Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen görüşlerine göre ses temelli cümle yöntemine ilişkin uygulamalarda öğrenci ve velilerin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
1161
DOI :
Özet Türkçe :

 

 İlkokuma yazma çalıŞmaları öğrenen ve öğreten için önemli bir süreçtir. Bu sürecin iŞleyiŞi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu araŞtırmanın amacı ilköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin görüŞlerine göre ilkokuma yazma sürecinde ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında öğrenci ve velilerin durumunu belirleyerek değerlendirmektir. AraŞtırmanın evreni Denizli merkez ilçede yer alan ilköğretim okullarında çalıŞan 1.sınıf öğretmenlerinden oluŞmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde nitel araŞtırmada baŞvurulan “maksimum çeŞitlilik örneklemesinden” yararlanılmıŞtır (n=41). Bu araŞtırmada ses temelli cümle yönteminin uygulanması sürecinde öğrenciler ve velilerin durumunu belirlemek amacıyla araŞtırmacılar tarafından geliŞtirilen “Yarı YapılandırılmıŞ GörüŞme Formu” kullanılmıŞtır. Birbiriyle iliŞkili kodlar bir araya getirilerek temalar (kategoriler) elde edilmiŞ ve buradan yola çıkarak alıntılar ortaya konulmuŞtur. AraŞtırmadan elde edilen sonuçlardan bazıları Şu Şekilde sıralanabilir: Etkinlikler öğrencilerin hoŞuna gitmektedir. Okumaya hızlı geçilmekte ancak anlayarak okuma geç baŞlamaktadır. Öğrenciler heceleri ayırmada sıkıntı yaŞamaktadır. Öğrenciler seri bir Şekilde okumada zorlanmaktadır. Veliler sistemi yeterince tanımadıkları için öğrencileri yanlıŞ yönlendirmektedir. STCY‟de öğretmen ve veli iŞbirliği Şarttır

Özet İngilizce :

The initial stages of reading and writing practices are important processes both for the learner and the teacher. The aim of this study is to identify the students‟ and parents‟ attitudes towards the implementation of SBSM based on elementary school 1st grade teachers‟ views. The population of the study was the 1st grade teachers working at elementary schools in Denizli. “Maximum variation sampling” was used in identifying the sample (n=41). To identify the students‟ and parents‟ attitudes towards SBSM, a semi-structured interview form that was developed by the researchers was used. The related codes were combined to establish themes (categories) and quotations were used to provide support for the established categories. Some of the findings could be summarized as follows: Students enjoy the activities. The reading stage is achieved quickly but reading comprehension starts at a later stage. The students have difficulty in syllabification. As for the parents, they provide wrong guidance since they don‟t know the system adequately. Teacher and parent cooperation is necessary for SBSM.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :