HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUM YÖNETİCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI

Bu çalışmanın amacı, hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin bazı değişkenlere göre hayat boyu öğrenmeye ilişkin algılarını değerlendirmektir. Çalışma grubunu, Yetişkin Eğitiminin Temel Prensipleri Çalıştayı’na katılan 432 hayat boyu öğrenme kurum yöneticisinin tamamı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ) aracılığıyla 2014 yılının Nisan ve Mayıs aylarında toplanmıştır. Dağılımın normal olmamasından dolayı verilerin analizinde Kruskal-Walis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları yüksek düzeyde olumlu bulunmuştur. Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları; yaş, görev bölgesi ve görev yapılan kurum değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sonuç olarak, hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenme kavramına ilişkin olumlu algılarının hayat boyu öğrenmenin gelişimine katkı sağlayacağı söylenebilir

Perceptions Of Lifelong Learning Institution Administrators About Lifelong Learning

The purpose of this study is to evaluate the perceptions of the administrators of lifelong learning institution on lifelong learning based on some variables. The study group was composed all of 432 lifelong learning institution administrators participated in the "Workshop on Basic Principles of Adult Education". The data obtained were collected through Lifelong Learning Scale (LLLS) developed by the researchers, in April and May of 2014. Since the distribution was not normal, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used in the analysis of data. According to research results, the lifelong learning institution administrators’ perceptions on lifelong learning were found to be highly positive. The perceptions of lifelong learning institution administrators about lifelong learning showed significant differences according to the variables such as age, their region of work and the institution where they work, whereas no significant differences were found according to the gender variable. Consequently, it can be expressed that the lifelong learning institution administrators’ perceptions to be highly positive on lifelong learning will contribute to the development of lifelong learning

Kaynakça

Akbulut, Y. ve Odabaşı, F. (2009). Eğitim fakültelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri göstergelerinin belirlenmesi. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 86-92. Ankara, Turkey.

Aksoy, M. (2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa Birliği serüveni. Bilig, 64, 23-48.

Aydın, A. ve Sayılan, A. A.(2014). Aktif yaşlanma ile yaşam boyu öğrenme arasındaki ilişkiye teorik bir bakış. International Journal of Social and Economic Sciences 4 (2), 76-81.

Bağcı, E. (2011). Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türkiye'de yaşam boyu eğitim politikaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30(2), 139- 173.

Beycioğlu, K. ve Konan, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme ve avrupa eğitim politikaları. Electronic Journal of Social Sciences, 7(24),369-382.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cornford, I. R. (2009). Mere platitudes or realistically achievable? an evaluation of current lifelong learning policy in Australia. International Journal of Lifelong Education, 28(1), 19-40.

Coşkun, Y. D. ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42),108-120.

Çöğmen, S. ve Köksal, N. (2014). Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyici üniversite olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 85-98.

Demirel, M. (2011). Lifelong learning and its reflections on Turkish elementary education curricula. İJOCİS, 1(1), 87-105.

Demirel, M. ve Yağcı, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Özel Sayı 1, 100-111.

Erdoğan, Y., Bayram, S. ve Deniz, L. (2007). Web tabanlı öğretim tutum ölçeği: Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 4 (2), 1-14.

Erol, N. (2011). Toplumsal değişme ve eğitim: Temel ilişkiler, çelişkiler, tartışmalar. Gazi Akademik Bakış, (09), 109-122.

Feketene S. E. (2014). Learning as renewal: contribution to the present theoretical background of the lifelong learning policy of the European Union. International Journal of Lifelong Education, 33(4), 1-19.

Güngör, G. ve Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Journal of Management & Economics, 20(1), 59-72.

Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2012). Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 11(2), 309-325.

İzci, E. ve Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 101-114

Jakobi, A. P. (2009). Global education policy in the making: international organisations and lifelong learning. Globalisation, Societies and Education, 7(4), 473-487.

HBÖHM (2014). Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü resmi sitesi. hbogm.meb.gov.tr

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksek okulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 26-35.

Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 79-87.

Klug, J., Krause, N., Schober, B., Finsterwald, M., & Spiel, C. (2014). How do teachers promote their students' lifelong learning in class? Development and first application of the LLL Interview. Teaching and Teacher Education, 37, 119- 129.

Konokman, G. Y. ve Yelken, T. Y. (2014). The perceptions of academicians in education faculties on their lifelong learning competencies. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 267-281.

Köğce, D., Özpınar, İ., Şahin, S. M. ve Yenmez, A. A. (2014). Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 185-213.

Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 399-403.

Nicoll, K., & Fejes, A. (2011). Lifelong learning: A pacification of ‘know how’. Studies in Philosophy and Education, 30(4), 403-417.

Ng, P. T. (2013). An examination of lifelong learning policy rhetoric and practice in Singapore. International Journal of Lifelong Education, 32(3), 318-334.

Özen, Y. (2011). Algın öğrenme teorisi yaşam boyu değişerek ve gelişerek öğrenme. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 1-16.

Pitman, T., & Broomhall, S. (2009). Australian universities, generic skills and lifelong learning. International Journal of Lifelong Education, 28(4), 439-458.

Preece, J. (2013). Africa and international policy making for lifelong learning: textual revelations. International Journal of Educational Development, 33(1), 98-105.

Rasmussen, P. (2014). Lifelong learning policy in two national contexts. International Journal of Lifelong Education, 33(3), 326-342.

Schreiber-Barsch, S. (2009). Raising participation—or furthering exclusion? Regional lifelong learning strategies under scrutiny. International Journal of Lifelong Education, 28(1), 41-55.

Seçer, İ. (2013). Spss ve lisrel ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma. (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. İJOCİS, 1(1), 61-69.

Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong learning. Computers & Education, 34(3), 177-193.

Su, Y. H., Feng, L. Y., Yang, C. C., & Chen, T. L. (2012). How teachers support university students’ lifelong learning development for sustainable futures: The student's perspective. Futures, 44(2), 158-165.

Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16), 395-417.

Tam, M. (2012). Lifelong learning for elders in Hong Kong: policy and practice. International Journal of Lifelong Education, 31(2), 157-170.

Tamer, M. G. (2014). Yaşam boyu öğrenme için ulusal yeterlilikler çerçevesi: Avrupa ve Türkiye örneği. İJOCİS, 3(5), 43-54.

Urooj, S. and Ahmed, A. (2012). Restructuring the examination system at the higher secondary education in Pakistan: in teachers’ perception. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(6), 827-834.

Yıldırım, A. (2014). Bireysel ve sosyal öğrenme kazanımlarının elektronik ortamda değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi projesi (AB Projesi). Başkent University Journal of Education, 1(1), 136-141.

90497 22771

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik Bölümü Staj Uygulamalarının Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Ve Rehber Hemşirelerin Görüşleri

Osman TİTREK, Mehmet Akif HAKKAKUL, Samet VARLI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DURUMLARI: KIRKLARELİ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Gökhan ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR

Sınıf Öğretmenlerinin “İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi” Dersinin İlkokul 4. Sınıfta Yer Almasına İlişkin Görüşleri

Halil İbrahim SAĞLAM, Mehmet Akif HAYAL

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nilgün BELLİCİ

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Salih Kürşad Dolunay TÜRKÇE, Selmin Söylemez İNGİLİZCE, Nuh YAVUZALP, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Yasemin AYDOĞAN, Cemal AVCI, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Bayram BIÇAK, Bahri AYDIN, M

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUM YÖNETİCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI

Soner DOĞAN, Cahit KAVTELEK

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayılar Konusundaki Bilişsel Yapılarına Etkisinin İncelenmesi

Bekir Kürşat DORUK

Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü

Asım ÇİVİTCİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Özge ÜSTÜN, Mehmet Kaan DEMİR