ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve bilgi okuryazarlığı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından ve birbirleriyle ilişkileri bakımından incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak  “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği (BOY)” (Adıgüzel, 2011), “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği (BAYTO)” (Korkmaz, Şahin ve Yeşil 2011)  ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu iki devlet üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren fen bilgisi, felsefe grubu ve sınıf öğretmenliği adaylarından oluşmaktadır. Çalışma grubu 418 (%77,4) kadın ve 122 (%22,6) erkek olmak üzere 540 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolay bulunan örnekleme tekniğiyle oluşturulmuştur. Çalışmanın öne çıkan bazı sonuçları şu şekildedir: Öğretmen adaylarının üniversiteye göre BOY puanlarının anlamlı bir şekilde değişmediği ancak BAYTO puanlarının anlamlı şekilde farklı olduğu tespit edilmiştir. BOY ve BAYTO puanları arasındaki ilişki incelendiğinde bu puanlar arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

ACRL (2000). Information literacy compentency standarts for higher educatinon. Chicaco: American Library Association

Aldemir, A. (2004). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bawden, D. (2011). Information and digital literacies; a rewiew of concepts. Journal of Documentation, LVII, 2, 2001:218-59.

Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 163-177.

Biçer, N., Bozkırlı, K., Ç., Er, O. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50, 327-341.

Butt, I. H. ve Shams, J. A. (2013). “Master in education student attitudes towards research: a comparison between two public sector universities in Punjab”. A Research Journal Of South Asian Studies, 28 (1), 97-105.

CAUL (2001). Information literacy standards. canberra: Council of Australian University Librarians

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19 (2), 207-237.

Çilingir, L. (2013). Bilim felsefesi. M. Demirbaş içinde, Bilimin doğası ve öğretimi (s. 1-21). Ankara: Pegem.

Demiralay, R., Karadeniz, Ş. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, ilköğretim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı, öz yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 819-851.

Erkuş, A. (2013) Davranış bilimleri için araştırma süreci. Ankara: Nobel.

Gerrig, Zimbardo (2012). Psikolojiye giriş, psikoloji ve yaşam. Ankara: Nobel.

Gürsakal, S. (2012), PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), 441-452.

Güven, İsmail. “Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45.Uluslararası Eğitim Kongresi)”. Milli Eğitim Dergisi, CL, 2001. 20 Mayıs 2003. <http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/150/guven.htm

Kabasakal, Ö. (1998). Bilgi toplumuna geçişte üniversitelerin önemi. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı. 4 (19), 845-850.

Kaya, S. ve Durmuş, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve araştırma yaparken interneti kullanma düzeyleri. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss. 778-786). Kuşadası: Türkiye.

Korkut, E.; Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık öz-yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 34, 178-188.

Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi çağında bilgi okuryazarlığı. ıı. ulusal okul kütüphanecileri konferansı: bilgi okuryazarlığından yaşam boyu öğrenmeye (s. 9-25). İstanbul: İdeal.

Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M. ve İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.

Manuel, R., Fenton, R. ve Philemon, M. (2013). University students’ attitudes towards quantitative research methods: a comparative/contrastive analysis. International Journal Of Education and Information Studies, 3 (2), 27-33.

MEB. (2008). Öğretmen yeterlikleri: öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: Milli Eğitim Müdürlüğü Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Mengüşoğlu, T. (2010). Felsefeye giriş. İstanbul: Remzi.

Öğrenme Stratejilerine İlişkin farkındalık düzeylerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi. the Journal of Academic Social Science Studies, 6 (1), 913-939

Özbay, M. ve Çelik, M. E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 10-21.

Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 73-86.

Schau, C., Millar, M. ve Petocz, P. (2012). Research on attitudes towards statistıcs. Statistics Education Research Journal, 11 (2), 2-5.

Snavely, L. ve Cooper, N. (1997). “The information literacy debate”. The Journal of Academic Librarianship, 23 (1), 9-13.

Tekin, N., Aslan, O., Yağız, D. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 23-50

TÜBİTAK. (2017). Türkiye üniversiteleri'nin bilimsel yayın performansı: 2004-2014. TUBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi): http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/turkiye-universitelerinin-bilimsel-yayin-performansi-2004-2014 adresinden alındı

Wang, S. -C., ve Guo, Y. -J. (2011). Counseling students’ attitudes toward research methods class. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas11/Article_30.pdf

Yenilmez K. ve Ata, A. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 27-30 Haziran 2012.

YÖK. (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Ankara: YÖK Başkanlığı.

117231 29933

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLİMLERİ 3 VE 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI İLE DERS KİTAPLARININ YER TEMELLİ EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nihal YILDIZ YILMAZ, Gizem TABARU

MOTOR GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMININ 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN KABA VE İNCE MOTOR BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ayşegül ULUTAŞ, Esra DEMİR, E. Hilal YAYAN

ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ AİLELERİNİN BİLSEM BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN, Osman YILDIRIM

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI, FENE YÖNELİK İLGİ VE EBEVEYN DESTEĞİ DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA: TÜRKİYE – SİNGAPUR

Ayşe BİLİCİOĞLU, Kübra YILMAZ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ

Şenol AFACAN, Murat CEMİL

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Ali DOMBAYCI, Orhan ERCAN

TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Süleyman TARMAN

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL KOŞULLARI

Sayime ERBEN KEÇECİ, İşıl EKTEM SÖNMEZ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KOPYA ÇEKME TUTUMLARI

Mustafa ADIBATMAZ, Fatma Betül KURNAZ

ÜSTÜN ZEKÂLI VE NORMAL ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

İbrahim BAYAZIT, Nihat KOÇYİĞİT

Sayfa 1.9242789745331 Saniyede Yüklendi