Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Görüşleri

Bu araþtýrma, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu tarafýndan hazýrlanan 12.07.2004 tarihli kararý ile 2005-2006 eðitim-öðretim yýlýnda uygulamaya konulan, ilköðretim 6., 7., 8. sýnýf yeni matematik programýna iliþkin öðretmen görüþlerini analiz etmek amacýyla yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn yürütülmesinde tarama yöntemi benimsenmiþtir. Kazaným, içerik, öðretme-öðrenme ve deðerlendirme boyutlarýnda programýn deðerlendirilmesi yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini, 2007-2008 eðitim-öðretim yýlýnda Ýzmir ilindeki resmi ilköðretim okullarýnda görev yapan tüm ilköðretim matematik öðretmenleri oluþturmaktadýr. Araþtýrmanýn örneklemini ise 2007-2008 eðitim-öðretim yýlýnda Ýzmir metropol, ilçe ve köy ilköðretim okullarýnda görev yapan ilköðretim matematik öðretmenlerinden rastlantýsal olarak seçilen 600 öðretmen oluþturmaktadýr. Ancak bu öðretmenlerin 280’i anketi yanýtlamýþtýr. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzdeler kullanýlmýþtýr. Bu araþtýrma sonucunda, matematik öðretmenleri, matematik programýnýn kazaným ve içerik boyutunda olumlu görüþ belirtmiþlerdir. Fakat öðrenme-öðretme ve deðerlendirme boyutunda matematik öðretmenlerinin görüþleri, programýn iþleyiþinin iyi olmadýðýný göstermektedir.

TEACHERS’ OPINIONS OF THE NEW PRIMARY MATHEMATICS PROGRAMME

This research aims to analyse the teachers’views on the new mathematics programme for primary school students in class 6, 7 and 8, which was put into operation in the academic year of 2005-2006 in accordance with the decree of July 12, 2004 adopted by the Council of Instruction and Education, the Ministry of National Education. The survey method was employed. The programme was evaluated in terms of its content and advantages as well as teaching-learning and assessment. All the mathematic teachers employed in the public primary schools in the province of Ýzmir in the academic year of 2007-2008 constitute the population of the research. The sample of the research, selected by random sampling, included 600 of the mathematic teachers employed in primary schools in the centre, towns and villages of Ýzmir in the academic year of 2006-2007. However, only 280 of the teachers included in the sample answered the questionnaire. Frequency and percentages were used in the analysis of the data obtained. The research concluded that mathematic teachers favoured the programme with respect to its content and advantages, but that they experienced a number of drawbacks in the application of the programme in terms of teaching, learning and assessment..

Kaynakça

Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik öðretimi. Ýstanbul: Bilge matbaacýlýk.

Çoban, A. (2002). Matematik Dersinin Ýlköðretim Programlarý ve Liselere GiriþSýnavlarý Açýsýndan Deðerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve MatematikEðitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eðitimde program geliþtirme. Ankara: Pegem AYayýncýlýk

Duman, T., Karakaya, N., Çakmak, M., Eray, M. & Özkan, M. (2001). Konu alaný derskitabý inceleme klavuzu matematik, Ankara: Nobel yayýn daðýtým.

Ertürk, S. (1972). Eðitimde program geliþtirme. Ankara: Yelkentepe yayýnlarý.Fer, S. (2000). Modüler program yaklaþýmý ve bir öneri. Milli Eðitim Dergisi, Sayý:147. Güngör, C & Yýlmaz, B. Eðitimde ölçme ve deðerlendirmehttp:www.eðitim.com/eðitimciler/0753/0753.1/0753.eðitimdeölçmevedeðerlendirme.asp

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). Ýlköðretimde etkinlik temelli matematik öðretimi.Ankara: Aný Yayýncýlýk.

Yapýcý, M. & Leblebicier, N. H. (2007). Öðretmenlerin yeni ilköðretim programýna iliþkingörüþleri. Elementary Education Online, 6, (3), 480-490.

Yaþar, Þ. & Selvi, K. (1999), Orta öðretim fen öðretimi programýnýn deðerlendirilmesi, 4.Ulusal eðitim bilimleri kongresi bildirileri-1, Eskiþehir: Anadolu Üniversitesi.