KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KOPYA ÇEKME TUTUMLARI

Öz Bu araştırmanın amacı, Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin kopya çekme tutumlarını öğrencilerin cinsiyetlerine, bölüme sınavsız geçiş hakkıyla gelip gelmemelerine ve öğretimin etkililiği, sınavların dersle ilişkisi ve sınavların mesleki gelişime katkısıyla ilişkili görüşlerine göre incelemektir. Araştırmada Ay ve Çakmak (2015) tarafından geliştirilen Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 269 kadın, 104 erkek olmak üzere toplam 373 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; kız öğrencilerin ahlaki tutum puan ortalamaları erkek öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek çıkmıştır, ancak kız ve erkek öğrencilerin çevresel şartlar ve fırsat-beceri alt faktörlerine ilişkin puanları farklılaşmamıştır. Ayrıca etkili öğretimin gerçekleştiği derslerde, sınav sorularının ders içeriğiyle örtüştüğü durumlarda ve sınav sorularının mesleki gelişime katkısı olduğuna inandıkları durumlarda öğrencilerin fırsatlar oluşsa da kopya çekme tutumlarının değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akdağ, M. & Güneş, H. (2002). Kopya çekme davranışı ve kopya çekmeye ilişkin tutumlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 330-343.

Akdeniz, R. & Aydın, H. (2003). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş; sorunlar ve çözüm önerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir.

Ay, M. F. & Çakmak A. (2015). Kopya çekmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 43, 140-155.

Bozdoğan, A. E. & Öztürk Ç. (2008). Why do teacher’ candidates cheat?. Elemantry Education Online, 7(1), 141-149. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12.12.2016 tarihinde indirilmiştir.

Brickman, W. W. (1961). Ethics, examinations, and education. School and Society, 89(2200), 412-415.

Bushway A. & Nash W. (1977). School cheating behavior. Review of Education Research, 47, 623-632.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (9. Baskı). Ankara: Pegem A.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: PegemA.

Çağlar, N. & Türeli, N. (2005). Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişle ve ÖSS puanı ile gelen öğrencilerin genel başarı ortalamasının karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10(2), 369-377.

Çakıcı, Y. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım. Taşkın, Ö. (Editör). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. s. 2-19’daki bölüm. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çetin, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi,175, 129-142.

Durmuşçelebi, M. (2011). Lise öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının kopya çekme davranışlarına ilişkin görüşleri. Erciyes Üniversitesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 77-97.

Fraenkel, J. R & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Gilligan, C. (1982). In a different voice. Harvard University Press.

Henden, R. (2012). Üçüncü yılda sınavsız geçiş uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2(4), 157-168.

Josephson Institute of Ethics (2009). The ethics of American youth. Retrieved December 19, http://www.josephsoninstitute.org adresinden 16.02.2017 tarihinde indirilmiştir.

Küçüktepe, Ç. & Küçüktepe, S. E. (2012). Tarih öğretmeni adaylarının kopya çekme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 17(1) 115-125.

Küçüktepe, Ç. & Küçüktepe, S. E. (2014). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3) 263-270.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005b). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. (4. ve 5. sınıflar), Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Mert, E. L. (2012). Cheating at some department whose basic function is to train academician. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 1813-1829.

Molnar, K. K. & Kletke, M. G. (2012). Does the type f cheating influence undergraduate students’ perceptions of cheating?. J Acad Ethics, 10, 201-212.

Murdock, T. & Anderman, E. (2006). Motivational perspectives on student cheating: toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist, 41(3), 129-145.

Murdock, T. B., Beauchamp, A. S., & Hinton, A. M. (2008). Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating? European Journal of Psychology of Education, 23(4), 477-492.

Owen, R. S. (2016). Cheating in online courses for financial aid fraud in U.S. Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research, 6 (2), 116-133. doi:10.5929/2016.6.2.7

Oğuzkan, A. F. (1981). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm, Eğitimde Yeni Değerler. (2. Baskı). Ankara: PegemA.

Selçuk, Z. (1995). Bir eğitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 1(3), 397-418.

Semerci, Ç. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 139-146.

Simon, C. A., Carr, J. R., McCullough, S. M., Morgan, S. J., Oleson, T., & Ressel, M. (2004). Gender, student perceptions, institutional commitments and academic dishonesty: Who reports in academic dishonesty cases? Assessment & Evaluation in Higher Education, 29, 75–90.

Smyth, L. S., Davis, J. R. & Kroncke, C. O. (2009). Students’ perceptions of business ethics: using cheating as a surrogate for business situations. Journal of Education for Business, March/April, 229–238.

Stanwcyk, D.J. & Abdelal, P. (1984). Attitudes toward cheating behavior in the ESL classroom (microform). National Library of Australia’s Catalogue, Bib ID: 5446783, (erişim tarihi: 29.07.2016) http://catalogue.nla.gov.au/Record/5446783 adresinden 20.04.2016 tarihinde indirilmiştir.

Sümbüloğlu, K. & Sümbüloğlu, V. (2014). Biyoistatistik, (16. Baskı). Ankara: Hatiboğlu.

Şimşek, C. & Tezcan, R. (2008). Çocukların fen kavramlarıyla ilgili düşüncelerinin gelişimini etkileyen faktörler. İlköğretim Online, 7(3), 569-577.

Tibbetts, S. G. (1999). Differences between women and men regarding decisions to commit test cheating. Research in Higher Education, 40, 323–342.

Türk Dil Kurumu (2017). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.593937de9d0f51.00772095 adresinden 06.06.2017 tarihinde indirilmiştir.

Topçu, Y. & Uzundumlu, A. S. (2011). Yükseköğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 302-313.Yetkin, D., & Daşcan, Ö. (2008). İlköğretim programı 1–5 sınıflar. Ankara: Anı Yayıncılık.