ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden etkileşim kurma nedenlerinin ve öğrencisi ile sosyal medyada etkileşim kurmayan öğretmenlerin etkileşim kurmama gerekçelerinin örtük program açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum desenine uygun olarak yapılandırılmıştır. Araştırma kapsamında 2016–2017 eğitim öğretim yılında, Kahramanmaraş’ta yer alan 6 farklı ortaokuldan 32 öğretmen ve 29 öğrenci araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda örtük program kapsamında öğretmenlerin, öğrenciye tutum ve değer kazandırma ve rapport kurma gerekçeleri ile öğrencilerin ise öğretmenle yakınlık kurma, öğretmenin gözüne girme ve öğretmeni daha iyi tanıma gerekçeleri ile etkileşim kurdukları ortaya çıkmıştır. Öğrencileriyle sosyal medyada etkileşim kurmayan öğretmenlerin ise örtük program kapsamında otoritelerinin zarar görmesini engellemek ve öğrenciye olumsuz örnek olmaktan kaçınmak gerekçeleri ile etkileşim kurmadıkları anlaşılmıştır.

Kaynakça

Akbulut, E. (2011). İlköğretim okullarında örtük program faaliyetlerinin saptanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Akiti, L. (2012). Facebook off limits: Protecting teachers' private speech on social networking sites. Val. UL Rev. 47(1). 119–167.

Akkoyunlu, B., Dağhan, G., ve Erdem, M. (2015). Teacher's professional perception as a predictor of teacher-student friendship in Facebook: A scale development study. International Online Journal of Educational Sciences. 7(1). 242–259.

Akpınar, B. (2014). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Data Yayınları.

Alarcia, O. and Bravo, I. (2012). The impact of ICTs on lecturer and students interaction in university education processes. Universities and Knowledge Society Journal (RUSC). 9(2), 213–228.

Atkins, A. (2010). It’s complicated: Using Facebook to create emotional connections in student-professor relationships. The Journal of the Assembly for Expanded Perspectives on Learning. 16(1). 79–89.

Azimpour, E. and Khalilzade, A. (2015). Hidden curriculum. World Essays Journal, 3(1), 18–21.

Başar, M. ve Çetin, Ö. (2013). İlk ve orta öğretim öğrencilerinin zorba davranışlara başvurma düzeyleri ve bu davranışları öğrenme ortamları üzerine bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy- Education Sciences. 8(4). 471- 488.

Bayanfar, F. (2013). The effect of hidden curriculum on academic achievement of high school students. International Research Journal of Aplied and Basic Sciences. 5(6). 671–681.

Beydoğan, H. Ö. (2012). Okullarda uygulanan sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin değer edinimine etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 11(4). 1172–1204.

Bridges, L. M. (2009). Face-to-face on Facebook: students are there... should we be? In R. J. LAckie& V. B. Cvetkovic (Eds.), Teaching generation M: A handbook for librarians and educators (pp. 125–136). New York: Neal-Schuman Publishers.

Cemiloğlu, M. (2006). Eğitim bilimi açısından örtük program ve halk anlatılarının örtük program bağlamında değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 257–269.

Couillard, C. (2009). Facebook: The pros and cons of use in education. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Stout, US.

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Yayınevi.

Çobanoğlu, R. ve Engin Demir, C. (2014). Okullarda örtük programın görünen kısmı. İlköğretim Online. 13(3). 776–786.

Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitiminde örtük programın etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(2). 1513–1534.

Demirel, Ö.(2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Duek, C. and Tourn, G. (2016). Social media: Transformation of education, B. Çoban (Ed.). Social media and social movements: The transformation of communication patterns (pp. 229–246). Lanham, Maryland: Lexington Books

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ercan, İ., Yüksel, S., Özkaya, G., Ocakoğlu, G., Yüksel, A. ve Uncu, Y. (2009). Tıp fakültesi örtük programı ölçeğinin geliştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 40(3), 81–87.

Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık.

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı’nda bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.

Helou, A. M., Rahim, Z. Z. A. and Oye, N. (2012). Students’ perceptions on social networking sites ınfluence on academic performance. International Journal of Social Networking and Virtual Communities. 1(1). 7–15.

Kamnoetsin, T. (2014). Social media use: A critical analysis of Facebook's impact on collegiate EFL students' english writing in Thailand, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Seton Hall Üniversitesi, South Orange, New Jersey.

Kırksekiz, A. (2013). Sosyal ağlardan Facebook’un kullanımına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Kuş, D. (2009). İlköğretim programlarının, örtük programın ve okul dışı etmenlerin değerleri kazandırma etkililiğinin 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Küçükali, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(13). 531–546.

Leafman, J. S., Mathieson, K. M., & Ewing, H. (2013). Student perceptions of social presence and attitudes toward social media: Results of a cross-sectional study. International Journal of Higher Education, 2(1), 67.

Liccardi, I., Ounnas, A., Pau, R., Massey, E., Kinnunen, P., Lewthwaite, S., Midy, M. and Sarkar, C. (2007). The role of social networks in students' learning experiences. ACM Sigcse Bulletin. 39(4). 224–237.

Massialas, B. G. (1996). The hidden curriculum and social studies. Crucial issues in teaching social studies K–12. 61–79.

Montoneri, B. (2015). Impact of students' participation to a facebook group on their motivation and scores and on teacher's evaluation. The Iafor Journal of Education. 3(1). 61–74.

Nadler, M. K. and Nadler, L. B. (2001). The roles of sex, empathy, and credibility in out-ofclass communication between faculty and students. Women’s Studies in Communication. 24. 241–261.

Nkhoma, M., Cong, H. P., Au, B., Lam, T., Richardson, J., Smith, R. and El-Den, J. (2015). Facebook as a tool for learning purposes: Analysis of the determinants leading to improved students’ learning. Active Learning in Higher Education. 16(2). 87–101.

Ornstein, A. C. and Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı temeller, ilkeler ve sorunlar (A. Arı, Çev. Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.

Roy, D. R. and Chakraborty, S. K. (2015). Impact of social media / social networks on education and life of undergraduate level students of Karimganj town-A survey. International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies. 1(1). 141- 147.

Smith, B. E. (2015). Enhancing motivation through student-teacher Facebook relationships. People: International Journal of Social Sciences. 1(1). 34–41.

Tezcan, M. (2003). Gizli müfredat eğitim sosyolojisi açısından bir kavram çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1). 53–59.

Tsai, C. W., Shen, P. D., Chiang, Y. C. and Tang, H. W. (2015). Book review social media and the new academic environment: Pedagogical challenges. Journal of Cases on Information Technology. 17(2). 53–56.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Teori ve teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık-Yayıncılık.

Wren, D. (1999). School culture: Exploring the hidden curriculum. Adolescence. 34(135). 593–596.

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel, S. (2004a). Örtük program eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık

Yüksel, S. (2005). Kohlberg and hidden curriculum in moral education: An opportunity for students’ acquisition of moral values in the new Turkish primary education curriculum. Educational Sciences: Theory and Practice. 5(2). 329–338.

91575 22862

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINDA DOĞA ALGISI

Nilüfer KÖŞKER

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT