OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE SINIF İÇİ UYGULAMALARI

Öz Bu çalışmanın amacı, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerileri ne ilişkin görüşleri ve bu öğretmenlerin sınıf içi bilimsel süreç uygulamalarına ilişkin yaptıklarını belirlemektir. Çalışmanın örneklemi; Araştırmada hem nicel, hem nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanıldığı için, araştırmanın amacına uygun olarak araştırma yöntemi Karma Yöntem olarak belirlenmiştir. Karma Yöntemin kullanıldığı bu çalışmada veriler; ölçek, anket, mülakat yolu ile araştırma kapsamına giren öğretmenlerden elde edilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır Bunun için araştırma, Kütahya il merkezinde görev yapan 81 okul öncesi eğitim öğretmen üzerinde ölçek ve anket çalışmaları yürütülmüş, ayrıca bu öğretmenlerin içindeki 10 öğretmenle de mülakat yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinde betimleyici istatistiksel analizler yapılarak yüzde, frekans, ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeyleri ise görüşme analizleri ile saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bilimsel süreç becerilerine ilişkin bilgi düzeylerinin orta düzeyde, aşinalık ve farkındalıklarının da düşük olduğu ve sınıf içi uygulamalarda ise yetersiz kaldıkları belirlenmiştir

Kaynakça

Adak, A. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.Akar, Ü. (2007). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Akman, B., Üstün, E., ve Güler, T. (2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.Aktamış H., Ergin, Ö. (2007). Bilimsel Süreç Becerileri İle Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 11-23Alabay, E. (2009). Analysis of Science and Nature Corners in Preschool Institutions. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 857-861. Alisinanoğlu, F., Özbey, S., Kahveci, G. (2007). Okul Öncesinde Fen Eğitimi. (1.basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.Arı, M., Öncü, E. Ç. (2008). Okul Öncesi Dönemde Fen-Doğa Ve Matematik Uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık.Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Aydoğdu, B., Buldur, S. (2013) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. AKU. 6(4), Ayvacı, H. Ş. (2010) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma, NEF-EFMED 4,2,1 23.Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y.,Yiğit, N. (2002). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fenve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara Batı, K., Ertürk, G. ve Kaptan, F. (2010). The Awareness Levels of Pre-school Education Teachers Regarding Science Process Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1993-1999. Batı, K., Kaptan, F. (2013). Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı İlköğretim Fen Eğitiminin Bilimsel Problem Çözme Becerilerine Etkisi. İlköğretim Online, 12 (2) (2013)Bayazıt, İ. (2011) Öğretmen Adaylarının Grafikler Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011 10(4):1325 -1346Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N., Akman, B. (2012). Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim Cilt 37, Sayı 165Cho, H.S., Kim,J. Choi,D.H. (2003). Early Childhood Teacher’s Attitudes Toward Science Teaching: A Scale Validation Study. Educational Research Quartely,27, 2, 33-42. Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. (2nd Edition), California: Sage Publications. Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D.ve Turgut, M. F. (1997). Fizik Öğretimi. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.Efe, H, A. Efe, R. Yücel, S.(2012) Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 12, Sayı 24, Aralık 2012, 1 – 20

Ewers, T.G. (2001). Teacher – Dırected Versus Learning Cycles Methods: Effects On Scıence Process Skılls Mastery And Teacher Effıcacy Among Elemantary Education Students. Ph.D.Dissertation, University of Idaho.Güler, D. ve Bıkmaz, F. H. (2002). Anasınıflarda Fen Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, (2), 249-267Hachey, A. C., Butler, D. L. (2009). Science education through gardening and nature-based play. Young Child, 64, 42-48Hamurcu, H. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi ‘Proje Yaklaşımı’, Eğitim Araştırmaları, 4, 13, 66-72.İnan, H. Z. (2007). An interpretivist approach to understanding how natural sciences are represented in a Reggio Emilia-inspired preschool classroom. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus/OH, U.S.A.İnan, H, Z. (2010). Examining Pre-School Education Teacher Candidates’ Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4), 2275-2323. İnan, H, Z. (2011). Teaching Science Process Skills in Kindergarten. Social and Educational Studies (Energy Education Science & Technology Part B), 3(1), 47-64.Kallery, M. (2004), Early years teachers late concerns and perceived needs in science an exploratory stud, European Journal of Teacher Education,27(2):147-165.Kallery, M., Psillos,D. (2001). Preschool Teachers’ Content Knowledge in Science: Their Understanding of Elementary Science Concepts and of Issues Raised by Children’s Questions. International Journal of Early Years Education,9,3,165-179.Kandemir, M, E. (2011). Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmirKaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.Karaer, H. ve Kösterelioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Kavramının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 2, 447-454.Karamustafaoğlu, S., Kandaz U., (2006) Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri Ve Karşılaşılan Güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1 65-81Karslı, F. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmesinde Ve Kavramsal Değişim Sağlamasında Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyallerinin Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, TrabzonKarslı, F., Şahin, Ç. ve Ayas A. (2009). Determining Science Teachers’ Ideas About The Science Process Skills: A Case Study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 890-895. Kefi, S., Çeliköz, N., Erişen, Y. (2013). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt:2 Sayı:2Kefi, S., Çeliköz, N. (2014). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt:3 Sayı:2Kıldan, O., Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen Ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 10, Sayı 1, (113-127)Korucuoğlu, P. (2008) Fizik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerinin Fizik Tutumu, Cinsiyet, Sınıf Düzeni ve Mezun Oldukları Lise Türü İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.Lloyd, J.K., Braund, M., Crebbin, C. & Roy P. (2000). “Primary Teachers’ Confidence About and Understanding of Process Skills”, Teacher Development, 4, 3.