Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel fizik laboratuvarındaki öğrencilerin fiziğe karşı öz-yeterliliklerine animasyon ve simulasyonun etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
985
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi'nde öğrenim görmekte olan 1. sınıf öğrencilerine, Genel Fizik II Laboratuvarına ait 4 deney için animasyon, simülasyon kullanımının öğrencilerin fizik dersine karşı öz-yeterliklerine etkisini incelemektir. Çalışmanın araştırma grubunu 2011-2012 akademik yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi 1. sınıfında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmakta olup, araştırmada Riggs ve Enochs (1990) tarafından geliştirilen ve Özkan, Tekkaya ve Çakıroğlu (2002) tarafından çevrilen Fen Bilgisi öz-yeterlik inanç ölçeği kullanılmıştır. Ön test ve son test kontrol gruplu yöntem kullanılan çalışmada, kontrol grubu laboratuvar malzemelerini kullanarak uygulamaları yapmıştır. Deney grubu ise; tarafımızdan hazırlanan animasyon ve simülasyonlarla desteklenen deneyleri yapmışlardır. Deneysel sürecin sonunda yarı yapılandırılmış dört açık uçlu sorudan oluşan görüşme soruları uygulanmıştır. Yalnızca animasyon ve simülasyon destekli öğrenme yöntemleri laboratuvar için tek başına kullanıldığında öğrencilerin öz-yeterlik inançlarını anlamlı olarak değiştirmemektedir. Fakat laboratuvar malzemelerini kullanarak deney yapan grubun özyeterlik inançlarının anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Ayrıca cinsiyetler arası farka bakıldığında da anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the effect of using animationsimulation on the self-efficacy of first-year students who were studying in the Science Education department of Abant İzzet Baysal University Faculty of Education towards the physics course during 4 experiments in the General Physics II Lab. Research group of the study was comprised of first-year teacher candidates studying at Abant İzzet Baysal University Faculty of Education, Department of Science Teaching. The study used the "Science Teaching Efficacy Belief Instrument" developed by Riggs and Enochs (1990) and adapted to Turkish by Özkan, Tekkaya and Çakıroğlu (2002). Pretest and post-test control group research design was used in the study where the control group did the experiments, using laboratory tools while the experimental group conducted experiments supported by animations and simulations prepared by the researchers. A questionnaire with 4 semi-structured open ended questions was administered at the end of the experimental process. When animation and simulation aided learning methods were used for the lab on their own, they did not change the selfefficacy of students significantly. However, it was observed that self-efficacy beliefs of the group experimenting with lab tools increased significantly. No significant difference was found between genders either.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :