KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Öz Bu araştırmada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevyapan genel ve meslek lisesi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeuygulamalarına yönelik yeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırma verileri Sever (2012) tarafından geliştirilen Ölçme DeğerlendirmeUygulamalarına Yönelik Yeterlik Algısı Ölçeği ile bilgi formu ile toplanmış,uygulanabilmesi için DFA yapılmış olup kabul edilebilir fit değerlerigörülmüştür. Araştırma sonunda; ölçme değerlendirme sürecinin planlanma aşamasıve değerlendirme anlayışının diğer boyutlara göre öğretmenlerin kendilerinidaha yeterli algıladıkları, ölçek bütününde ise yeterli düzeyde algıladıklarıgözlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre sadece “Sürecin Gözden Geçirilmesi” altboyutunda kadın öğretmenlerin kendilerini daha yeterli algıladıklarınıbulunmuştur. Ölçme ve değerlendirme dersi alıp almama durumu, hizmet içi eğitimalıp almama durumu ve mezun oldukları yükseköğretim programı değişkenlerinegöre, öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda anlamlı bir farklılıkbulunamamıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin, haftalık ders yükünün ve şuan çalıştıkları okuldaki öğretmen sayılarının ölçeği yordadığı tespitedilmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

115073 28967

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÖZSAYGI VE DENETİM ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi

Serkan ÜNSAL, Fahrettin KORKMAZ

Müzik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Piyano Dersinde Karşılaştıkları Sorunların Çözümüne Olan Etkilerinin İncelenmesi

Elif GÜVEN

GÖRME ENGELLİLERE KARDEŞ ÖĞRETİMİYLE SUNULAN ELLE DUVAR TAKİBİ YAPARAK YÜRÜME BECERİSİNİN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hale ÇOTUK, Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları Ve Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları

Dündar YENER, Mustafa YILMAZ

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Tuttukları Günlükler Yoluyla Yansıtıcı Düşünme Seviyelerinin İncelenmesi.

Mustafa YAMAÇ, Selda BAKIR

Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Ayfer SAYIN, Burcu TAKIL

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Gürcü ERDAMAR, Özden DEMİRKAN, Gülçin SARAÇOĞLU, Gülgün ALPAN

Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Olumsuz Duygular Ve Karakterlerin Kullandığı Baş Etme Stratejileri

Ayça ÜLKER ERDEM, Emine Hande AYDOS, Aysel ÇOBAN

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Özge ERDOĞAN