İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu makalenin amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının zeka oyunu türlerinden hafıza oyunları ve hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısı hakkındaki düşüncelerini incelemektir. Bu amaçla 2017-2018 öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Matematik Eğitimi Anabilim Dalı-İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına devam eden 39 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur.  İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hafıza oyunları ile ilgili görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Ölçme aracı, hafıza oyunu türünde oynanan her oyundan sonra uygulanmak üzere, öğrencilerin o oyunla ilgili düşüncelerini yansıtacakları, dört açık uçlu sorudan oluşan bir yansıtıcı düşünme formu (reflection form) şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgular sonucunda öğretmen adaylarının hafıza oyunlarını orta düzeyde zor bulduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmen adayları oyunlarda zorlanıp zorlanmama durumlarını; harcanan zaman, hatırlanması gereken şeylerin sayısı ve çeşitliliği, oyuna uygun bir örüntü veya strateji yaratılabilmesi, hatırlanacak sayı, şekil veya nesneye bir manipülasyon yapılıp yapılmaması, bireysel inançlar gibi kriterlerle değerlendirmişlerdir. Öğretmen adayları ayrıca hafıza oyunlarında birçok matematiksel fikri aynı anda kullanabildiklerini, tek bir oyun içinde birden fazla matematiksel becerinin geliştirilebileceğini de vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısı ile ilgili fikirleri matematiksel becerilerin gelişiminin sağlanması, matematiksel kavramların anlamlı öğrenilmesi, kavramların doğru yerde ve doğru şekilde kullanılması, farklı stratejilerin öğretimi, motivasyonu yüksek bir sınıf kültürü yaratılması, odaklanma, düşünme ve hafızada tutmaya katkı sağlama, zaman kontrolü ve hızlı düşünmeyi geliştirme gibi temalarla özetlenmiştir. 

Kaynakça

Bottino, R.M., & Ott, M. (2006). Mind games, reasoning skills, and the primary school curriculum: hints from a field experiment. Learning Media & Technology, 31 (4), 359-375.

Deary, I.J., Strand, S., Smith, P. & Fernandes, C. (2007). Intelligence and educational achievement. Intelligence, 35 (1), 13-21.

Dempsey J. V., Haynes L. L., Lucassen B. A. & Casey M. S. (2002) Forty simple computer games and what they could mean to educators, Simulation and Gaming, 33 (2), 157-168.

Devecioğlu, Y. ve Karadağ, Z. (2014). Amaç, beklenti ve öneriler bağlamında zeka oyunları dersinin değerl endirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 41-61. Evans, J. J. & Wilson, B. A. (1992). A memory group for individuals with brain injury. Clinical Rehabilitation, 6 (1), 75-81.

Garris, R., Ahlers, R. & Driskell, J.E. (2002) Games, motivation, and learning: A research and practice model, Simulation & Gaming, 33 (4), 441-467.

Kirriemuir, J. & McFarlane, A. (2004) Literature Review in Games and Learning, Report 8, Futurelab series, http://admin.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf

Lou, Y., Abrami, P. & D'Apollonia, S. (2001) Small group and individual learning with technology: a meta-analysis, Review of Educational Research, 71 (3), 449-521.

MEB (2013). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5., 6., 7., 8. Sınıflar) Öğretim Programı.

Paris, S. G. & Myers, M. (1981). Comprehension monitoring, memory, and study strategies of good and poor readers. Journal of Literacy Research, 13 (1), 5-22.

Rosas, R., Nussbaum, M., Cumsille, P., Marianov, V.,. Correa, M., Flores, P., Grau, V., Lagos, F., López, X., López, V., Rodriguez, P. & Salinas, M. (2003) Beyond Nintendo: design and assessment of educational video games for first and second grade students, Computer & Education, 40 (1), 71-94.

Sternberg. R. J. (1997). The concept of intelligence and its role in lifelong learning and success. American Psychologist, 52(10), s. 1030–1037.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, ANKARA.

Tuan, L.T. (2012). Vocabulary recollection through games. Theory and Practice in Language Studies, 2 (2), 257-264.