Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)

...
Anahtar Kelimeler:

The Analysis Of Teacher Candidates’competency Perceptions Toward Measurement And Assessment (Example Of Kafkas Universty)

...

111921 27928

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Resimli Öykü Kitaplarını Seçme Konusunda Yeterlik Düzeyleri Ve Kendi Yeterliklerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Fethi TURAN, Mübeccel GÖNEN, Emine Hande AYDOS

Ücretli Öğretmen Algılarına Göre İlkokul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven Ve Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki

Seyithan Demirdağ

Müzik Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyim, Tutum Ve İnançları

Zeki Arsal, Devrim Mumcu Arsal, Mustafa Öztürk Akçaoğlu

Müdür Yetkili Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Van İli Örneği

Yasemin Kubanç, Erdoğan Şama

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimleri İle Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Alpaslan Gözler, Hasan Bozgeyikli, Ahmet Avcı

Özel Öğretim Yöntemleri I Dersinin Öğtrencileri Özel Öğretim Yöntemleri Iı Dersine Hazırlamada Etkisi: Durum Çalışması

Ömer Faruk İpek, Ayşegül Daloğlu

Ortaokul Öğrencilerinin Lineer Olmayan Sayi Örüntüsüne Bağli Olarak Şekil Örüntüsü Oluşturma Stratejilerinin Analizi

Çiğdem Kılıç

Yöresel Müzik Kültürünün Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Kars İli Örneği

Fatma Ceyda Çınardal, Levent Çınardal, Aşkın Çelik

Farklı Yaş Kategorilerinde İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okul Olgunluğu Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okula Uyum Problemleri

Hasan Basri Gündüz, Nesrin Özarslan

Değer Verme Ölçeği (DVÖ)’ni Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Yasin Aydın, Gökçen Aydın