Kirnberger'in Besteleme Yöntemi İle Makamsal Keman Etüdleri Hazırlama

Ülkemizde, zengin kültürümüzü yansýtan geleneksel müziklerimizin yeri ve önemi çok büyüktür. Geleneksel müziklerimizin kendine özgü zengin makamlarý keman eðitimi için deðerli bir malzemedir. Bu malzemeden keman eðitiminde yeterince faydalanabilmek için makamsal etüd ve alýþtýrmalara ihtiyaç vardýr. Mevcut makamsal keman etüd ve alýþtýrmalarý sayý bakýmýndan yeterli deðildir. Makamsal keman etüdü hazýrlamak için hem makamýn hem de kemanýn özelliklerinin incelenmesi ve bilinmesi gereklidir. Bu nedenle bu çalýþmada, makamsal ezgiler ve keman etüdleri istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek kiþisel bilgi, beceri ve yetenekler yerine ölçüm ve hesaplamalara dayalý bilgiler elde edilmiþtir. Elde edilen bilgiler doðrultusunda, Mozart ve Haydn gibi bir çok bestecinin kullandýðý, tüm dünyada bilinen ve kabul gören Kirnberger’in besteleme yöntemi kullanýlarak makamsal etüd ve alýþtýrmalar hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþma, hazýrlanan keman etüdlerinin ölçüm ve hesaplamalara dayalý olmasý ve Kirnberger’ýn besteleme yönteminin makamsal keman etüd ve alýþtýrmalar hazýrlama alanýnda ilk defa kullanýlmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr

PREPARING VIOLIN ETUDES AND EXERCISES IN MAQAMS BY USING KIRNBERGER’S COMPOSING METHOD

In Turkey, the traditional music which reflects our rich culture has a special position and great importance. The rich and original maqams of traditional Turkish music are very valuable materials for violin education. In order to benefit properly from these materials, violin etudes and studies in different maqams are needed. Existing makam violin etudes are not sufficent in number. To prepare a maqam violin etude, both the features of the maqam and the violin should be searched and known well. For this reason, in this study, instead of using personel knowledge, experience and talents, results gained by analysing maqam melodies, violin etudes and exercises with statistical methods are used. According to the results of the analyses, etudes and studies are prepared in nihavend maqam by using Kirnberger’s composing method, which is used by many famous composers like Mozart, Haydn and is a well known and accepted method all around the world. This study is important because the violin etudes are prepared basing on statistical results and measurements; and Kingsberger’s composing method has been used for the first time in preparing violin etudes in maqams. 

Kaynakça

Barning, M. (2000). “Musacal Dice Games”.http://webplaza.pt.lu/public/mbarnig/pages/dicemus.html

Can, C. (2005). Alpharabius Yazýlýmý.

Chuang, J. (1995). “Mozart’s Musikalisches Würfelspiel”. http://sunsite.univie.ac.at/Mozart/dice

Erol, M. (2007). Nihavent Ezgilerin Ýstatistiksel Metodlara Dayalý Olarak KemanaUygunluðunun Belirlenmesi.. Gazi Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü GüzelSanatlar Eðitimi Bölümü Müzik Öðretmenliði Anabilim Dalý. YayýnlanmamýþDoktora Tezi. Ankara.

GÖHER, Feyzan. (2006). Türk ve Batý Çocuk Þarkýlarýnýn Karþýlaþtýrmalý Analizi. GaziÜniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü MüzikÖðretmenliði Anabilim Dalý. Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi.

Gutenberg, J. (2006). “Die musikalischen Würfelspiele”.http://www.musikwissenschaft.unimainz.de/Musikinformatik/schriftenreihe/nr15/Kirn.html

Gutenberg, J. (2005). “Die musikalischen Würfelspiele”. http://icking-musicarchive.org/scores/kirnberger/menuet.pdf

Ýslamoðlu, A. H. (2003). Bilimsel Araþtýrma Yöntemleri. Ýstanbul. Beta Basým YayýmDaðýtým A.Þ.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araþtýrma ve Ýstatistik Teknikleri. Ankara. Tekýþýk Web OfsetTesisleri.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araþtýrma Yöntemi. Ankara. Nobel Yayýn Daðýtým.

Kirnberger, J. Ph. (1757). “Der allezeit fertige Polonioisen= und Menuetten componist”.http://www.musikwissenschaft.unimainz.de/Musikinformatik/schriftenreihe/nr15/Kirnframe.html

Kobayashi, I. (2003). “The Musical Dice Games”.http://www.studyworksonline.com/cda/content/article/o,,EXPI237_NAV2-95_SAR1238,00.shtml

Lýncoln, Herry B. (1990). The Computer and Music. Cornell University Pres. London.MÜEZZÝNOÐLU, Alev. (2004). Zeybeklerin SQLSorgulama Dili Ýle Analizi. GaziÜniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü MüzikÖðretmenliði Anabilim Dalý. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi.

Özen, N. (1996). Okul Müzik Eðitiminde Çalgý Eðitiminin Önemi. Filarmoni Sanat, (Mart),20-21.

Peterson, I. (2001). “Mozart’s Melody Machine”.http://www.sciencenews.org/articles/2000825/mathtrek.asp

Ruttkay, Zs. M. (1999). “Composing Mozart Variations With Dice”.http://wwwhome.cs.utwente.nl/~zsofi/mozart/

Ruttkay, Zs. M. (1999). “Compose your own 'Musikalisches Würfelspiel'”.http://imagine.xs4all.nl/bram/mozart/

Sevgi, A. Tuðcular, E. (2002). “Halk Ezgileriyle Solfej”. Sevda – Cenap And Müzik VakfýNota Yayýnlarý. Ankara.

Simonton, D. K. (1994). Computer Content Analysis of Melodic Structure: ClassicalComposers and Their Compositioms. Psychology of Music. Vol. 22, 31-43.

Uçan, A. (2001). "Keman Eðitimi Ýçin Özgün Parçalar”. Yurtrenkleri Yayýnevi. Ankara.

Wager, W. (2000). “Composers and Crapshooters”. http://www.carouselmusic.com/shooters.html