Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
980
DOI :
Özet Türkçe :

Betimsel nitelikteki bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çerçevede öğrencilerin problem çözme becerisine güven, problem çözmede öz denetim ve kaçınmaya ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine ve öğrenim gördükleri okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı saptanmıştır. Araştırmada Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sivas merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileridir. Tabakalı örneklemeyle belirlenen dokuz ilköğretim okulunda öğrenim gören 1375 öğrenci tesadüfî örnekleme ile seçilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü Varyans analizi kullanılmıştır. Envanterin "Öz Denetim" ve "Kaçınma" alt boyutlarında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilirken, "Problem Çözme Becerisine Güven" alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf düzeyi açısından tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Sosyo-ekonomik düzey açısından tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bulgular doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

This descriptive study aims to investigate the opinions of the 4th and 5th grade primary school pupils about their problem solving skills. To that end, pupils' opinions regarding self-confidence in problem-solving skill, self-control, and avoidance in terms of gender, grade level, and socio-economic status of their school were examined to find out whether differences existed. In this study Problem Solving Inventory for Children developed by Serin, Bulut Serin, and Saygılı (2010) was used as the data collection tool. Sample for data collection consists of 4th and 5th graders at urban primary schools in Sivas. The sample consisted of 1375 4th and 5th graders enrolled at nine primary schools who were randomly selected through stratified sampling. Frequency, percentage, independent groups t-test, and ANOVA were used to analyze the data. While significant differences were found in the self-control and avoidance subscales, no statistically significant difference was found in the self-confidence subscale based on gender. Similarly, no significant difference was found in any subscale based on grade level, but statistically significant differences were found in all subscales related to socio-economic status of the school. Recommendations are offered in the light of the findings.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :