Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin eğġtġm ġnançlari ġle öz-yeterlġk algilari arasindakġ ġlġġkġnġn ġncelenmesġ

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1 Trakya Üniversitesi2 Trakya Üniversitesi3
Görüntülenme :
1324
DOI :
Özet Türkçe :

 

Bu çalıŞmada öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki iliŞki incelenmiŞtir. AraŞtırma tarama modelinde desenlenmiŞtir. AraŞtırmaya 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 221 (163 kız, 58 erkek) son sınıf lisans öğrencileri ile yine aynı fakülteden pedagojik formasyon eğitimi alan 386 (267 kız, 119erkek) diğer fakülte mezunları olmak üzere toplam 607 öğretmen adayı katılmıŞtır. AraŞtırma verileri “Eğitim Ġnançları Ölçeği (EĠÖ)” ve “Öğretmen Yeterlik Ölçeği” (ÖYÖ) ile toplanmıŞtır. Yapılan kanonik analizin sonucunda öğretmen adayların bireysel çabalarına iliŞkin algıları ile çağdaŞ eğitim anlayıŞını savunan eğitim inançları (ilerlemecilik, yeniden kurmacılık ve varoluŞçuluk) iliŞkilidir. Bununla birlikte “daimicilik” ve esasicilik” görüŞleri ile “dıŞsal faktörler” arasında öz-yeterlik açısından ters yönlü bir iliŞki vardır.

 

 

 

 

Özet İngilizce :

In this study the relationship between pre-service teachers‟ educational beliefs and their perceptions of self-efficacy were investigated. The survey method was used in the design of the study. 607 pre-service teachers who were attending Trakya university in the 2011-2012 academic year were the participants of the study; Of those, 221 (163 female, 58 male) were students in the Faculty of Education, and 386 (267 female, 119 male) were students in the teacher certification program. The “Educational Belief Scale” and “Teacher Efficacy Scale” were used as the data collection tools. According to findings there was a positive meaningful relationship between student teachers‟ perception on personal endeavors and educational beliefs. In addition, there was a negative meaningful relationship between pre-service teachers‟ “views on perennialism and essentialism” and “external factors” in terms of self-efficacy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :