MODELLERİN OKUMA- YAZMA- UYGULAMA YÖNTEMİ VE YEDİ İLKE İLE UYGULANMASININ MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE YOĞUNLUK KONULARININ KAVRAMSAL ANLAŞILMASINA ETKİSİ

Öz Bu araştırmanın amacı modellerin okuma-yazma-uygulama yöntemi ve yedi ilke ile birlikte uygulanmasının öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapısı ve Yoğunluk konularındaki kavramsal anlamalarına etkisini belirlemektir. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini şehir merkezindeki üç deney grubundan (ŞYİMG, n=19; ŞYİG, n=20 ve ŞİG, n=19) 58 öğrenci ile kırsal kesimdeki üç deney grubundan (KYİMG, n=26; KYİG, n=20; KİG, n=24) 70 öğrenci olmak üzere toplamda 128 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak Amacıyla Ön Bilgi Testi (ÖBT), üçer açık uçlu çizim sorusundan oluşan Maddenin Tanecikli Yapısı Testi (MTYT) ve Yoğunluk Testi (YT) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımlı t- testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmış ve her bir soru kavramsal olarak analiz edilmiştir. Bağımlı t- testi sonuçlarına göre ŞYİMG ve KYİMG’de son test lehine bir anlamlı farklılık belirlenmiştir. ANOVA sonuçlarına göre model gruplarının diğer deney gruplarına göre kavramsal olarak daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Kavramsal analizlere göre ise tüm gruplarda bazı kavram yanılgıları belirlenmiş, bu yanılgıların model gruplarında en az olduğu görülmüştür

Kaynakça

Abd-El-Khalick, F. (2012). Examining the sources for our understandings about science: Enduring conflations and critical issues in research on nature of science in science education. International Journal of Science Education, 34(3), 353-374.

Acar, B., & Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding. Research in Science Education, 38, 401–420.

Adadan, E. (2012). Using multiple representations to promote grade 11 students’ scientific understanding of the particle theory of matter. Research in Science Education, 43(3), 1079-1105.

Adadan, E. (2014). Investigating the influence of pre-service chemistry teachers’ understanding of the particle nature of matter on their conceptual understanding of solution chemistry. Chemical Education Research and Practice, 15, 219- 238.

Aksoy G., & Gürbüz, F. (2013a). The effects of reading-writing-application technique and learning together technique on increasing 6th grade students‟ academic achievement and students‟ opinions about these techniques. Energy Education Science and Technology Part B, 5(1) , 19-26.

Aksoy, G., & Gürbüz, F. (2013b). The effect of group research and cooperative reading-writing- application techniques in the unit of “what is the earth‟s crust made of?” on the academic achievements of the students and the permanent. Balkan Physics Letters, 21, 132-139.

Aydoğdu, S. (2012). Üniversite öğretim elemanlarının Chickering ve Gamson öğrenme ilkelerini kullanma düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Ayvacı, H.S., & Çoruhlu, T. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikâye yönteminin etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 93‐104.

Baleghizadeh, S. (2012). Comparing traditional with cooperative pairs: The case of Iranian EGAP students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 66, 330-336.

Bayrakçeken, S., Doymuş, K., & Doğan, A. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Belge Can, H., & Boz, Y. (2016). Structuring cooperative learning for motivation and conceptual change in the concepts of mixtures. International Journal of Science and Mathematics Education, 14, 35–657.

Bishoff, J.P. (2010). Utilization of the seven principles for good practice in undergraduate education in general chemistry by community college instructors (Unpublished doctoral dissertation). University of West Virginia, Morgantown West Virginia.

Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cengiz, E. (2018). An activity based on prediction-observation-explanation strategy used for teaching the particulate nature of matter. Journal of Inquiry Based Activities, 8(1), 51-69.

Cheng, M.F., & Lin, J.L. (2015). Investigating the relationship between students’ views of scientific models and their development of models. International Journal of Science Education, 37(15), 2453-2475.

Chickering, A.W., & Gamson, Z. (1987). Seven principles of good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39(7), 3-7.

Crews, T.B., Wilkinson, K., & Neill, J.K. (2015). Principles for good practice in undergraduate education: Effective online course design to assist students‟ success. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11(1), 87-103.

Çakıroğlu, Ü. (2014). Evaluating students' perspectives about virtual classrooms with regard to seven principles of good practice. South African Journal of Education, 34(2), 1-19.

Çalık M., Ayas A., & Ünal S. (2006). Çözünme kavramıyla ilgili öğrenci kavramalarının tespiti: bir yaslar arası karşılaştırma çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 309-320.

Çavdar, O. (2016). Fen ve teknoloji dersinin öğretiminde iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerin işbirlikli öğrenme yöntemiyle uygulanması (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Çavdar, O., Okumuş, S., & Doymuş, K. (2016). Fen eğitimi öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısıyla ilgili anlamalarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 69-93.

Çavdar, O., Okumuş, S. Alyar, M., & Doymuş, K. (2017). Asitler ve bazlar konusunun anlaşılmasına farklı yöntemlerin etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 11(2), 383-408.

Doymuş, K., Şimşek, Ü., Okur Akçay, N., Okumuş, S., & Koç, Y. (2013). The using of reading-writing-presentation technique in science teaching. 5th World Conference on Educational Science, 05-08 February, Rome.

Demircioğlu, H. (2017). Effect of PDEODE teaching strategy on Turkish students' conceptual understanding: Particulate nature of matter. Journal of Education and Training Studies, 5(7), 78-90.

Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. Ayas, A., & Kongur, S. (2012). Onuncu sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişme kavramları ile ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin karşılaştırılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 162-181.

Develaki, M. (2017). Using computer simulations for promoting model-based reasoning. Epistemological and educational dimensions. Science & Education, 26, 1001–1027.

Eilks, I., Moellering, J., & Valanides, N. (2007). Seventh-grade students' understanding of chemical reactions: reflections from an action research interview study. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 271-286.

Evagorou, M., Erduran, S., & Mäntylä, T. (2015). The role of visual representations in scientific practices: from conceptual understanding and knowledge generation to ‘seeing’ how science works. International Journal of STEM Education, 2(1), 1- 11.

Eymur, G., & Geban, Ö. (2017). The collaboration of cooperative learning and conceptual change: enhancing the students’ understanding of chemical bonding concept. Internationa Journal of Science and Mathematics Education, 15, 853–871.

Fırat, M. (2014). Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretiminde iki farklı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve epistemolojik tutumları üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Fredrickson, J. (2015) Online learning and student engagement: Assessing the impact of a collaborative writing requirement. Academy of Educational Leadership Journal, 19(3), 127-140.

Green, S.B., & Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for windows and macintosh analyzing and understanding data. (5.edition). New Jersey: Pearson

Griffiths, A., & Preston, K. (1992). Grade-12 students’ misconceptions relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.

Grünkorn, J., Upmeierzu Belzen, A., & Krüger, D. (2014). Assessing students’ understandings of biological models and their use in science to evaluate a theoretical framework. International Journal of Science Education, 36(10), 1651–1684.

Gürbüz, F., Aksoy, G., & Töman, U. (2013). Effects of reading-writing-application and learning together techniques on 6th grade students’ academic achievements on the subject of “matter and temperature”. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(2), 139-150.

Haigh, M., France, B., & Gounder, R. (2011). Compounding confusion? When illustrative practical work falls short of its purpose-A case study. Research in Science Education, 42(5), 967-984.

Jaber, L.Z., & Boujaoude, S. (2012). A macro–micro–symbolic teaching to promote relational understanding of chemical reactions. International Journal of Science Education, 34(7), 973–998.

Karaçöp, A., & Doymuş, K. (2013). Effects of jigsaw cooperative learning and animation techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the particulate nature of matter. Journal of Science Education Technology, 22, 186-203.

Kimberlin, S., & Yezierski, E. (2016). Effectiveness of ınquiry-based lessons using particulate level models to develop high school students’ understanding of conceptual stoichiometry. Journal of Chemical Education, 93, 1002−1009.

Kırbulut, Z. D., & Beeth, E. (2011). Consistency of Students‟ ıdeas across evaporation, condensation, and boiling. Research in Science Education, 43(1), 209-232.

Kirman Bilgin, A., Demircioğlu Yürükel, F.N., & Yiğit, N. (2017). The effect of a developed react strategy on the conceptual understanding of students: "Particulate nature of matter". Journal of Turkish Science Education, 14(2), 65-81.

Kocaman Karoğlu, A., Kiraz, E., & Özden, M. Y. (2014). Good practice principles in an undergraduate blended course design. Education and Science, 39(173), 249-263.

Koç, Y. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Ağrı il örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Koç, Y., & Şimşek, Ü. (2016). İşbirlikli öğrenme yöntemlerinin 7. sınıf “maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi” üzerine etkisi. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 1-23.

Koponen, I.T. (2014). Systemic view of learning scientific concepts: A description in terms of directed graph model. Complexity, 19(3), 27-37.

Kozma, R., & Russell, J. (2005). Students becoming chemists: Developing representational competence. In Visualization in science education (pp. 121-145). Springer Netherlands.

Krell, M., Reinisch, B., & Krüger, D. (2015). Analyzing students’ understanding of models and modeling referring to the disciplines biology, chemistry, and physics. Research in Science Education, 45(3), 367-393.

Meşeci, B., Tekin, S., & Karamustafaoğlu, S. (2013). Maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavram yanılgılarının tespiti. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 20-40.

Mumba, F., Chabalengula, V.M., & Banda A. (2014). Comparing male and female pre-service teachers’ understanding of the particulate nature of matter. Journal of Baltic Science Education, 13(6), 821-827.

Naah, B.M., & Sanger, M.J. (2013). Investigating students’ understanding of the dissolving process. Journal of Science Education Technology, 22, 103–112.

Niebert, K., Marsch, S., & Treagust, D. F. (2012). Understanding needs embodiment: A theory‐guided reanalysis of the role of metaphors and analogies in understanding science. Science Education, 96(5), 849-877.

Okumuş, S. (2017). “İyi bir eğitim ortamı için yedi ilke”nin işbirlikli öğrenme ve modellerle birlikte uygulanmasının fen bilimleri dersinin anlaşılmasına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Okumuş, S., & Doymuş, K. (2017). İşbirlikli öğrenme ve modellerin yedi ilkeyle birlikte uygulanmasının kavramsal anlamaya etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 431-457.

Okumuş, S., Çavdar, O., Alyar, M., & Doymuş, K. (2017). İşbirlikli öğrenme ve modellerin kimyasal reaksiyonlar konusunun anlaşılmasına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 358-381.

Okumuş, S., Öztürk, B., Koç, Y., Çavdar, O., & Aydoğdu, S. (2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve iyi bir eğitim için yedi ilkenin sınıfta birlikte uygulanması. EKEV Akademi Dergisi, 17(57), 493-502.

Okur Akçay, N., & Doymuş, K. (2014). The effect of different methods of cooperative learning model on academic achievement in physics. Journal of Turkish Science Education, 11(4), 17-30.

Okur Akçay, N., Doymuş, K., Okumuş, S., & Dikel, S. (2012). The effects of reading-writing-presentation technique applied in teaching of force and motion subjects on students’ academic achievements. 4th World Conference on Educational Science, 02-05 February, Barcelona.

Okur Akçay, N., Doymuş, K., Okumuş, S., Karadeniz, Y., & Başaran, F. (2012). The effects of group investigation and learning together techniques applied in teaching of force and motion subjects on students’ academic achievements. 4th World Conference on Educational Science, 02-05 February, Barcelona.

Oliva, J.M., Aragón, M.D., & Cuesta, J. (2015). The competence of modelling in learning chemical change: A study with secondary school students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13, 751- 791.

Özmen, H. (2011a). Effect of animation enhanced conceptual change texts on 6th grade students’ understanding of the particulate nature of matter and transformation during phase changes. Computers & Education, 57, 1114–1126.

Özmen, H. (2011b). Turkish primary students' conceptions about the particulate nature of matter. International Journal of Environmental & Science Education, 6(1), 99-121.

Öztürk, B. (2017). Maddenin tanecikli yapısının öğretiminde iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle desteklenen işbirlikli öğrenme yöntemlerinin uygulanması (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Philipp, S.B., Johnson, D.K., & Yezierski, E.J. (2014). Development of a protocol to evaluate the use of representations in secondary chemistry instruction. Chemistry Education: Research and Practice, 15, 777- 786.

Polat, M. (2014). İşbirlikli öğrenmeye dayalı okuma-yazma-sunma tekniğinin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Prins, G.T., Bulte, A.M.W., & Pilot, A. (2016). An activity-based instructional framework for transforming authentic modeling practices into meaningful contexts for learning in science education. Science Education, 100, 1092–1123.

Schwarz, C., Reiser, B., Acher, A., Kenyon, L., & Fortus, D. (2012). MoDeLS: challenges in defining a learning progression for scientific modeling. In A. Alonzo & A. Gotwals (Eds.), Learning progressions in science. Current challenges and future directions (pp. 101–137). Rotterdam: Sense.

Smith, K.C., & Villarreal, S. (2015). Using animations in identifying general chemistry students’ misconceptions and evaluating their knowledge transfer relating to particle position in physical changes. Chemical Education Research and Practice, 16, 273-282.

Stavridou, H., & Solomonidou, C. (1998). Conceptual reorganization and the construction of the chemical reaction concept during secondary education. International Journal of Science Education, 20(2), 205-221.

Şahin, E. (2013). Kimyasal denge ünitesinin öğretiminde uygulanan okuma-yazma-uygulama yönteminin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Şimşek, U., Yılar, M.B., & Küçük, B. (2013). The effects of cooperative learning methods on students‟ academic achievements in social psychological lessons. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(3), 5-9.

Tsai, C.C. (1999). Laboratory exercises help me memorize the scientific truths: A study of eighth graders’ scientific epistemological views and learning laboratory activities. Science Education, 83, 654-674.

Tsitsipis, G., Stamovlasis, D., & Papageorgiou, G. (2012). A probabilistic model for students’ errors and misconceptions on the structure of matter in relation to three cognitive variables. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(4), 777-802.

Vikström, A. (2014). What makes the difference? Teachers explore what must be taught and what must be learned in order to understand the particulate character of matter. Science Teacher Education, 25, 709–727.

Wang, Z., Chi, S., Hu, K., & Chen, W. (2014). Chemistry teachers’ knowledge and application of models. Journal of Science Education Technology, 23, 211–226.

Wheeldon, R., Atkinson, R., Dawes, A., & Levinson, R. (2012). Do high school chemistry examinations inhibit deeper level understanding of dynamic reversible chemical reactions? Research in Science & Technological Education, 30(2), 107-130.

Winschel, G.A., Everett, R.K., Coppola, B.P., & Shultz, G.V. (2015). Using jigsaw-style spectroscopy problem-solving to elucidate molecular structure through online cooperative learning. Journal of Chemical Education, 92, 1188−1193.

Yılar, M.B. (2015). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve sosyal becerilerine etkileri (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yılar, M.B., Şimşek, U., & Topkaya, Y. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iyi bir eğitim ortamı için uygulanan yedi ilke hakkındaki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 245-260.