MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojikalan bilgisi yeterliliklerini bazı demografik özelliklere göre belirlemektir. Araştırmada tarama modeli içerisinde yer alan ilişkiseltarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, GaziÜniversitesi (42), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (20), Uludağ Üniversitesi(34), Balıkesir Üniversitesi (19), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinin (27)Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilimdallarında öğrenim gören toplam 142 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır.Veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik özelliklerininbelirlenmesi için gerekli olan Kişisel Bilgi Formu ile teknolojik pedagojik alan bilgilerini belirlemek amacıyla Şahin(2011) tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, müziköğretmeni adaylarının TPAB ve alt boyutlara ait ölçek puanları ortalamalarınagöre, öğretmen adaylarının alanbilgisi ve pedagojik alan bilgidüzeyleri incelendiğinde “iyi düzeyde”bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

Archambault, L., Crippen, K. (2009). Examining TPACK Among K-12 Online Distance Educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 71-88.

Arseven, A. D.(1993). Alan Araştırma Yöntemi, Ankara: Gül Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Chai, C. S., Koh, J. H. L.&Tsai, C.-C., (2010). Facilitating Preservice Teachers' Development of Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13 (4), 63–73.

Harris, J. B.& Hofer, M. J. (2011) Technological Pedagogical Content Knowledge in action: A Descriptive Study of Secondary Teachers' Curriculum-based, Technology-Related Instructional Planning. Journal of Research on Technology in Education,43(3), 211–229.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: Nobel Yayınevi.

Koehler, M&Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.

Koehler, M. J.&Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation & Technology (Eds.), Handbook of technological pedagogical content knowledge for educators (pp.3–29). New York, NY: Routledge.

Koehler, M.&Mishra, P. (2009) What is Technological Pedagogical Content Knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Koehler, M., Mishra, P.&Yahya, K. (2007). Tracing the Development of teacher Knowledge in a Design Seminar: Integrating Content. Pedagogy and Technology. Computers & Education, 49, 740–762.

Özçelik, H.& Kurt, A. A.(2007) İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Özyeterlikleri: Balıkesir İli Örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.

Shulman, L.S.(1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Şahin, İ. (2011). Development of Survey of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.

Turgut, M. F. (1992). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, Ankara: Saydam Matbaası.

Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar, İlkeler Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durumu, Ankara: Evrensel Müzik Evi.

Zeidler, D. L. (2002). Dancing with Maggots and Saints: Visions for Subject Matter Knowledge, Pedagogical Knowledge, and Pedagogical Content Knowledge in Science Teacher Education Reform. Journal of Science Teacher Education,13(1), 27-42