FEN BİLİMLERİ 3 VE 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI İLE DERS KİTAPLARININ YER TEMELLİ EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacını, yer temelli eğitimin 3 ve 4. Sınıf Fen Bilimleri Programı ile ders kitaplarındakietkinliklerin incelenerek program ve kitaplara yansıma düzeylerini belirlemekoluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan dokümanincelemesi deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fen BilimleriDersi (3-8) Öğretim Programı ve 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 4. SınıfFen ve Teknoloji Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı oluşturmaktadır. Çalışmanınilkokul kademesini kapsaması nedeniyle 3 ve 4. sınıflar seçilmiştir.  Veriler doküman incelemesi yöntemi ile eldeedilmiştir.  Verilerin analizinde, nitelaraştırma tekniklerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 3. sınıf FenBilimleri Programı incelendiğinde, kazanımların yer temelli eğitim ile uygulamayapmaya uygun olduğu belirlenmiştir. Fakat yer temelli eğitime uygun olabilecekkazanımların etkinlikleri sınıf dışı yerine genellikle sınıf içi etkinliklerlesınırlı kalmıştır. 4. sınıf programında kazanımlar incelendiğinde de yertemelli eğitim ile kazandırılabilecek kazanımlar var olmasına rağmen yine sınıfiçi etkinliklerle sınırlı kalınmıştır.

Kaynakça

Fly, M. J. (2010). A Place-Based Model for K-12 Education in Tennessee. http://web.utk.edu/~markfly/documents/PlaceBased%20K12%20Education%20Proposal%205_10_10.pdf (Erişim Tarihi: 08.03.2016)

Köşker, N. (2012), ’Coğrafya Eğitiminde Yer Temelli Öğretim Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri’, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Köşker, N., Karabağ, S. (2012). Coğrafya Eğitiminde Yer Temelli Öğretim Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 16 (3), 123-137.

Laçin Şimşek, C. (2011). Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

MEB. (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3-8) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2014). Fen ve Teknoloji 4. sınıf Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1 ve 2. Kitap). Ankara: Devlet Kitapları, 5 baskı.

MEB. (2014). İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı. Ankara: Bilim ve Kültür Yayınları.

Mentiş Taş, A. ve Özkaral, C. T. (2012). Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı s. 32 – 43.

Powers, A. L. (2004). An Evaluation of Four Place-Based Education Programs. Journal of Environmental Education, 35(4), 17-32.

PEEC (2011). Place Based Education Evaluation Collaborative. The Benefits of Place-based Education: A Report from the Place-based Education Evaluation Collaborative. http://www.peecworks.org/index (Erişim Tarihi: 18.02.2016)

Rosenthal, J. (2008). Place-Based Education Research and Studies. Promise of Place. promiseofplace.org. (Erişim Tarihi: 15.03.2017)

Smith, G. A. (2002). Place Based Education: Learning to Be Where We Are. Phi Delta Kappan. 83(8). 584-594

Smith, G. A. (2007). Place-based education: Breaking through the constraining regularities of public school. Environmental Education Research. 13(2). Pp: 189–207,

Sobel, D. (2005). Place Based Education: Connecting Classrooms and Comminities. USA: The Orion Society. http://www.uccs.edu/Documents/coga/Place-Based_Education.pdf (Erişim Tarihi: 24.02.2016)

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Baskı.

Stein, B. A., L. S. Kutner, and J. S. Adams. (2000). The Status of Biodiversity in the United States. A Joint Project of The Nature Conservancy and Association for Biodiversity Information. Oxford University Press, NY, Pp: 399.

Takano, T., Higgins, P., & McLaughlin, P. (2009). Connecting with place: Implications of integrating cultural values into the school curriculum in Alaska. Environmental Education Research.15. Pp: 343–370.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, N. ve Mentiş Taş, A. (2015). Hayat Bilgisi 1, 2 ve 3. Sınıf Programı ile Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi,2 (5), 273-284.

Wilson, R. (1997). A Sense of Place. Early Childhood Education Journal, 24(3), 191-194.

Sayfa 2.4736869335175 Saniyede Yüklendi