SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362 Fulya SOĞUKSU, Berna ASLAN

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362192 SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=36240

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362Öz Bu araştırmada, 2011 Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi Öğretim Programı’nda temel alınan iletişimsel yaklaşımın 10. sınıf İngilizce dersindeki sınıf içi uygulamalara nasıl yansıdığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, sınıf içi uygulamalarda kullanılan etkinlikler ve etkileşimin iletişimsel özelliklerini konu alan ve etkileşim çözümlemesinin kullanıldığı bir sınıf araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerindeki üç anadolu lisesinde öğrenim gören 85 10. sınıf öğrencisi ve bu sınıflarda derse giren üç İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri doküman incelemesi ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğretim programında öğrencilerin hedef dilde iletişimsel gereksinimlerini karşılamalarının amaçlanmasına ve iletişimsel bir öğrenme ortamı oluşturulmasına yönelik uygulamaların önerilmesine karşın, sınıf içi uygulamaların bunları sağlamaya yönelik olmadığını göstermiştir. Bu kapsamda, öğretim programının iletişimsel yaklaşım bağlamında sınıf içi uygulamalara etkili biçimde yansıtılamadığı sonucuna varılmıştır.
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362 Anahtar Kelimeler:

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362 İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi, ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programı, iletişimsel yaklaşım, sınıf araştırması

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362

Kaynakça

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362Allen, J. P., Fröhlich, M., & Spada, N. (1984). The Communicative orientation of language teaching: An observation scheme. J. Handscombe, R. A. Orem, & B. Taylor (Ed.) içinde, On TESOL '83: The question of control (s. 231-252). Washington, DC: TESOL.

Allen, P., Swain, M., Harley, B., & Cummins, J. (1990). Aspects of classroom treatment: Toward a more comprehensive view of second language acquisition. P. Allen, M. Swain, B. Harley, & J. Cummins (Ed.) içinde, The development of second language proficiency (s. 57-81). Cambridge: Cambridge University Press.

Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. Essex: Longman.

Avrupa Konseyi. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment – a guide for users. Strasbourg: Language Policy Division.

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. New York: Oxford University Press.

Bailey, K. M. (1985). Classroom-centered research on language teaching and learning. M. Celce-Murcia (Ed.) içinde, Beyond basics: Issues and research in TESOL (s. 96-121). Rowley, Mass.: Newbury House.

Bayyurt, Y. (2013). Current perspectives on sociolinguistics and English language education. The Journal of Language Teaching and Learning, 1, 69–78.

Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Essex: Pearson.

Breen, M. P., & Candlin, C. N. (1980). The essentials of a communicative curriculum in language teaching. Applied Linguistics, 1(2), 89-111.

Brown, D. H. (2007). Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Pearson Education.

Brumfit, C. (1984). Communicative methodology in language teaching: The roles of fluency and accuracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Büyükkantarcıoğlu, N. 2004. A sociolinguistic analysis of the present dimensions of the sociology of language. International Journal of the Sociology of Language, 165, 33–58.

Byram, M. (Ed.). (2001). Routledge encyclopedia of language teaching and learning. London: Routledge.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics 1(1), 1-47.

Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.

Coleman, H. (2010). The English language in development. London: British Council.

Cook, G. (2003). Applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Coulthard, M. (1985). An introduction to discourse analysis. Harlow: Pearson Education.

Devitt, S. M. (1989). Classroom discourse: Its nature and its potential for language learning. Dublin: Trinity College, Centre for Language and Communication Studies.

Doğançay Aktuna, S., & Kızıltepe, Z. (2005). English in Turkey. World Englishes, 24(2), 253–265.

Doğançay Aktuna, S. (1998). The spread of English in Turkey and its current sociolinguistic profile. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 19(1), 24-39.

Dönmez, Ö. (2010). Implementation of the new eighth grade English language curriculum from the perspectives of teachers and students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce Öğretim programlarının değerlendirilmesi. Yayımlamamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ersen-Yanık, A. (2007). A study of English language curriculum implementation in 6th, 7th and 8th grades of public primary schools through teachers' and students' perceptions. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ersen Yanık, A. (2008). Primary school English teachers’ perceptions of the English language curriculum of 6th, 7th and 8th grades. Hacettepe University Journal of Education, 35, 123–134.

Eurydice. (2012). Key data on teaching languages at school in Europe 2012. Brussels: European Commission.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill.

Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction. Boston: Pearson.

Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching, 40, 97-118.

Graddol, D. (2007). Global English, global culture? S. Goodman, & D. Graddol (Ed.) içinde, Redesigning English (s. 242-271). New York: Routhledge.

Hymes, D. (2001). On Communicative Competence. A. Duranti (Ed.) içinde, Linguistic anthropology (s. 53-73). Oxford: Blackwell.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15–26.

Karcı, C. (2012). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Kefeli, H. (2008). Exploring the perceptions of teachers, students and parents about the new 4 year anatolian high school English program. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kırkgöz, Y. (2006). Teaching EFL at the primary level in Turkey. M. McCloskey, M. Dolitsky & J. Orr (Ed.) içinde, Teaching English as a foreign language in primary school (s. 85-99). Alexandria, VA: TESOL.

Kırkgöz, Y. (2009). Globalization and English language policy in Turkey. Educational Policy, 23(5), 663-684.

Kızıldağ, A. (2009). Teaching English in Turkey: Dialogues with teachers about the challenges in public primary schools. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(3), 188–201.

König, G. (1990). The place of English in Turkey. D. Bozer (Ed.) içinde, The Birth and growth of a department: Department of English Language and Literature: 25th anniversary (s. 157-167). Ankara: Hacettepe University.

Landis, R. J., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.

Little, D. (1991). Learner autonomy: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik.

Littlewood, W., & Yu, B. (2011). First Language and target language in the foreign language classroom. Language Teaching, 44(1), 64-77.

Littlewood, W. (1983). Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Long, M. H. (1980). Inside the "black box": Methodological issues in classroom research on language learning. Language Learning, 30, 1-42.

McGarry, D. (1995). Learner autonomy: The role of authentic texts. Dublin: Authentik.

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: The Kappa statistic. Biochemia Medica, 22(3), 276-282.

McKay, S. L. (2008). Researching second language classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Nunan, D. (1989). Understanding language classrooms: Guide for teacher-ınitiated action. New York: Prentice Hall.

Nunan, D. (1999). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Paker, T. (2012). Türkiye'de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale University Journal of Education, 32(2), 89-94.

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Spada, N., & Fröhlich, M. (1995). The communicative orientation of language teaching (COLT) observation scheme: Coding conventions and applications. Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tekin-Özel, R. (2011). İlköğretim İngilizce dersi öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Truchot, C. (2002). Key aspects of the use of English in Europe. Strasbourg: Council of Europe.

Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.

Wright, T. (1987). Roles of teachers and learners. Oxford: Oxford University Press.

Yel, A. (2009). Evaluation of the effectiveness of English courses in Sivas Anatolian High School. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362

117265 29942

Arşiv
SELECT m.*,d.DergiBASLIK,d.Resim,d.DergiID,a.Sayi,a.Yil,a.ArsivID FROM makaleler m INNER JOIN dergiler d ON m.DergiID=d.DergiID INNER JOIN dergi_arsiv a ON a.ArsivID=m.ArsivID WHERE m.MakaleID=362
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE VE ALMANYA’DA SOKAK ÇOCUKLARINA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Meriç TUNCEL, Nuray SENEMOĞLU

PROBLEM ÇÖZÜMÜNE KAVRAMSAL / İŞLEMSEL YAKLAŞIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Aysun UMAY

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SOĞUK İÇECEK HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİNİN VİDEO MODEL İLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Tuğba GÜLSÖZ, Yahya ÇIKILI

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Serpil ÖZDEMİR

DINA MODEL İLE GELİŞTİRİLEN BİR TESTİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Elif Kübra DEMİR, Nizamettin KOÇ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAZZI GECİKTİRME VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACI ROL

Bilgesu HASÇUHADAR, Hamit COŞKUN

SINIF YÖNETİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ayhan AYDIN, Abdullah SLEVİTOPU, Metin KAYA

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIF İÇİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Arslan BAYRAM, Süleyman Davut GÖKER, Hakan Serhan SARIKAYA, Hatice KUMANDAŞ ÖZTÜRK

Sayfa 2.036119222641 Saniyede Yüklendi