DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Öz Bu çalışmada, “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesinin gelenekselöğretim yöntemi ve drama yöntemi ile öğretimi yapılarak bu yöntemlerkarşılaştırılmıştır. Çalışmaya 2014-2015 öğretim yılında Balıkesir ilindeki birdevlet okulunda öğrenim gören 44 ortaokul 7. sınıf öğrencisi katılmıştır.Çalışmada deneysel modellerden ön test, son test, kontrol gruplu yarı deneyseldesen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Dünyamız ve Evren Başarı Testiile yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışma verilerininanalizlerine göre Dünyamız ve Evren Başarı Testi puanlarının deney grubu lehineistatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuş ve drama yöntemininöğrenci başarısını artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca drama yöntemiyle öğrenim gören erkek öğrencilerin son testpuanlarının kontrol grubundaki erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir.

Kaynakça

Adıgüzel, H.Ö., Üstündağ, T. ve Öztürk, A. (2012). İlköğretimde Drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi  Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.

Akkuş, G. (2015). Drama yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi ünitesindeki başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Akyol, A.A. (2003). Drama ve Dramanın Önemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1 (2), http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26132/275251

Arıcı, V. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma: “güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi” ünitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Arieli, B. (2007). The integration of creative drama into science teaching. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kansas State University, Manhattan, Kansas.

Atalay, O. (2010). İlköğretim 5. sınıf bilişim ve teknolojileri dersinin öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aytaş, G. (2013). Eğitim ve Öğretimde Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12).

Bakkaloğlu, N. (2012). Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. http://www.researchgate.net/publication 222715790.

Balcı,A., (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma, (4. Baskı), Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Başkan, H. (2006). Fen ve teknoloji öğretiminde drama yönteminin kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğrenci motivasyonu üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

BouJaoude, S., Sowwan, S. ve Khalick, F. (2005), The Effect of Using Drama in Science Teaching on Students’ Conceptions of Nature of Science, Research and the Qualitity of Science Education. 259-267. Springer Yayınları.

Erişim: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-3673-6_21

Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C., (1998), Genel Öğretim Metotları, (8.Baskı), Öz Eğitim Yayınları, Konya.

Can, A., (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (2.Baskı), Pegem Akademi, Ankara.

Colombo, P., D., Jr. Silva, C., C., ve Aroca, S., C. (2010). Daytime School Guided Visits to An Astronomical Observatory In Brazil. Astronomy Education Review, 9(1), 010113.

Çeliker, H. ve Balım, A. (2012). Güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi ünitesinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 254-277.

(Çirkinoğlu) Şekercioğlu, A. G., (2011). Akran öğretimi yönteminin öğretmen adaylarının elektrostatik konusundaki kavramsal anlamalarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Çoruhlu, Ş. T. (2013). Güneş sistemi ve ötesi uzay bilmecesi” ünitesinde zenginleştirilmiş 5e öğretim modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiğinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Dorion, R. K. (2009). Science Through Drama: A Multiple Case Exploration Of The Characteristics Of Drama Activities Used In Secondary Science Lessons. International Journal of Science Education, 31(16), 2247-2270.

Ekiz, D. ve Akbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin astronomi ile ilgili kavramları anlama düzeyi ve kavram yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165, 61-78.

Ercan, F., Taşdere, A. ve Ercan, N. (2010). “Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla kavramsal değişimin gözlenmesi” Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.

Genç, N.H. (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alımlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 196-205.

Genç, H.N. (2005). Eğitimde Drama ve /veya Dramada Eğitim. Kazım Karabekir Üniversitesi Dergisi, 12(1), 89-104.

Göncü, Ö. (2013). İlköğretim yedinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin astronomi konularındaki kavram yanılgılarının tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Gülen, S. ve Demirkuş, N. (2014). “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Görsel Materyalin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.

Güneş, G. (2010). Öğretmen adaylarının temel astronomi konularında bilgi seviyeleri ile bilimin doğası ve astronomi öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Güney, S. (2009). Drama tekniklerinin ilköğretim 4 ve 5. sınıflarda kullanımı (dede korkut hikâyeleri örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Karadağ, E., Korkmaz,T. ve Çalışkan, N. (2007). Hayat Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Etkililiğinin Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 179-195.

Karadağ, E. , Korkmaz, T. , Çalışkan, N. ve Yüksel, S. (2008). Drama Lideri Olarak Öğretmen Ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 169-196.

Karakaya, N. (2007). İlköğretimde Drama ve Örnek Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 103-139.

Kurt, A. (2006). Anlamlı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli 7. sınıf fen bilgisi dersi için hazırlanan bir ders yazılımının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Littledyke, M. (2001). Drama and Primary Science. To The Educatıonal Resources Informatıon Center, Educational Research Association, Erişim:https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED458643.pdf

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publications, Inc.

Oğur, B., Bağcı Kılıç, G., (2005). Fen Bilgisi Derslerine Drama Entegre Edilmesinin Öğrencilerin Fen Başarılarına Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research,  20, 178-188.

Okvuran, A. (1994). Çağdaş İnsanı Yaratmada Yaratıcı Dramanın Önemi Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1), 185-194.

Okvuran, A. (2003). Drama Öğretmenin Yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 81-87.

Oruç, S. ve Altın, B. N. (2008). Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 125-141.

Önder, A. (2003). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri ve Örnekleri. Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 72-73.

Sağırlı, H. ve Gürdal, A (2002). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 213-224.

Sarıbaş, D. (2009). Öz düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini geliştirmeye yönelik laboratuar ortamının kavramsal anlama, bilimsel işlem becerisi ve kimyaya karşı tutum üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sezen, F. (2002). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin astronomi kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Trabzon.

Şahin,Ç. Bülbül,E. ve Durukan, Ü. G. (2013).Öğrencilerin Gök Cisimleri Konusundaki Alternatif Kavramlarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi. Journal of Computer and Education Research, 1(2), 38-64.

Şimşek, E., (2001). Sosyal bilimler öğretiminde drama tekniğinin kalıcılığın artırılmasında kullanılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Taşçan, M. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Tekerek, N. (2006). Oyun Kavramından Dramaya Dramadan Dramatik Eğitime. Tiyatro Araştırma Dergisi, 22(1), 1300-1523.

Tuncel, S., (2009). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde maddenin tanecikli yapısı ünitesinin yaratıcı drama ile öğretiminin öğrencilerin başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya

Türkkuşu, B. (2008). Hücre bölünmeleri konularında drama yöntemi uygulamasının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.

Yağmur, E.(2010). 7.sınıf fen ve teknoloji dersinin yaratıcı drama destekli işlenmesinin eleştirel düşünme becerisi ve başarı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Yeğen, G. (2003). Yaratıcı Drama. İlköğretim Online, 2(2), 1-4.

Yılmaz, S.(2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Dramanın Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 123-145.

89890 22701

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ

Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Ali ORHAN, Aslıhan KUYUMCU VARDAR

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU