GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, grup piyano eğitiminden elde edilen kişisel kazanımları, piyano becerilerini ve sosyal/kültürel kazanımları öğrenci görüşlerine dayalı olarak belirlemek ve bazı değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaların olup olmadığını incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun betimsel niteliktedir. Araştırmanın çalışma grubu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi grup piyano laboratuvarı ile Akdeniz Üniversitesi grup piyano laboratuvarında öğrenim gören 71 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından alan uzmanlarının görüşleri ve literatür taraması yapılarak oluşturulan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma hesaplanmış, gruplar arası farkın belirlenmesi için anova ve t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin grup piyano eğitiminden kazandıkları kişisel kazanımlara, piyano becerilerine ve sosyal/kültürel kazanımlara ilişkin görüşlerinin “yüksek” ve “oldukça yüksek” düzeyde olduğu, cinsiyet, yaş, eğitim ve düzey değişkenine göre de anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

COMPARISON OF ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND ACCOMPANIMENT SKILLS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES

The purpose of this research is to measure the accompaniment skills of the music teacher candidates while sight reading school songs, to detect the problems and to make recommendations and to compare the data obtained with the academic achievements in the accompaniment lessons. Descriptive scanning is used in the research. The studying group of the research was formed of 30 students of 4th grade who were studying in the autumn period of the Mehmet Akif Ersoy University Education Faculty Education Department of Fine Arts Main Branch of Music Teaching. The researcher gathered data of the research with the ''observation form'' developed by consulting with the opinions of the field experts. The Cronbach Alpha of the reliability coefficient of the observation form was calculated as ,88. The analysis of the data was made with SPSS programme. Arithmetic mean, standard deviation and Spearman's alignment correlation coefficient were used in the resolution of the data. According to the results of the research, the accompaniment skills of the music teacher candidates were detected as low level. Furthermore it is detected that there is a middle-level, in a positive way, meaningful relationship between the accompaniment skills and the academic success in their accompaniment lessons of the music teacher candidates.

Kaynakça

Aydınoğlu, O. (2005). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan Eşlik (korrepetisyon) dersinin öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bilgin, S. (1998). İlköğretim okullarının 2. kademesinde müzik eğitiminde kullanılan şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü çıkışlı müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bilgin, S. (2004). Eğitim müziğinde prozodi. 1924-2004 Musiki muallim mektebinden günümüze müzik öğretmeni yetiştirme sempozyumu (7-10 Nisan 2004), 286 Isparta.

Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının eşlik dersine bakış açıları ile derste zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 345-360.

Çevik, D. B., Güven, E. (2011). İlköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarında piyanoda eşlik yapabilme konusuna ilişkin görüşleri üzerine bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25).

Görsev, A. (2006). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin “Piyano Eğitimi”, “Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi” ve “Eşlik (Korrepetisyon)” dersleri ile okul şarkılarına doğaçlama eşlik becerileri arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Koçak, B. (2001). Müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlardaki piyano ile eşlik faaliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kutluk, Ö. (1996). Okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilme becerisinin geliştirilmesi üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Özdemir, G. (2018). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano İle Eşlikleme Becerileri Üzerine Sistematik Derleme Çalışması. Pamukkale University Journal Of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30.

Özen, M. (1998). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin piyanoyu müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda kullanma becerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Piji Küçük, D. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 198-214.

Sönmezöz, F. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi. 26–28 Nisan 2006. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Tecimer Kasap, B. (2005). İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 149-154.

183673 52583

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

İrfan Nihan DEMİREL

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeliz BOLAT, Sevda DOLAPÇIOĞLU

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uğur ÖZALP, Gökhan ÖZDEMİR

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)

Zeynep YAYLACI, Sevil BÜYÜKALAN

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

YÖNLENDİRİLMİŞ TARTIŞMA KULLANILAN BLOG ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DERS MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Gülcan CANBOLAT, Ercan TOP