GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Öz Çalışmanın amacı, güzel sanatlar (resim müzik) eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını ortaya koymaktır. Çalışmada tarama ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resim ve müzik eğitimi bölümlerinin 1.ve 4. sınıflarında öğrenim gören 209 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği”  kullanılmıştır. Veilerin analizinde ise,  yüzde, aritmetik ortalama,  Mann Whitney U testi,  korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. İşlemlerin yapılmasında SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının,  öz-yeterlik inançlarının “çok yeterli” olduğu, adayların öz-yeterlik inançlarının cinsiyete, sınıf düzeyine ve bölüme göre farklılık göstermediği; adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının   “orta” düzeyde olduğu, adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumları cinsiyete ve bölüme göre farklılık göstermezken, devam ettikleri sınıfa göre anlamlı farklılık gösterdiği ve öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyleri  arasında düşük düzeyde ve negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Kaynakça

KAYNAKÇA

Ağgül Yalçın, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı değişkenlere göre öz-yeterlik inançlarının incelenmesi, International Online Journal of Educational Sciences,3(3),1046- 1063.Akbaşlı, S. (2009). Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmenin rolü. Öğretmen yetiştirme alanında uygulamalar ve gelişmeler. K. Kıroğlu ve C. Elma (Eds.), Eğitim Bilimine Giriş (s.275-322). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Alakuş A.O. ve Mercin, L. (2009), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi, Ankara: Pegem Yayınları.Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51 (2), 269-290.Baykara Pehlivan, K.(2010). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir calısma, İlköğretim Online, 9(2), 749-763.Bulut, İ. ve Oral, B. (2011). Fen, edebiyat, ilahiyat ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algıları İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3). 1-18.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale, Education and Science 30(137), 74-81.Çubukçu, Z., ve Girmen, P. (2007). Öğretmen adaylarının sosyal özyeterlik algılarının belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1), 1-18.Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96-111.Ekinci Vural, D. ve Hamurcu, H. (2008). Okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi dersine yönelik öz-yeterlik inançları ve görüşleri. İlköğretim Online, 7(2), 456-467.Ekinci, A., Yıldırım, M. C., Bindak, R., Öter, Ö. M., Özdaş, F. & Akın, M. A. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (3), 723-734Güdek, B. (2007).1. ve 4. sınıf öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının öğrenciye ait farklı değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Gül, İ. (2017). The Relationship between teacher candidates' attitudes towards teacher credentialing courses and ınstructor behavior, Universal Journal of Educational Research 5(12), 2274-2285.Güleryüz, Ş. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının özel alan yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Hamzaoğlu Birer, A.R. ve Bilgehan Sonsel, Ö. B. (2013). Müzik öğretmeni adaylarının mesleki öz-yeterlik durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği, NWSA E-Journal of New World Sciences Academy, 8, (4), 389-398.Hazır Bıkmaz, D. F. (2004). Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.İnandı, Y., Yeşil, H., Karatepe, R. ve Uzun, A. (2015). Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin özyeterlikleri ile değişime gösterdikleri direnç arasındaki ilişkinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2) , 563-581.Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz- yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Köksoy, M.A. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz yeterlilik düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 297-32.Köktaş, Ş. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. Adana: Nobel YayıncılıkKüçükosmanoğlu, H. O. Ve Can, M. (2013). N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4),338-342.Milli, M.S. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının genel özyeterlik ve müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi, International Journal of Social Science, 41, 417-431.Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2),15-28.Özgüngör, S., Kapıkıran, Ş. (2008). Sanatlar eğitimi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine ilişkin motivasyon ve başarı düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 47-60. Özpulat, F. (2016). Öz yeterlik düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi arasındaki ilişki . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 37-44.Özsoy, V. (2006). Görsel sanatlar eğitiminde uygulamalar, Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları.Piji Küçük, D. (2012). Müzik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerileri, GEFAD / GUJGEF 32 (1), 33-54.Sak Şahin İ. T. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ile ilgili özyeterlik inançları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 101-120.Tezbaşaran, A. (1997). Ölçek geliştirme klavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin genel öz-yeterlik ve epistemolojik inançlarının karşılaştırmalı incelemesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 193-214.Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Administration: Theory and Practice 45, 109-127.Yokuş, T. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının eğitme öğretme öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi, Sanat Eğitim Dergisi, 2 (2), 43-56.Yoldaş C., Yetim G. ve Küçükoğlu N.E. (2016). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 90-102.

91352 22844

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İÇİNDEKİLER (CİLT:18 - SAYI:3)

Baibu EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Aysel ARSLAN

CROSS GRADE ANALYSIS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO THE CONCEPT OF

Günay PALİÇ ŞADOĞLU, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN

MODELLERİN OKUMA- YAZMA- UYGULAMA YÖNTEMİ VE YEDİ İLKE İLE UYGULANMASININ MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE YOĞUNLUK KONULARININ KAVRAMSAL ANLAŞILMASINA ETKİSİ

Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Ebru ÖZTÜRK AKAR

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yüksel GÜNDÜZ, Hatice KUMCAĞIZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA SÜRECİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

Ahmet YIKMIŞ, Burcu AKTAŞ, Aysun Havva KARABULUT, Nesime Kübra TERZİOĞLU

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yeşim YENER, Fatma ATALAY

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ESKİÇAĞ TARİHİNE İLİŞKİN ÖGELERİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE, ÇEK CUMHURİYETİ, İNGİLTERE, İRLANDA CUMHURİYETİ, SİNGAPUR VE ABD NEW JERSEY ÖRNEĞİ)

Güngör KARAUĞUZ, Tuğba Cevriye ÖZKARAL