E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Öz Buaraştırmanın amacı öğrencilerin e-öğrenme ortamlarındaki davranışlarındanöğrenme stillerinin web kullanım madenciliği aracılığıyla yapay zekâ modelleriile algılanmasıdır. Araştırma kapsamında öğrencilerin öğrenme stilleri içinKolb’un öğrenme stilleri sınıflaması ve ölçeği kullanılmıştır. FıratÜniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmaya, 230öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin araştırma kapsamında hazırlanan web tabanlısistemi kullanmaya başlamadan önce ve sonra öğrenme stilleri için veritoplanmıştır. Öğrencilerin e-öğrenme ortamlarını kullandıkları süre içerisindeöğrenme stillerinde değişimler meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu durumbireysel farklılıkları ve öğrencilerin sistemlerle etkileşimleri sonucu ortayaçıkabilecek farklılıkları da dikkate alabilen sistemlere olan ihtiyacı ortayakoymaktadır.Öğrencilerinweb kullanım davranışlarından öğrenme stillerinin belirlenmesine yönelikyapılan çalışmalarda Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Karar Ağacı modelleriuygulanmıştır. E-öğrenme ortamında öğrencilerin kullanımına sunulan 10 öğrenmeetkinliğinin ziyaret süreleri ve sayıları veri madenciliği modelleriningirişlerini, öğrenme stilleri ise çıkışını oluşturmuştur. Karar Ağacı ve YSAmodellerinden elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, YSA modelininKarar Ağacı modeline göre daha başarılı olduğu anlaşılmıştır. YSA modeli kendiiçerisindeki algoritmalar açısından değerlendirildiğinde iseLevenberg-Marquardt algoritması %91,7 başarı ile öğrencilerin öğrenmestillerini tahmin etmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA

111916 27928

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Fatma Gül UZUNER

Görsel Sanatlarda Yetenekli Öğrenciler İle Zihinsel Yetenekli Öğrencilerin Resim Becerilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Mehmet Ali GENÇ

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi

Katibe Gizem KARAASLAN, Zeynep Sonay AY

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Tuttukları Günlükler Yoluyla Yansıtıcı Düşünme Seviyelerinin İncelenmesi.

Mustafa YAMAÇ, Selda BAKIR

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarina Ve Başarilarina Etkileri

Şefik KARTAL, Ramazan ÖZBEK

E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL

Stratejik Yönetimin İlköğretim Kurumlarında Uygulanması

Şenyurt YENİPINAR, Nuri AKGÜN

TÜRK ÖĞRENCİLER ARASINDA KARŞILAŞILAN İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ ZORLUKLARI: BİR TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN VAKA ÇALIŞMASI

Hakan AYDOĞAN

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÖZSAYGI VE DENETİM ODAĞI İLE İLİŞKİSİ

Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Fuat KORKMAZER, Ali AKSOY