mobing) davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 718-749

Yıldırım, F. & Eken, M. (2014). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik yıldırma davranışlarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 13-31.

190547 54978

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARINCA GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ÖĞRETİM MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif MAMUR YILMAZ, Sema BİLİCİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cevat ELMA, Eda BÜTÜN

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ

AŞAMALI TEPKİ MODELİ VE KLASİK TEST KURAMI ALTINDA ELDE EDİLEN TEST VE MADDE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Alper KÖSE