GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Öz Bu araştırmada Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tez merkezi ve Open Access Theses and Dissertations (OATD) veritabanları ele alınarak grafik tasarım kavramına ilişkin yapılan tezlerin karşılaştırmalı olarak analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili veritabanlarından elde edilen veriler tezlerin yayımlanmış oldukları ülke, dil, yıl ve tez türü açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yapılan tezlerin genel olarak yıllar içerisinde eş zamanlı ve aynı doğrultuda artış gösterdiği; özellikle 2002’den sonra iki katından daha fazla seviyede artış gösterdiği; tez sayısının en fazla 2012 yılından sonra olduğu; yapılan tezlerin büyük oranla yüksek lisans düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda YÖK Tez Merkezi veritabanına uluslar arası çalışmaların da incelenebileceği ek bir alan açılması, çift dilli tez yüklenmesine olanak tanınması ve bütünleşik grafik tasarım lisansüstü programlarının açılması gibi öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

Baranseli, E.S. (2009). Gelişen iletişim teknolojileri ile grafik anlatım dili ve grafik tasarımın yeni uzantıları. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

Bilkent University Online Academic Catalogue (1997). Graphic design. http://catalog.bilkent.edu.tr/current/dep/d72.html#" adresinden 26.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Demir, H. (2003). Geçmişten günümüze grafik tasarımın işlevi ve başlıca gelişim evreleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, (4), 57-62.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu (2015). Derece programları: Sanatta yeterlik. 26.12.2016 tarihinde http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2016-2017/tr/bolum_9195_tr.html adresinden alınmıştır.

Ekşioğlu, S., Duygu, G.E. & Karabacak, K. (2014). Research trends in curriculum and ınstruction field in Spain. International Journal of Educational Researchers, 5(3), 14-26.

Ertosun, A. (2006). Türkiye'deki grafik sanat eğitimi ile amerika'daki grafik sanat eğitiminin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Hancı, H. (2008). Göstergebilimin grafik tasarım dersi alan öğrenciler üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (23. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Margolin, V. (2012). Grafik tasarım eğitimi ve toplumsal değişimin getirdiği zorluklar (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, (123). 27.12.2016 tarihinde http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457210108324006210.pdf adresinden alınmıştır.

Min, W. (2012). Tasarım eğitimi manifestosu (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, (123). http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457210108324006210.pdf adresinden 27.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Open Access Theses and Dissertations (2016). About OATD – The FAQ. https://oatd.org/faq.html adresinden 26.12.2016 tarihinde alınmıştır.

Uyan Dur, B.İ. (2015). Türk görsel iletişim tasarımı ve kültürel değerlerle bağları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 443-453.

Şenel, A. ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.

Vukic, F. (2012). Yarının tasarımı mı? (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, (123). 27.12.2016 tarihinde http://gmk.org.tr/uploads/news/file-1457210108324006210.pdf adresinden alınmıştır.

Yalur, R. (2014). 1990-2013 yılları arasında afiş ve sosyal afişlerin grafik tasarım ve teknolojik açıdan incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (2016). Araştırmacıların Dikkatine. 26.12.2016 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresinden alınmıştır.

YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2016). Öğrenci Sayıları Özet Tablosu. 26.12.2016 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alınmıştır.

116344 29317

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

APARTMANLAR OYUNUNUN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME YETENEKLERİNE OLAN ETKİSİ

Nilüfer ZEYBEK, Elif SAYGI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE SINIF İÇİ UYGULAMALARI

Murat BARTAN, Handan Asûde BAŞAL

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İlker YAKIN, Selin OKUR

KATILIMCILAR KİTLESEL AÇİK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE NEDEN KATİLİYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ

Melike AYDEMİR, Embiya ÇELİK, Engin KURŞUN, Selçuk KARAMAN

ANAOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Zeynep DERE

KAYNAŞTIRMA SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL DERS KİTAPLARINDA VE DERSLERDE İLLÜSTRASYON KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAZAK, Meral PER, Orhun TÜRKER

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

İNFORMAL İLETİŞİM KANALLARININ GELİŞİM SÜRECİ VE GRAFİK TASARIM

Serap YASA

ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI

Menekşe ESKİCİ, Raşit ÖZEN

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI

Abdülmenaf GÜL, Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ, Nehir YASAN, Cemil YURDAGÜL, Zahide YILDIRIM