MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 12. sınıf öğrencilerinin meslek yüksekokulu (MYO) algılarının ve bu okulları tercih durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Çanakkale ilinde merkez ilçede yer almakta olan 5 MTAL’nde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini bu 5 okulda öğrenimlerine devam etmekte olan toplam 428 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Algı ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık için yapılan analizde ölçeğin tümü için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır. Araştırma betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen veriler Mann Whitney U-testi ve Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenciler birçok bilgi eksiklikleri bulunmasına rağmen MYO’larına yönelik olumlu algılar taşımaktadırlar. Öğrenciler mesleki eğitime yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının yetersizliğini ve mesleki eğitime gerekli önemin verilmediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelik algıları akraba MYO mezun durumu ve mesleki eğitim ve ilinde yer alan MYO ve alanlarını tanıma bilgi düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.

Kaynakça

Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., & Şahin, M. (2014). Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 4(3).

Arslan, İ. H., Bakırcı, H., & Aytar, E. (2017). Meslek yüksekokullarının üniversite adaylarına katkıları: Harran üniversitesi Hilvan meslek yüksekokulu örneği. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017, Burdur.

Arslan, M. & Kılıç Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.

Baysal, H., Baydemir, D., Kuzu, R., Topak, M. & Kayacan, Y. (2016). Kurum ve kuruluşlar bazında meslek yüksekokulu algısı: Öğrenci proje destekleri üzerine bir araştırma. Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Algısı konulu 1. Ulusal Şişli Sempozyumu Yayın Kitabı.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Can E., Çiçek, H., Aktaş, F. O., Işık, T., Kasap, B. B., Tezsezer, S., Arpacıoğlu, I. T. (2017). Meslek yüksekokulu mezunlarinin meslekî eğitimlerini değerlendirmeleri. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 4(15), 220-247.

Ceylan, H. (2009). Mesleki eğitimde öğrenci kalitesi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Ceylan, H. & Erbir, M. A. (2015). Meslek yüksekokullarında kalite: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 5(1), 99-106.

Çevik, K. (2006). İlköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

Çondur, F., & Bölükbaş, M. (2014). Türkiye'de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi, 47(2).

Demirpolat, B. C., Turpçu, M., & Köroğlu, M. G. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslek yüksekokuluna ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Electronic Journal of Vocational Colleges 4. UMYOS Özel Sayısı.

Engin, A. O. (2005). Eğitim ve öğretim etkinliklerinde yönelme ve yöneltme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 249-269.

Fındıkoğlu, F. & İlhan, D. (2016). Türkiye’de meslek yüksekokullarının Türk kamuoyundaki negatif algısı, nedenleri ve çözüm önerileri. 1. Ulusal Şişli Sempozyumu Yayın Kitabı, 97-114.

Gülcan, M. G. & Cengizhan, S. (2009). Teknik eğitim ve eğitim fakültesi öğrencilerinin ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretimdeki mesleki benlik algılarının karşılaştırılması. Politeknik Dergisi, 12(4), 225-234.

Hepkul, A. (2007). Mesleki ve teknik okul tercih sürecinin keşifsel olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 41-52.

Kabaklarlı, E., & Gür, M. (2011). Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi. Youth Unemployment Problem in Turkey and Analysis of Economic Determinants with Co-entegration Model, 1-16.

Kaya, A. (2014). Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim ve geleceğe yönelik düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 349-356.

Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Özoğlu, S. Ç. (1982). Rehberlik ve psikolojik danışma. İzmir: Ege Üniversitesi Maatbası.

Özyürek, R., & Atıcı, M. K. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17).

Şahin, İ. & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve tek¬nik eğitim: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, 12(3), 65-86.

Vurucu, F. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

188775 54333

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

TÜRKİYE’DE MESLEKİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İHMAL EDİLMİŞ BİR ALAN OLARAK REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI

Elif ÇİMŞİR

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ

Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR