OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Öz 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde “Okul 2023” projesi uygulamaya konulmuştur. Bu araştırmanın amacı Okul 2023 projesini okul müdürlerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Okul 2023 projesine dâhil olan 14 okulda görev yapan okul müdürleri oluşturmaktadır. Üç okulda ilk ve ortaokul müdürü aynı olduğu için araştırma kapsamında 11 okul müdürü ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Her biri yaklaşık 25 dakika süren görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler yazıya aktarıldıktan sonra içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Analizden elde edilen bulgular tema, alt tema ve kod şeklinde gruplandırılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde projenin, uygulandığı okullara ve paydaşlarına etkilerinin olduğu ve okulun atmosferini değiştirdiği görülmüştür. Projeyle ilgili okul müdürlerinin görüşlerinin incelenmesi sonucunda projenin genel olarak başarılı olduğu ve uygulanmasının projenin paydaşlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle bireylerin kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine imkân tanıması ve okulu sevilen bir mekân haline getirmesi nedeniyle proje önemli görülmektedir.

Kaynakça

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Balcı, A. (2002). Etkili Okul. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Çalık, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin iyimserlik düzeylerinin ve okula ilişkin algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3(5), 117-131.

Çelik, V. (1997). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: PEGEM.

Çelikten, M. (2003). Okul kültürünün şekillendirilmesinde müdürün rolleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4).

Cemalcilar, Z. (2010). Schools as socialization contexts: Understanding school factors’ impact on students’ sense of school belonging. Applied Psychology: An International Review, 59 (2), 243-272.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PEGEM

Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of educational research, 59(2), 117-142.

Fullan, M. (2002). The change. Educational leadership, 59(8), 16-20.

Gökçe, F. (2012). Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman, ders ve dinlenme süreleri ile tatiller ve okul dönemleri konusundaki görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2541-2560.

Goodenow, C., & Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends' values to academic motivation among urban adolescent students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71.

Jones, V. F., & Jones, L. S. (1981). Responsible classroom discipline: Creating positive learning environments and solving problems. Allyn & Bacon.

Kan, A., & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.

Mahlios, M., & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29(3), 227-240.

Meb, 2018. 2023 vizyonu.

Ordu, A., Çobanoğlu, F., & Ayvaz-Tuncel, Z. (2017). Öğretmen gözüyle çocuk dostu okul1. The Journal of Social Sciences Institute, 20(38), 55.

Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35(156).

Özdemir, S., & Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322.

Kaya, S., & Kaya, F. (2016). İlköğretim i. ve ii kademe öğrencilerinin okullari hakkindaki düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 47-58.

Saban, A., & Ersoy, A. (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri,(1. Baskı) Ankara: Anı Yayınları.

Şanli, Ö., Altun, M., & Tan, Ç. (2015). Okula devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık sebeplerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55).

Sarı, M. (2013). Lise öğrencilerinde okula aidiyet duygusu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 147-160.

Stebbins, R. A. (1999). Educating for serious leisure: Leisure education in theory and practice. World Leisure & Recreation, 41(4), 14-19.

Uzun, N., & Sağlam, N. (2006). Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 240-250.

Van Ryzin, M. J., Gravely, A. A., & Roseth, C. J. (2009). Autonomy, belongingness, and engagement in school as contributors to adolescent psychological well-being. Journal of youth and adolescence, 38(1), 1-12.

Voelkl, K. E. (1997). Identification with school. American Journal of Education, 105(3), 294-318.

115730 29104

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE MESLEĞE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Taner ATMACA

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Pınar ERTEN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Gülşah SEZEN VEKLİ, Hatice ÇİLSALAR SAGNAK, Fatma YAMAN

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

SORU ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL STRATEJİLERİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sedat KARAÇAM, Ümit GÜRSEL

GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uğur ÖZALP, Gökhan ÖZDEMİR

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet GÜROL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Osman ASLAN, Durmuş KILIÇ