İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Öz Bu çalışmanın amacı İlahiyatFakültesi öğrencilerinin üniversitelerimizde gittikçe yaygınlaşan yazokullarından ders almalarının temel sebeplerini ve bu uygulamayla ilgiligörüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nicel tarama modeli kullanılmış,veriler betimsel ve ilişkisel analize tabi tutulmuştur. Sonuçta öğrencilerinyaz okulunda ders almalarının temel sebebinin son sınıf ders yoğunluğu azaltmakve alttan kalan dersleri vermek olduğu, yaz okulunu bir fırsat olarakgördükleri ve kaldırılmasına sıcak bakmadıkları tespit edilmiştir. Bununlabirlikte yaz okulunda güz ve yaz dönemindeki motivasyonu bulmaktazorlandıkları, yazın ders almaktan sıkıldıkları, yaz okulunun verimliliğinoktasında da kafaların kısmen karışık olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yaz okulununöğrencilerde kolay ders geçme ve kolay yüksek not alma hususlarında kısmi birbeklenti oluşturduğu ve bu beklentinin erkek öğrencilerde kız öğrencilere göreanlamlı düzeyde daha yüksek olduğu da tespit edilmiştir. Yaz okulunun devametmesinin öğrenci için faydalı bir uygulama olduğu, ancak derslerinverimliliğini ve öğrenci motivasyonunu arttırmak için öğrenciyi aktif kılacakbir sürecin işletilmesinin gerekliliği değerlendirilmiştir.  

Kaynakça

Austin, A. M. & Gustafson, L. (2006). Impact of Course Length on Student Learning, Journal of Economics and Finance Education, 5(1), 26-37.

Davies, W. M. (2006). Intensive Teaching Formats: A Review, Issues In Educational Research, 16 (1).

Durucasu, H. ve Dğr, (2006). Öğrencilerin Yaz Okulu Hakkındaki Düşünceleri İçin Kümeleme Analizi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, (1).

Hoşgörür, V. ve Bilasa, P. (2008). Yaz Okulunda Eğitim Öğretim Verimliliği (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Örneği), Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 91-105.

Kaya, E. ve Konu, M. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Yaz Okulu Hakkındaki Tutum ve Görüşleri, Ekev Akademi Dergisi, 63, 57-68.

Scott, P. A. (2003). Attributes of High-Quality Intensive Courses, 21.11.2017 tarihinde http: //www. montana. edu / facultyexcellence /documents /Scott%20 2003 %20Attributes%20 of %20 High-Quality % 20 Intensive %20 Courses. pdf, 29-38, adresinden alındı.

Spurling, S, (2001). Compression of Semesters or Intensity of Study: What is it that Increases Student Success?, ERIC Document Reproduction Service, No: ED467474, 2-19.

Taşdemir, M. (2012). Yaz okulu ve normal öğretim uygulaması üzerine bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 43, 436-477.

-(2010) Yaz Okulu Uygulamasının Nedenine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (31), 28-40.

www.yok.gov.tr. “Yaz Okulu ile İlgili Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı”, 11.11.2017 tarihinde alınmıştır.

www.yok.gov.tr. “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Usul ve Esasları” 11.11.2017 tarihinde alınmıştır.

www.yok.gov.tr, “Yaz Öğretimi ve Bütünleme Sınavlarına İlişkin Açıklama”, Erişim: 06.06.2017 tarihinde alınmıştır.

Yükseköğretim Kanunu (2547/1981)

46605 12857

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN DÖNÜTLERİNİN BİÇİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Naci BAYRAK, Salih DOĞAN

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sevilay YILDIZ

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

Kani ÜLGER

ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ

Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL TABANLI MENTORLUK VE ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Yusuf Celal EROL, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR