İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Müzik dersi, eğitim kurumlarının farklı kademelerinde bulunan, güzel sanatlar alanından bir derstir. Eğitim sürecinde, müzik dersinin öğretim programının değişmesine paralel olarak, verilen ders saatlerinde ve hedef öğrenci grubunda da değişiklikler yapılmıştır. Günümüzde müzik dersi, ilkokul ve orta okullarda, haftada 1 saat olarak zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Lisede ise tüm sınıflarda 2 saat olarak zorunlu dersler arasına konulmuştur. İmam hatip ortaokullarında ise yine haftada 1 saat olarak zorunlu dersler arasındadır. Yapılan bu çalışmada imam hatip ortaokullarında okuyan öğrencilerin müzik dersine ilişkin algıları, bu dersin işlenişi ile ilgili düşünceleri ve müziğin hayatlarındaki öneminin ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden tipik durum çalışması tercih edilmiştir. Araştırma, Kastamonu İl merkezine bağlı Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören, 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki toplam 72 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadaki çalışma grubunda yer alan öğrencilere, müzik dersini değerlendirmelerine yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Değerlendirme formunda, 6 adet açık uçlu ve 4 adet çoktan seçmeli soruların bulunduğu maddeler yer almaktadır. Öğrencilerin değerlendirme formunda yer alan sorulara vermiş oldukları cevaplar kaydedilmiş ve cevaplarda yer alan ifadeler betimsel analiz tekniği ile özetlenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, imam hatip ortaokulunda okuyan öğrenciler, müzik dersini çok sevdiklerini, hayatlarında önemli bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada, 5, 6 ve 7. sınıflarda müzik dersi yerine başka derslerin konulduğu, öğrencilerin bu dersi yoğun bir şekilde tekrar istedikleri bulgularına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar dahilinde bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Altaş, Ö. (2014). Din eğitiminin İslami ilimlerdeki yeri. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 27-43.

Barış, D. ve Özata, E. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında alınan müzik-müzik öğretimi derslerinin öğretmenlik uygulamalarındaki yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 27- 42.

Bozkurt, E. ve Sönmez, H. İ. (2016). İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin ergen öznel iyi oluşlarının kişisel ve sosyal özelliklerine göre incelenmesi. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(7), 231-248.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Cilacı, O. (1990). Günümüzde din inancı ve din eğitimi. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 191-212.

Göncü, İ. (2010). Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin temel sorunları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 355-362.

Güleç, K. S. (2007). Müziğin kişisel işlevleri açısından müzik eğitiminde güdülenmenin önemi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara.

Köylü, M. (2017). Batı ülkelerinde din eğitimi: genel bir bakış, Manas. Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 223-245.

Kurt, H. (2014). Anadolu imam hatip liselerinin tarihi gelişim süreci ve öğrencilerinin kelam dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Bartın Anadolu imam hatip lisesi örneği). International Journal of Social Science, 24, 73-91.

Leymun, Ş., Odabaşı, F. H., ve Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 369-385.

MEB. (2018). İmam hatip ortaokulları ders programı.21 Mart 2018 tarihinde, http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 sitesinden alınmıştır.

Merriam, A. (1964). The anthropology of music. Evanston: Northwestern University Press.

Schreiner, P. (2007). Avrupa bağlamında din eğitimi (Çev. A. Korukçu). Dinî Araştırmalar 12(34), 151-160.

Sözbir, S. (2013). İnsan yetiştirmede müzik eğitiminin önemi ve Türkiye’deki durum I. Uluslararası Eğitim Felsefesi Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Şendurur, Y. ve Barış, D. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 165-174.

Yıldız, Y M. ve Karakelle, S. (2017). İlköğretim dönemindeki çocukların müziksel gelişim özellikleri ve müzik eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 494-500.

89854 22698

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA DÖNÜŞÜMSEL ÖĞRENME KURAMI UYGULAMALARININ ETKİSİ

Nilgün YENİCE, Gizem ALPAK TUNÇ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emel TÜZEL İŞERİ, Burcu YAVUZ TABAK

2009-2013-2017 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Burak KARABEY, Ceren TUNALI, Sinan OLKUN, Gülünay ERGUT

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ İLE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kevser HAVA

ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA

Güneş SALI

YÖNETİCİ VE LİDER KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Kaya YILDIZ, Ramazan ERTÜRK

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ

Serkan ÜNSAL, Abdullah ÇETİN, Mustafa YOĞURTÇU

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI İLE YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayhan KANDEMİR, Nuri AKGÜN

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Hülya ÇEVİRME, Dilek ÜNVEREN

SOSYAL GEÇERLİĞİN TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARINA YANSIMASI

Zehra ATBAŞI, M.abdulbaki KARACA, Necdet KARASU