Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz Bu araştırmanın amacı Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklimÖlçeği (MGDOİ)’nin Türkçeye uyarlanması ve geçerlik ve güvenirliğininbelirlenmesidir. Bu çalışmaya 395 lise öğrencisi katılmıştır. MGDOİ’nin yapıgeçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach Alpha katsayısıhesaplanmıştır. Ayrıca, ölçeğin çok düzeyli yapısı dikkate alınarak Mc Donald  ve Guttman  değerlerihesaplanmıştır. Ölçeğin ölçüt dayanaklı geçerliliğini hesaplamak için MGDOİ veLise Yaşam Kalitesi Ölçeği (LYKÖ) arasındaki Pearson korelasyon katsayısıhesaplanmıştır ve 0.65 olarak bulunmuştur. Türkçeye uyarlanan ölçeğin orijinalölçekle aynı alt boyutlara sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca veri analizisonucunda MGDOİ’nin Türk lise öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğugörülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Okul iklimi, ölçek uyarlama

Kaynakça

Acarbay, F. Y. (2006). Kapsamlı okul iklimini değerlendirme ölçeğinin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Akgül, T. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algıları ile insani değerleri benimseme düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ.

Akman, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algıları arasındaki ilişki Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Aldridge, J. & Ala’I,K. (2013). Assessing students’ views of school climate: Developing and validating the What’s Happening In This School? (WHITS) questionnaire. Improving Schools.16(1),47– 66.

Aldridge, J. Fraser, B. & Ntuli, S. (2009). Utilising learning environment assessments to improve teaching practices among in-service teachers undertaking a distance-education programme. South African Journal of Education, 29: 147-170

Arastaman, G. ve Balcı, A. (2013). Lise öğrencilerinin yılmazlık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(2): 915-928.

Arıman, F. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin zorbalık eğilimleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Barnes, K., Brynard, S. & Wet, C. (2012). The influence of school culture and school climate on violence in schools of the Eastern Cape Province. South African Journal of Education, 32,69-82.

Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13): 1-13.

Bradshaw, C. P., Waasdorp, T. E., Debnam, K. J. & Johnson, S. L.(2014). Measuring school climate in high schools: a focus on safety, engagement, and the environment. Journal of School Health, 84(9): 593-604.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guilford Press.

Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Çelik Örücü, M. ve Çok, F. (2015). Okul İklimi Ölçeği Lise Formu’nun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1): 311‐322, 2015. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr. DOI: 10.17051/io.2015.46598.

Cohen, J., McCabe, E. M., Michelli, N. M. & Pickeral, T. (2009). School climate: research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111(1): 180–213.

Çalık, T. ve Kurt, T. (2010). Okul iklimi ölçeğinin (oiö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35 (157): 167-180.

Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A, Kurt, T. ve Kandemir, M. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin zorbalık statülerinin okul iklimi, prososyal davranışlar, temel ihtiyaçlar ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60): 555-576.

Doğan, S. (2011). Genel lise öğrencilerinin algılarına göre okul tahripçiliği ile okul iklimi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A., Fan, X. (2010). Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of School Psychology. 48, 533–553.

Freiberg, H. J. & Stein, T. A. (1999). Measuring, improving and sustaining healthy learning environments. In H.J. Freinberg, (Ed.). School climate: measuring, improving and sustaining healthy learning environments (11-29). London:Farmer Press.

Gonder, P. O. & Hymes, D. (1994). Improving School Climate & Culture. AASA Critical Issues Report No. 27. Arlington: American Association of School Administrators.

Goodall, S. H. R. (2008). Perceptions of leadership and school climate through eyes of principals and teacher of appalachian no child left behind blue risson schools,(nclbbrs).Unpublished Doctoral Dissertation. West Virginia University,Morgantown.

Hendron, M. C. (2014). School climate, absenteeism, and psychopathology among truant youth. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Nevada, Las Vegas.

Houtte, M. V. (2005). Climate or Culture? a plea for conceptual clarity in school effectiveness research, school effectiveness and school ımprovement. An International Journal of Research, Policy and Practice, 16 (1), 71-89.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

İhtiyaroğlu, N. (2014). Okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Jofen, T. (2014). Student aspirations as a function of perceived school climate. Unpublished doctoral dissertation. The State Unıversıty Of New Jersey, New Jersey.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kuperminc, G. P., Leadbeater, B. J. & Blatt,S. J.(2001). School social climate and individual differences in vulnerability to psychopathology among middle school students. Journal of School Psychology, 39 (2): 141–159.

Lehr, C. A. (2005). School climate. In S. W. Lee, (Ed.), Encyclopedia of school psychology (471-472). California: SagePublications.

Long, L. & Eamoraphan,S. (2015). A study of the relationship between school climate and students’ school life satisfaction in wu han chına-britain international school. Assumption Journals, 7 (1): 23-32.

MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4, 84-99

McLean, D. V. (2006). The relationship between school climate and school performance in Miami-Dade County’s schools of choice. Unpublished doctoral dissertation. Florida Atlantic University,Boca Raton.

Noonan, J. (2004). School climate and the safe school: Seven contributing factors. Educational Horizons, 83(1), 61-65.

Omay, H. (2008). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimi algıları ile saldırganlık ölçeği puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, (Genişletilmiş 5. Baskı.) Eskişehir: Kaan Kitapevi.

Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. ve Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 213-224.

Preble, B. & Gordon, W. P. (2011). Transforming school climate and learning: beyond bullying and compliance. California: Corwin.

R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Revelle, W. (2016) psych: Procedures for Personality and Psychological Research, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

Ryabov, I. (2015). Relation of peer effects and school climate to substance use among Asian American adolescents. Journal of Adolescence, 42,115-127.

Sarı, M., Ötünç, E.ve Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: adana ili örneği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (50): 297–320.

Sarı, M. (2011). Lise yaşam kalitesi ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3):253-266.

Schotland, M. (2011). Profiles of perceived school climate: The impact on development for urban youth. Unpublished Doctoral Dissertation. New York University,New York.

Sijtsma, K. (2009). On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha. Psychometrika. 74(1): 107–120.

Carmines, Edward G., and Richard A. Zeller (1979). Reliability and Validity Assessment.

Newbury Park, CA: Sage Publications.

Simons-Morton, B. G., Crump, A. D., Haynie, D. L. & Saylor, K. E. (1999). Student–school bonding and adolescent problem behavior. Health Education Research, 14, (1): 99-107.

Smith, K. M. (2008). The impact of district and school climate on student achievement. Unpublished doctoral dissertation. The College of William and Mary,Virginia.

Sulu Çavumirza, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sahip oldukları bazı değişkenler ve algıladıkları okul iklimi bakımından seviye belirleme sınavında aldıkları puanların değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Şimşek, Ö. F., (2007), Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve lisrel uygulamaları, Ankara: Ekinoks Yayınları.

Taşkıran, A. (2008). Meslek lisesi öğrencilerinin okul iklimi algıları ile mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Uline, C. & Tschannen‐Moran, M. (2008). The walls speak: the interplay of quality facilities, school climate, and student achievement. Journal of Educational Administration, 46 (1): 55 – 73.

US Depertmant of Education.Safe supportive learning. http://safesupportivelearning.ed.gov/ (8 Temmuz 2015 tarihinde erişildi).

Wang, M. (2009). School climate support for behavioral and psychological adjustment: Testing the mediating effect of social competence. School Psychology Quarterly, 24 (4): 240-251.

Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 567 (1): 88-107.

Worrell, F. C. & Hale, R. L. (2001). The relationship of hope in the future and perceived school climate to school completion. School Psychology Quarterly, 16(4): 370-388.

Yılmaz, E. G. (2010). Okul kültürü öğrenci başarısı ilişkisi: İstanbul ili ilköğretim okullarında ampirik bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

90508 22771

Arşiv