Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayiilari ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çaliimasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
1066
DOI :
Özet Türkçe :

 

Bu çalıŞmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme anlayıŞlarını belirleyebilmek için kullanılabilecek olan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliŞtirmektir. AraŞtırmada geliŞtirilen ölçek, Niğde ili merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan toplam 190 öğrenci üzerinde uygulanmıŞtır. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizi yapılmıŞtır. Ölçeğin madde faktör yükleri 0.933 ile 0.440 arasında değiŞiklik göstermiŞtir. Ayrıca, araŞtırmada ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.87, Spearman-Brown iki yarı testi sonucu ise 0.82 olarak hesaplanmıŞtır. Bunun yanında, ölçeğin alt boyutlarına iliŞkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ise 0.94 ile 0.79 arasında hesaplanmıŞtır. Diğer taraftan, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen bulgular [χ2/sd=112.62/87; GFI=0.93; AGFI=0.90; RMSEA=0.039; CFI=0.98; NFI=0.92; NNFI=0.97; RMR=0.064; SRMR=0.045], ölçeğin üç faktörlü yapısını doğrulamıŞtır.

 

Özet İngilizce :

 The purpose of the study was to develop a valid and reliable scale in order to determine elementary school students‟ learning conceptions. The research was carried out on a total of 190 students, attending elementary schools in the central district of the city of Niğde. In order to determine the validity of the scale the exploratory and confirmatory factor analyses were conducted. It was seen that the factor loadings of the scale were between 0.933 and 0.440. The Cronbach‟s Alpha value of the total scale was found as 0.87 and the Spearman-Brown split half correlation of the scale was calculated as 0.82 in the study. In addition, the sub-dimensions of the scale were calculated as changing between 0.94 and 0.79. The findings obtained with regard to the confirmatory factor analysis [χ2/df=112.62/87; GFI=0.93; AGFI=0.90; RMSEA=0.039; CFI=0.98; NFI=0.92; NNFI=0.97; RMR=0.064; SRMR=0.045] approved the four dimensional structure of the scale.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :