İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA UYGULANAN AKICI OKUMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada, işitme yetersizliği olan öğrencilerin bulunduğu kaynaştırma ortamlarında, bu öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye yönelik gerçekleştirilen uygulamaların öğretmen görüşleri çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır.  Nitel yaklaşıma dayalı fenomenolojik bir araştırma olarak desenlenen çalışmada, veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise tümevarımsal yöntem kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin sınıflarında çeşitli akıcı okuma etkinlikleri yaptıkları ve yoğun olarak sıralı okuma etkinliğinin kullanıldığı yönündedir. Bunun yanı sıra, kaynaştırma ortamlarındaki işitme yetersizliği olan öğrencilerin genel okuma başarılarının ve akıcı okuma seviyelerinin akranlarının düzeyinde ya da gerisinde olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca, akıcı okuma becerisine yönelik müfredatın ve öğretmen yetiştirme programlarının yetersiz olduğunu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, sınıflarda uygulanan akıcı okuma etkinliklerinin alanyazındaki ilgili müdahalelerle benzerlikleri olmasına rağmen, sistematik ve planlı şekilde uygulama ve uygulama ilkelerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Kaynakça

Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Armbruster, B. B., Lehr, F., Osborn, J., O’Rourke, R., Beck, I., Carnine, D., & Simmons, D. (2001). Put reading first. Washington, DC: National Institute for Literacy.

Avcıoğlu, H. (2012). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (s. 170-214). Ankara: Pegem Akademi.

Beydoğan, H. Ö. (2012). Öğrencilerin akıcı okumalarına göre okuma-anlama stratejilerini kullanma düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 37(166), 3-13.

Chall, J. S. (1987). Reading development in adults. Annals of Dyslexia, 37(1), 240-251.

Conderman, G., & Strobel, D. (2008). Fluency flyers club: An oral reading fluency intervention program. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(1), 15-20.

Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Selçuk Beşir

Demir (Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

Girgin, M. C. (2006). History of higher education provision for the deaf in Turkey and current applications at the Anadolu University. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(3), 6-11.

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy ve P. Yalçın (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7(6), 6-10.

Güldenoğlu, B. (2008). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde okuduğunu anlama becerilerinin desteklenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(2), 51-63.

Gürgür, H. (2013). İşitme yetersizliğine sahip bireyler. S. Vuran (Ed.), Özel eğitim (s. 253-286). Ankara: Maya Akademi.

Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2003).Exceptional learners: Introduction to special education (9. Baskı). Boston: Pearson Education.

Karasu, G., Girgin, Ü., Uzuner, Y. ve Kaya, Z. (2012). İşitme engelli üniversite öğrencilerine uygulanan “tanımlama yapma” stratejisinin incelenmesi. Anadolu Journal Educational Sciences International, 2(1), 19-41.

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. California: Sage

Kuhn, M. R., & Stahl, S. A. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial practices. Journal of Educational Psychology, 95, 3-21.

LaBerge, D., & Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6(2), 293-323.

Lynas, W. (1994). Communication options in the education of deaf children. London: Whurr.

McShane, S. (2005). Applying research in reading instruction for adults: First steps for teachers. Washington, DC: The Partnership for Reading, National Institute for Literacy.

Moores, D. F. (2001). Educating the deaf: Psychology, principles, and practices. Boston: Houghton Mifflin.

National Reading Panel. (2000). Report of the national reading panel: Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction: Report of the subgroups. National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, USA.

O’Connor, R. E. (2000). Increasing the intensity of intervention in kindergarten and first grade. Learning Disabilities Research and Practice, 15, 43–54.

Rose, D. S., Parks, M., Androes, K., & McMahon, S. D. (2000). Imagery based learning: Improved elementary students’ reading comprehension with drama techniques. The Journal of Educational Research, 94(1), 55-63.

Simmons, D. C., Coyne, M. D., Kwok, O., McDonagh, S., Ham, B., & Kame’enui, E. J. (2008). Indexing response to intervention: A longitudinal study of reading risk from kindergarten through third grade. Journal of Learning Disabilities, 41, 158–173.

Slocum, T. A., Street, E. M., & Gilberts, G. (1995). A review of research and theory on the relation between oral reading rate and reading comprehension. Journal of Behavioral Education 5, 377-398.

Strommen, L. T., & Mates, B. F. (2004). Learning to love reading: Interviews with older children and teens. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 48(3), 188-200.

Tüfekçioğlu, U. (2002). İşitme yetersizlikleri. S. Eripek (Ed.), Özel eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Tüfekçioğlu, U. (2003). Çocuklarda işitme kaybının etkileri. U. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamalı Eğitim Yönetimi, 6(4), 543-559.

Ulu, M. ve Başaran, M. (2013). Video öz değerlendirme tekniğinin akıcı okuma becerisinin gelişimine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 1-10.

Valleley, R. J. (2001). An examination of the effects of repeated reading with secondary students. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Nebraska, Nebraska.

Valleley, R. J., & Shriver, M. D. (2003). An examination of the effects of repeated readings with secondary students. Journal of Behavioral Education, 12(1), 55-76.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

114604 28881

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ali ÖZTÜFEKÇİ, Enisa MEDE

“BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Derya ATİK, Duygu KARA EKEMEN, Figen ERKOÇ

MERKEZİ SINAV VE ÖĞRETMEN YAPIMI SINAVLARIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEĞİ

Mücahit Çağlar, Abdurrahman KILIÇ

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Hülya ÇEVİRME, Dilek ÜNVEREN

SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Baki SAHİN

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sitki AKARSU

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Erdem TİRİTOĞLU, Derya KILIÇOĞLU

ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Duygu KOZAN, Ayçin EMEKSEVER, Gönül ONUR SEZER

SOSYAL GEÇERLİĞİN TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARINA YANSIMASI

Zehra ATBAŞI, M.abdulbaki KARACA, Necdet KARASU