Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme stratejileri kullaniminin akademik başariya yansimalari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi2
Görüntülenme :
1184
DOI :
Özet Türkçe :

 Bu araŞtırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek ve akademik baŞarılarının öğrenme stratejilerine göre değiŞip değiŞmediğini ortaya çıkarmaktır. ÇalıŞmada tarama yönteminden yararlanılmıŞtır. AraŞtırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde 1. Sınıfta öğrenimini sürdüren toplam 103 öğrenci oluŞturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Öğrenme Stratejileri Ölçeği”nden ve öğrencilerin akademik baŞarılarını gösteren 2010-2011 Güz Dönemi ortak derslerinin dönem sonu notlarının aritmetik ortalamasından yararlanılmıŞtır. AraŞtırma sonuçlarına göre öğrencilerin %41‟i tekrar, %23‟ü anlamlandırma, %20‟si dikkat, %8‟i üst biliŞsel, %6‟sı duyuŞsal ve %2‟si hatırlama stratejilerini kullanmaktadır. Ayrıca analiz sonuçları öğrencilerin akademik baŞarılarının kullandıkları öğrenme stratejilerine göre anlamlı bir Şekilde değiŞtiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the learning strategies Hacettepe University Faculty of Education students used and to find out whether the academic success of the students differed based on the use of those learning strategies. Survey method was used in the study. The sample of the study consisted of 103 first year students studying in the Department of Elementary Education at Hacettepe University. The data were obtained, using the „Learning Strategies Scale‟ and the means of the final grades of the first semester common courses that students took. According to the results, 41% of the students used the repetition strategy, 23% used the interpretation strategy, 20% used the attention strategy, 8% used the cognitive strategy, 6% used the affective strategy and 2% used the recall strategy. Besides, the analysis results showed that students‟ academic success differed significantly based on the type of strategies used.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :