FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KONUSUNDAKİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ VE KÖKENLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarını tespit etmek ve bu alternatif kavramların kaynağını belirlemektir. İlköğretim düzeyinde öğrenciler ilk defa fen kavramları ile sınıf öğretmenleri aracılığı ile tanışsa da, çalışma kapsamında ele alınan iş konusu ilköğretim ikinci kademe yani ortaokul düzeyinde yer alan bir konudur. Bu nedenle araştırmanın çalışma grubu olarak Fen Bilgisi öğretmenleri seçilmiştir. Toplamda, 35 öğretmen çalışmaya katılmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin batı bölgesindeki bir ilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Fen Bilgisi öğretmenlerinin iş konusu ile ilgili büyük oranda alternatif kavrama sahip olduğu bunun yanı sıra öğretmenlerin iş konusunda bilgi eksikliğinin de büyük oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında öğretmenlerden soruların çözümünde kullandıkları bilgileri nereden elde ettiklerini de ifade etmeleri istenmiştir. Burada amaç özellikle alternatif kavramlara sahip öğretmenlerde bu kavramların kökenlerinin belirlenmesidir. Bu noktada öğretmenler, alternatif kavramların kaynağı olarak lisans düzeyinde yer alan fizik derslerini veya lise de yer alan fizik derslerini işaret etmişlerdir. Ayrıca KPSS gibi sınavlarda kullanılan kaynak kitapları işaret eden öğretmenlerde olmuştur.

Kaynakça

Afif, N. F.,  Nugraha, M. G. & Samsudin, A. (2017). Developing energy and momentum conceptual survey (emcs) with four-tier diagnostic test ıtems. Aıp conference proceedings 1848, 050010.

Ahtee, M. & Johnston, J. (2006). Primary student teachers' ideas about teaching a physics topic, Scandinavian Journal of Educational Research, 50(2), 207-219.

Arslan, H. O., Ciğdemoğlu, C. & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667–1686.

Aydoğmuş, E. (2008). Lise-2 fizik dersi iş-enerji konusunun öğretiminde 5e modelinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Aykutlu, I. ve Şen, A. İ. (2012). Üç aşamalı test, kavram haritası ve analoji kullanılarak lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 275-288.

Ayvacı, H. Ş. ve Devecioğlu, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin iş-güç-enerji konusunda sahip oldukları yanlış anlamalar. First International Congress of Educational Research Educational Research Association Turkey, Çanakkale.

Bahar, M., Öztürk, E. ve Ateş, S. (2002). Yapılandırılmış grid metodu ile lise öğrencilerinin newton’un hareket yasası, iş, güç ve enerji konusundaki anlama düzeyleri ve hatalı kavramlarının tespiti. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Boeha, B. B. (1990). Aristotle, alive and well in papua new guinea science classrooms. Physics Education, 25, 280-283.

Buyruk B. ve Korkmaz, Ö. (2016). Öğrencilerin fen bilimleri dersine dönük kavramları günlük hayatla ilişkilendirme durumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 159-172.

Cerit-Berber, N. ve Sarı, M. (2009) Kavramsal değişim metinlerinin iş, güç, enerji konusunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159- 172.

Chambers, S. K. & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in Science Teaching. 34 (2), 107-123.

Cho, H.H., Kahle, J.B. & Nordland, F.H. (1985). An investigation of high school biology textbooks as sources of misconceptions and difficulties in genetics and some suggestions for teaching genetics. Science Education, 69, 707-719.

Caleon, I. S. & R. Subramaniam. (2010). Do students know what they know and what they don’t know? Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students’ alternative conceptions. Research in Science Education. 40 (3), 313–337.

Çoban, G.Ö., Aktamış H. ve Ergin, Ö. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin enerjiyle ilgili görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 175-184

Driver, R. & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5,61-84.

Duit, R. & Treagust, D. (2003). Conceptual change: a powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25(6), 671–688.

Erduran Avcı, D., Kara İ.ve Karaca D. (2012) Fen bilgisi öğretmen adaylarının iş konusundaki kavram yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 27-39.

Florida Curriculum Framework for Health and Physical Education: PreK-12 Sunshine State Standards and Instructional Practices. Tallahassee, Fla: Florida Dept of Education; 1996.

Florida Curriculum Framework, (1998). Elementary program. 10.11.2017 tarihinde http://www.paec.org/resources/floridacurriculumframeworks/main/frameworks/elementary/eleall.pdf adresinden alınmıştır.

Fratiwi, J. N., Kaniawati, I., Suhendi, E., Suyana, I. & Samsudin, A. (2017). The transformation of two-tier test into four-tier test on newton’s laws concepts AIP Conference Proceedings 1848, 050011.

Goldring, H., & Osborne, J. (1999). Students’ difficulties with energy and related concepts. Physics Education. 29(1), 26.

Hırça, N., Çalık, M. ve Seven, S. (2010). 5E modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal değişimine ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisi: “iş, güç ve enerji” ünitesi örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8-1.

Kaltakçı-Gürel, D., Eryılmaz, A. & McDermott, L. C. (2017). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical optics. Research in Science & Technological Education, 35-2, 238-260.

Kaptan, F. ve Korkmaz, A. (2000). Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 59-65.

Kapucu, S. & Yıldırım, U. (2012). Prospective physics teachers’ views on their knowledge about the new concepts in Turkish high school physics curricula. European Journal of Physics Education, 3(3), 1-14.

Kapucu, S. ve Çılgın, M. (2016). Lise öğrencilerinin ünlü fizik bilim insanları hakkındaki bilgilerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17(2), 329-349.

Kızılcık, H. Ş. ve Güneş, B. (2011) Düzgün dairesel hareket konusunda üç aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 278- 292.

Küçük, M., Çepni, S. & Gökdere, M. (2005). Turkish primary school students’ alternative conceptions about work, power, and energy, Journal Of Physics Teacher Education Online, 3(2), 22.

Küçüközer, A. (2010). Fen öğretmeni adaylarının dalgalar konusunda kavram yanılgıları, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 66-75

Kruger, C., Palacio, D. & Summers, M. (1992). Surveys of english primary school teachers’ conceptions of force, energy and materials. Science Education, 76(4) 339-351.

Madanoğlu, N. (2015). 9. Sınıf öğrencilerinin iş ve enerji konusundaki kavramsal anlamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Mazur, E. (2015). Principles & practice of physics. Pearson Education, Londra.

McDermott, L.C. & Shaffer, P.S. (1992). Research as a guide for curriculum development: an example from introductory electricity. part I: investigation of student understanding. American Journal of Physics 60, 994-1003.

Minstrell, J. & Smith, C. (1983). Alternative conceptions and a strategy for change. Science and Children, 21 (3): 31-33.

Osborne, R. & Cosgrove, M. (1983). Students' conceptions of the changes of states of water. Journal of Research in Science Teaching, 20, 825-838

Öztuna Kaplan A., Yılmazlar, M. ve Çorapçıgil, A. (2014). Fizik bölümü 4. sınıf öğrencilerinin mekanik odaklı bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının incelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9,627-642.

Patton, MQ. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M Bütün, SB Demir Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Peşman, H. & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research 103, 208–222.

Tan, K. C. D., Goh, N. K., Chia, L. S. & Treagust, D. F. (2002). Development and application of a two tier multiple choice diagnostic instrument to assess high school students' understanding of inorganic chemistry qualitative analysis. .Journal of research in Science Teaching, 39(4), 283-301.

Taşlıdere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students' misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, 34(2), 164-186.

Tunç, T., Akçam, H. K. ve Dökme, İ. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı fizik konularındaki kavram yanılgıları ve araştırmada uygulanan tekniğin araştırma sonucuna etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3),137-153.

Serway A. R. & Beichner, J. R. (1995). Fen ve mühendislik için fizik I. (Çev. Edt: Kemal Çolakoğlu), Palme yayıncılık, Ankara.

Sökmen, N., Bayram, H. ve Gürdal, A. (2000). 8. ve 9. Sınıf öğrencilerinin fen eğitiminde yaşadığı kavram kargaşası, Milli Eğitim Dergisi, 146, 74-77.

Strauss, S. (1981). Cognitive development in school and out. Cognition, 10(1-3), 295–300.

Uzunkavak, M. (2009) Öğrencilerin iş kavramında pozitiflik-negatiflik ayrımı becerilerinin yazı ve çizim metoduyla ortaya çıkarılması. International Journal of Technology Sciences, 1 (2), 10-20.

Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics. European .Journal of Science Education, 1, 205–221

Wandersee, J.H., Mintzes, J.J. & Novak, J.D. (1994). Research on alternative conceptions in science, In D.L. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning, Macmillan, New York, 177–210.

Wuttiprom, S., Sharma, M. D., Johnston, I. D., Chitaree, R. & Soankwan, C. (2009). Development and use of a conceptual survey in introductory quantum physics, International Journal of Science Education, 31(5), 631-654.

Yağbasan, R. ve Gülçiçek, A. (2003) Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13),102-120.