Kodály Metodundan Uyarlanan Deşifre Şarkı Söyleme Uygulamaları

Öz Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi MüzikBölümünde öğrenim gören öğrencilerin bireysel ses eğitimi dersinde bir seseğitimi uzmanı tarafından seçilen şarkıları deşifre edememesi, bu sebepledüzenli ve sistematik çalışmalar yapılamaması problem durumunu oluşturmaktadır.Çalışmanın amacı Kodály metodundan uyarlanan çalışmaların bireysel ses eğitimidersinde uygulanması ve çalışmaya katılan öğrencilerin örnek eserleri bu sayededaha etkili çalışmalarını sağlamaktır. Araştırma verilerini elde etmek içinyarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış ve çalışmaya katılan ErciyesÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde öğrenim gören 1 ve 2.sınıf öğrencilerinden 7 öğrenciyle uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre bireyselses eğitimi dersinde çalışılan örnek parçanın hem ritmik yapısına hemmelodisine “zi,ze,za,zo”  heceleri ile çalışılabilir. Bir nefesçalışması olarak ritmik artikülasyon çalışmaları “l” ve “r” ünsüzlerinintekrarlanması sonucu ağızdan çıkan “lıl”ya da “rır” heceleri ile yapılabilir. Hemnefes hem de ritim çalışmalarını bir arada daha iyi yapabilmek için örnekparçanın ezgisi “za” hecesiyle bedenperküsyonu eşliğinde söylenebilir.

Kaynakça

Aycan, K. (2017a). Dalkroze, Kodaly metodları ve Orff-schulwerk yaklaşımının benzerlikleri, farklılıkları ve ana hedefleri. Retrieved from Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursu II:

Aycan, K. (2017b). Hareket, konuşma ve şarkı söyleme odaklı elementer ses eğitimi uygulamaları. Turkish Studies, 12(14), 1-18. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11661

Choksy, L. (1988). The Kodály method (Vol. 2). New Jersey: Prentice-Hall.

deVries, P. (2001). Reevaluating common Kodály practices. Music Educators Journal, 88, 24-27.

Gerber, C. (2011). A Comparison of the Teaching Philosophy and Methods of Philip C. Hayden and the Kodály Approach.

Gökçe, D. (2015). Kodaly yöntemi. Retrieved 26.07.17

Gürgen, E. T. (2007). Orff-Schulwerk ve Kodály yönteminin vokal doğaçlama, müziksel İşitme ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkileri. (PhD), T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Howard, P. M. (1996). Kodály strategies for instrumental teachers. Music Educators Journal of Aesthetic Education, 82(5), 27-34.

Mann, R., Lovell, J. ve Tekse, P. (1998). Yayınlanmamış ders notları. Retrieved from Arizona State University, Tempe: Arizona.:

Özeke, S. (2007). Kodály yöntemi ve İlköğretim müzik derslerinde Kodály yöntemi uygulamaları. Eğitim Fakültesi Dergisi, XX(1), 111-119.

Roberts, E. P. (1997). Step Singing: A Kodaly Approach to Diatonic Sight Singing. (Master Thesis), Silver Lake College,

Sağer, T., Gürpınar, E., & Zahal, O. (2013). Hareketli Do Solfej Metodu İle Geleneksel Türk Sanat Müziği Solfej Çalışmaları Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. İnönü University Journal of Art and Design, 3(8), 155-164.

Şeker, S. S. (2005). 7-11 yaş grubunda Orff öğretisi destekli keman eğitiminde başlangıç metodu oluşturulmasına ilişkin bir çalışma. (Master, Yüksek Lisans), Dokuz Eylül Üniversitesi, (162646)

Şimşek, H., & Yıldırım , A. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Vol. 6): Seçkin Yayıncılık.

Yiğit, E. F. (2000). Müzik eğitiminde Kodaly metodu`nun rolü (Master), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (99704)

Yıldırım, K. (2009). Kodaly yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi, özyeterlik algısı ve keman çalmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü,