İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Öz Bu çalışmanın amacı İlahiyatFakültesi öğrencilerinin üniversitelerimizde gittikçe yaygınlaşan yazokullarından ders almalarının temel sebeplerini ve bu uygulamayla ilgiligörüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nicel tarama modeli kullanılmış,veriler betimsel ve ilişkisel analize tabi tutulmuştur. Sonuçta öğrencilerinyaz okulunda ders almalarının temel sebebinin son sınıf ders yoğunluğu azaltmakve alttan kalan dersleri vermek olduğu, yaz okulunu bir fırsat olarakgördükleri ve kaldırılmasına sıcak bakmadıkları tespit edilmiştir. Bununlabirlikte yaz okulunda güz ve yaz dönemindeki motivasyonu bulmaktazorlandıkları, yazın ders almaktan sıkıldıkları, yaz okulunun verimliliğinoktasında da kafaların kısmen karışık olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yaz okulununöğrencilerde kolay ders geçme ve kolay yüksek not alma hususlarında kısmi birbeklenti oluşturduğu ve bu beklentinin erkek öğrencilerde kız öğrencilere göreanlamlı düzeyde daha yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Yaz okulunun devametmesinin öğrenci için faydalı bir uygulama olduğu, ancak derslerinverimliliğini ve öğrenci motivasyonunu arttırmak için öğrenciyi aktif kılacakbir sürecin işletilmesinin gerekliliği değerlendirilmiştir.  

Kaynakça

Austin, A. M. & Gustafson, L. (2006). Impact of Course Length on Student Learning, Journal of Economics and Finance Education, 5(1), 26-37.

Davies, W. M. (2006). Intensive Teaching Formats: A Review, Issues In Educational Research, 16 (1).

Durucasu, H. ve Dğr, (2006). Öğrencilerin Yaz Okulu Hakkındaki Düşünceleri İçin Kümeleme Analizi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, (1).

Hoşgörür, V. ve Bilasa, P. (2008). Yaz Okulunda Eğitim Öğretim Verimliliği (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Örneği), Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 91-105.

Kaya, E. ve Konu, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Yaz Okulu Hakkındaki Tutum ve Görüşleri, Ekev Akademi Dergisi, 63, 57-68.

Scott, P. A. (2003). Attributes of High-Quality Intensive Courses, 21.11.2017 tarihinde http: //www. montana. edu / facultyexcellence /documents /Scott%20 2003 %20Attributes%20 of %20 High-Quality % 20 Intensive %20 Courses. pdf, 29-38, adresinden alındı.

Spurling, S, (2001). Compression of Semesters or Intensity of Study: What is it that Increases Student Success?, ERIC Document Reproduction Service, No: ED467474, 2-19.

Taşdemir, M. (2012). Yaz okulu ve normal öğretim uygulaması üzerine bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 43, 436-477.

-(2010) Yaz Okulu Uygulamasının Nedenine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (31), 28-40.

www.yok.gov.tr. “Yaz Okulu ile İlgili Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı”, 11.11.2017 tarihinde alınmıştır.

www.yok.gov.tr. “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Usul ve Esasları” 11.11.2017 tarihinde alınmıştır.

www.yok.gov.tr, “Yaz Öğretimi ve Bütünleme Sınavlarına İlişkin Açıklama”, Erişim: 06.06.2017 tarihinde alınmıştır.

Yükseköğretim Kanunu (2547/1981)