İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Öz Bu araştırmanın amacı; ilk kez görevlendirilen okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına, Giresun il merkezinde ilk defa görevlendirilen toplam 8 ilkokul ve ortaokul müdürü alınış ve görüşmeler yapılmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada karşılaşılan sorunlar; karar verme ile ilgili okul müdürünün öğretmeni ikna edememesi, öğretmenlerin yöneticiyi kabullenememesi, uyum ve yanlış anlaması, öğrencilerin yöneticinin dış görünüşünü sert algılaması ve öğrencinin gelişim dönemi özellikleri, müdür yardımcılarının inisiyatif kullanamaması ve iş yaptırma konularında, ders denetimi ile ilgili uzmanlık alanı olmayan alanlarda denetim yapma ve tecrübeli öğretmenlerin denetiminden çekinme, personel hizmetleri ile ilgili, sevki kötüye kullanma, ek ders hazırlama, göreve başlatma, ayrılma, izin, öğrenci hizmetleri ile ilgili nakil ve devamsızlık, öğretim hizmetleri ile ilgili planların emeksiz hazırlanması, kaynak ve bina yetersizlikleri, eğitim hizmetleri konusunda velilerin okula gelmemesi, rehber öğretmenin olmaması, okul işletmesi ile ilgili güvenlik, okul bahçesinin uygun yapılmaması, yeni yapılan binanın eksikleri, İş-kur elemanlarının geç göreve başlaması, yazı işleri, temizlik malzemesi, para olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

Açıkalın, A. ve Turan, S. (2015). Etkili iletişim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karaköse, T. (2012). Okul Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri (Kütahya İli) Eğitim ve Bilim, 37 (164).

Altınkurt, Y. (2007). Eğitim Örgütlerinde Stratejik Liderlik ve Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Uygulamaları. Yayımlanmamış doktora tezi.Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Aslanargun, E., Bozkurt, S. (2012). Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2): 349 -368.

Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.

Aytaç, T. (2002). Post-modern eğitim yöneticisi. İçinde, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin YetiştirilmesiSempozyumu, 16-17 Mayıs, 59-64.

Balcı, A. (2000). Etkili okul: Kuram, uygulama ve araştırma. (Üçüncü baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bloom, Eric P. (2009) Manager Mechanics Tips and Advice for First Time Managers, Bloomington: iUniverse.

Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.

Barut, E. (2007). İlköğretim Okullarına Sınavla Atanan Yöneticilerle Sınasız Atanan Yöneticilerin YönetimSüreçlerine İlişkin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

Başaran, İ. E. (1996). Türkiye Eğitim Sistemi. Yargıcı Matbaası: Ankara.

Çelik, V. (1996). Eğitimsel reform için yeni bir okul kültürü, Eğitimimize Bakışlar. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, 47.

Katz, L.R. (1974). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review. September, 1974.

Kaya, Y. K. (1999). Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki uygulama. (7.Baskı.). Ankara: Bilim Yayıncılık.

Mestry, R., & Grobler, B. R. (2004). The Training and Development of Principals to Manage Schools Effectively Using the Competence Approach. ISEA, 32, (3), 2-19.

Morris, M. (2005). First Time Manager: The First Steps To A Brilliant Management Career, Kogan Page Ltd: London.

Recepoğlu, E., Kılınç, A.Ç. (2014) Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Turkish Studies –International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (2) Winter 2014, 1817-1845.

Tan, B.H. (2010). The First Time Manager in Asia Maximizing Your Success by Blending East and West Best Practices,Marshall Cavendish Business: Singapore

87997 22479

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Salih GÜLEN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yusuf ERGEN, Cevat ELMA

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI

Melike ÖZYURT, Merve BADUR

İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Bahri AYDIN, Melike GÜNBEY, Eray KARA

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Emrah HİĞDE, Ferdiye KELEŞ, Hilal AKTAMIŞ

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

Sefa CEYHAN, Hüseyin ÇİÇEK

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN