MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TÜRLERİNE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Bu çalışma, müzik öğretmeni adaylarının müzik türlerine olan ilgilerini belirlemek amacıyla hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının dinlemeyi tercih ettikleri müzik türlerinin, bireysel çalgı dersi başarısı, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve piyano dersi akademik başarısı ile anlamlı farklarının olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve 7 farklı bireysel çalgı dalında enstrüman eğitimi alan 50 öğrenciden çalışmanın verileri elde edilmiştir. Öğrenciler, lisans I ve IV düzeyindeki öğrencilerden seçilmiştir. Çalışmanın veri toplama aşamasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Lisans I ve IV düzeyinde öğrenim gören 50 öğrenciye araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu uygulanmıştır. Toplanan verilere bağımsız örneklem T-testi, Anova testi ve Tukey testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgıları ile müzik türlerine olan ilgileri arasında yalnız klasik batı müziği ile bireysel çalgıları arasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiş; adayların mezun olunan lise türü, sınıf düzeyi ve piyano dersi akademik başarısı ile müzik türlerine olan ilgileri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, müzik eğitimi lisans programında işlenen bireysel çalgı derslerinde ve diğer uygulamalı derslerde çoksesli halk müziğinin kullanımının artırılması, tek sesli eserlerin çoksesli versiyonlarının düzenlenmesi/kullanılması ve klasik batı müziğine ilgiyi arttıracak daha verimli çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Kaynakça

Angı, Ç.E., Şendurur, Y. (2013). Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Dinledikleri Müzik Türleri Arasındaki İlişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 30, 223-238.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Pegem Akademi Yayınları.

Ercan, H. (2014). Klasik Batı Müziği Eğitimi Veren Devlet Konservatuvarı Müzik Lisans Öğrencilerinin Müzikal Beğenileri ve Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Ertenli, İ. (2014). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Müzik Türlerini Dinleme Durumlarına ve Programın Müzik Türü Tercihleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşleri: Çankaya İlçesi Örneği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Say, A. (2002). Müziğin Kitabı. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Şenel, O. (2013). Müzik Algısı, Müzik Tercihi ve Sosyal Kimlik Bağlamında Müzikte Önyargı ve Kalıpyargı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Doktora Tezi.

Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Uslu, N.B. (2010). Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenleri İle Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Müziksel Beğenilerinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

91400 22846

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yeşim YENER, Fatma ATALAY

İNGİLİZCE LİSE DERS KİTAPLARINDA CİNSİYET TEMSİLİ: MESLEK VE SIFAT GÖSTERİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sibel SÖĞÜT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “MANTIK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Ekrem Ziya DUMAN, Aylin ARSLAN, Özlem KÜÇÜKŞABANOĞLU

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ESKİÇAĞ TARİHİNE İLİŞKİN ÖGELERİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE, ÇEK CUMHURİYETİ, İNGİLTERE, İRLANDA CUMHURİYETİ, SİNGAPUR VE ABD NEW JERSEY ÖRNEĞİ)

Güngör KARAUĞUZ, Tuğba Cevriye ÖZKARAL

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI DESTEKLİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Salih Kürşad DOLUNAY, Ömer SAVAŞ

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACI ROLÜ

Tevfik UZUN

MODELLERİN OKUMA- YAZMA- UYGULAMA YÖNTEMİ VE YEDİ İLKE İLE UYGULANMASININ MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE YOĞUNLUK KONULARININ KAVRAMSAL ANLAŞILMASINA ETKİSİ

Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YAPMAYA İLİŞKİN ALGILARI

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ

ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nurullah AKSEL, Cevat ELMA

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Servet KARDEŞ, Neslihan GÜNEY KARAMAN