ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI

Öz Bu araştırmanın amacı öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanlarının farklılıklara ilişkin yaklaşımlarını betimlemektir. Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 18 üniversite son sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Analiz sonucunda 3 tema oluşturulmuştur. Bu temalar; “Gökkuşağının renkleri”, “Renkleri görebilmek mi yoksa renkkörlüğü mü” ve “Gökkuşağının ışığı: Farklılıkların yöneticisi”dir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerine göre öğretim elemanlarının farklılıklara ilişkin olumlu yaklaşımlara sahip olmalarına rağmen, bazılarının farklılıkları bastırmaya ve kendi fikrini kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin farklılıkların yönetildiği bir üniversitedeki yöneticinin sahip olması gereken kişisel özellikler ve göstermesi gereken davranışlar olduğunu düşündüğü anlaşılmıştır.

Kaynakça

Atasoy, Z. (2012). Farklılıkların yönetimi: Üniversite öğrencilerinin ayrımcılık algısının öğrenci başarı düzeyine etkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cox, T. (1994). Cultural diversity in organizations: Theory, research and practice. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir) (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Danullis, M., Dehling, S., & Pralica, S. (2004). Diversity management: A new paradigm. (MBA). Kristianstad University, Sweden.

Damgacı, F. K., & Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 325-341.

Erdem, A. R. ve Sarıtaş, E. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretim elemanlarının davranışlarının demokratikliğine ilişkin algıları (PAÜ örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 525-538.

Ergün, M., Duman, T., Kıncal, R. Y. ve Arıbaş, S. (1999) İdeal bir öğretim elemanının özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1–11.

Esty, K. C., Griffin, R., & Hirsch, M. S. (1995). Workplace diversity. Adams Media.

Hubbard, E. (2004a). The manager's pocket guide to diversity management. Human Resource Development.

Hubbard, E. (2004b). The diversity scorecard: Evaluating the impact of diversity on organizational performance. Routledge.

Khrais, N. (2013). Math, Science, and Social Studies teachers' attitudes toward diversity and accommodation of diversity with reference to culturally and linguistically diverse seventh, eighth, and ninth grade students in a mid-south State. Unpublished PhD Dissertation, University of Arkansas, Arkansas.

Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8 (1), 5-31.

Kreitz, P. A. (2007). Best practices for managing organizational diversity. The Journal of Academic Librarianship, 34 (2), 101-120.

Maruyama, G., & Moreno, J. F. (2000). University faculty views about the value of diversity on campus and in the classroom. In Alger, Chapa, Gudeman, Marin, Maruyama, Milem, Moreno, Wilds (Eds.), Does diversity make a difference? Three research studies on diversity in college classrooms (pp. 9-35), Washington DC: ACE.

Memduhoğlu, H. B. (2008). Küresel ulusal ve örgütsel bağlamda farklılıkları yönetme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Merriam, S.B. (2002). Introduction to qualitative research. In Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis (pp. 3-17). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

van Middelkoop, D., Ballafkih, H., & Meerman, M. (2017). Understanding diversity: A Dutch case study on teachers’ attitudes towards their diverse student population. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9 (1), 1-19.

Military Leadership Diversity Commision. (2010). Effective Diversity Leadership: Definition and Practices [Issue Paper #29]. Arlington VA: Military Leadership Diversity Commision.

Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (4), 65-96.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

91390 22846

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

CROSS GRADE ANALYSIS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO THE CONCEPT OF

Günay PALİÇ ŞADOĞLU, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI VE NEDENLERİ

Esef Hakan TOYTOK, Muhammed Behçet YILDIRIM

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KONUSUNDAKİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ VE KÖKENLERİNİN BELİRLENMESİ

Meryem GÖRECEK BAYBARS

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI

Gizem GÜNÇAVDI, Soner POLAT

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Ebru ÖZTÜRK AKAR

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yüksel GÜNDÜZ, Hatice KUMCAĞIZ

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MÜZİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK ve GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Mehmet Şahin AKINCI, Elif SAZAK PINAR, Uğur ALPAGUT

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ARGÜMANTASYON ODAKLI ÖĞRENME SÜRECİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Gülşah ULUAY, Abdullah AYDIN

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TÜRLERİNE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Halil Ozan DEMİRTAŞ, Hüsniye Seval KÖSE

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ