Cilt: 19 - Sayı : 4
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ İLE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Kevser HAVA

44 8

Öz Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Buna ek olarak çalışmada, çevrimiçi bilgi arama stratejisinin cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmaya, 293 birinci sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanteri ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler Kruskal Wallis, Mann Whitney ve Spearman Korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile eğitsel İnternet kullanım öz-yeterlik inancı arasında orta düzey ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Kaybolma ve deneme alt boyutları ile eğitsel İnternet kullanım öz-yeterlik inancı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Çalışmada ayrıca çevrimiçi bilgi arama stratejisinin bölüm ve cinsiyet açısından farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak çevrimiçi bilgi arama stratejisinin kontrol alt boyutunda, erkek öğrencilerin kadın öğrencilere kıyasla daha üst düzey stratejiye sahip oldukları görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: çevrimiçi bilgi arama stratejisi, eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inancı, öğretmen adayları, bölüm, cinsiyet
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alshahrani, S., Ahmed, E., & Ward, R. (2017). The influence of online resources on student–lecturer relationship in higher education: a comparison study. Journal of Computers in Education, 4(2), 87-106.

Apuke, O. D., & Iyendo, T. O. (2018). University students' usage of the internet resources for research and learning: forms of access and perceptions of utility. Heliyon, 4(12), e01052.

Aşkar, P., & Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi bilgi arama stratejileri envanterinin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 167-182.

Ay, K., & Seferoğlu, S. S. (2017). Lisansüstü öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 51-66.

Çaka, C., Doğan, E., & Şahin, Y. L. (2016). Sosyal ağ kullanan öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-13.

Çevik, Y. D. (2015). Predicting college students’ online information searching strategies based on epistemological, motivational, decision-related, and demographic variables. Computers & Education, 90, 54-63.

Çoklar, A. N., Yaman, N. D., & Yurdakul, I. K. (2017). Information literacy and digital nativity as determinants of online information search strategies. Computers in Human Behavior, 70, 1-9.

Ekici, S., & Uçak, N. Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin İnternet’te bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 26(1), 78-96.

Emeka, U. J., & Nyeche, O. S. (2016). Impact of internet usage on the academic performance of undergraduates students: A case study of the university of Abuja, Nigeria. International Journal of Scientific & Engineering Research, 7(10), 1018-1029.

Evans, J. D. (1996). Straightforward statistics for the behavioral sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing.

Fink, A. (2003). How to sample in surveys. Thousand Oaks, CA: Sage.

Geçer, A., & İra, N. (2014). Web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 134-147.

Harrison, N. (2009). Online searching strategies for engineering students. Engineering Education, 4(1), 68-72.

Kabakçı, I., Fırat, M., İzmirli, S., & Kuzu, E. B. (2010). Opinions of teachers on using internet searching strategies: An elementary school case in Turkey. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 1(1), 49-61.

Kammerer, Y., Amann, D. G., & Gerjets, P. (2015). When adults without university education search the Internet for health information: The roles of Internet-specific epistemic beliefs and a source evaluation intervention. Computers in Human Behavior, 48, 297-309.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kurt, A. A., & Emiroglu, B. G. (2018). Analysis of students' online information searching strategies, exposure to internet information pollution and cognitive absorption levels based on various variables. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(1), 18-29.

Lacović, D. (2015). Students' information behaviour and the role of academic library. Libellarium, 7(1), 119-139.

Li, Y. (2012). Undergraduate students searching and reading Web sources for writing. Educational Media International, 49(3), 201-215.

Lim, S., & Simon, C. (2011). Credibility judgment and verification behavior of college students concerning Wikipedia. FirstMonday, 16(4), 1-25.

Quintana, M. G. B., Pujol, M. C., & Romaní, J. R. (2012). Internet navigation and information search strategies: how do children are influenced by their participation in an intensive ICT project. International Journal of Technology and Design Education, 22(4), 513-529.

Mason, L., Boldrin, A., & Ariasi, N. (2010). Searching the Web to learn about a controversial topic: are students epistemically active? Instructional Science, 38(6), 607-633.

Monopoli, M., & Nicholas, D. (2000). An evaluation of the use of subject based informatıon gateways: Case study adam. In W: Proceedings 9th Panhellenic Conference of Academic libraries. Anthens: GR (pp. 143-158).

Nazim, M. (2008). Information searching behavior in the Internet age: A users’ study of Aligarh Muslim University. The International Information & Library Review, 40(1), 73-81.

Rich, M. (2008). Millennial students and technology choices for information searching. In Proceedings of the 7th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies: ECRM2008 (pp. 73-76).

Sife, A. S. (2013). Web search behaviour of postgraduate students at Sokoine University of Agriculture, Tanzania. Lincoln: University of Nebraska.

Sırakaya, M., & Çakır, H. (2014). Öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 191-206.

Şahin, İ. (2009). Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterliği İnançları Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 461-471.

Şenyuva, E. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin internet öz-yeterlikleri ile çevrimiçi bilgi arama stratejileri arasındaki ilişki. Journal of Turkish Educational Sciences, 15(2), 102-116.

Tabatabaia, D., & Shore, B. M. (2005). How experts and novices search the Web. Library & Information Science Research, 27(2), 222-248.

Tuluk, G. & Kepceoğlu, İ. (2019). Pre-service teachers’ web pedagogical content knowledge and online information searching strategies. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(2), 229-236.

Tsai, M. J. (2009). Online Information Searching Strategy Inventory (OISSI): A quick version and a complete version. Computers & Education, 53(2), 473-483.

Tsai, M. J., & Tsai, C. C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of Internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 43-50.

Tsai, M. J., Hsu, C. Y., & Tsai, C. C. (2012). Investigation of high school students’ online science information searching performance: the role of implicit and explicit strategies. Journal of Science Education and Technology, 21(2), 246-254.

Tsai, M. J., Liang, J. C., Hou, H. T., & Tsai, C. C. (2012). University students’ online information searching strategies in different search contexts. Australasian Journal of Educational Technology, 28(5), 881-895.

Tseng, S. C., Liang, J. C., & Tsai, C. C. (2014). Students' self-regulated learning, online information evaluative standards and online academic searching strategies. Australasian Journal of Educational Technology, 30(1), 106-121.

Tu, Y. W., Shih, M., & Tsai, C. C. (2008). Eighth graders’ web searching strategies and outcomes: The role of task types, web experiences and epistemological beliefs. Computers & Education, 51(3), 1142-1153.

Turan, Z., Reisoğlu, İ., Özçelik, E., & Göktaş, Y. (2015). Öğretmenlerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim dergisi, 23(1), 1-16.

Weber, H., Becker, D., & Hillmert, S. (2018). Information-seeking behaviour and academic successin higher education: Which search strategies matter for grade differences among university students and how does this relevance differ by field of study? High Educ,77, 657–678.

Wu, Y. T., & Tsai, C. C. (2007). Developing an information commitment survey for assessing students' web information searching strategies and evaluative standards for web materials. Journal of Educational Technology & Society, 10(2), 120-132.

Yalçınalp, S. & Aşkar, P. (2003). Öğrencilerin bilgi arama amacıyla İnternet’i kullanım biçimlerinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4),100-107.

Yılmaz, F. G. K., & Çakmak, E. K. (2016). Internet-specific epistemological beliefs and online information searching strategies of pre-service teachers: Gender and department differences. Participatory Educational Research, 3(2), 63-80.

Yılmaz, F. G. K. (2016). The relationship between metacognitive awareness and online information searching strategies. Pegem Journal of Education and Instruction, 6(4), 447- 468.

Kevser HAVA