BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Öz Bu çalışmanın amacı bilim ve teknoloji haberlerinin öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada eşleştirilmiş öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 7. sınıfta okuyan 47 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda bilim uygulamaları dersi öğretim programının önerdiği şekilde anlatılan dersin yanında bilim ve teknoloji haberleri de tartışılmıştır. Kontrol grubunda ise bilim uygulamaları dersi öğretim programının önerdiği şekilde dersler işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu” ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi ve ANCOVA kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grubunun daimi bilim öğrenmeye yönelik motivasyon son testleri arasında anlamlı farklılık tespit edilemediği görülmüştür.

Kaynakça

Anderman, E. M., & Young, A. J. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects. Journal of Research in Science Teaching, 31(8), 811-831.

Aydın, F. (2013). Teknolojinin doğası ve teknoloji bilim ilişkisi. M. Demirbaş (Edt). Bilimin doğası ve öğretimi içinde (s. 138-160). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bonney, C., Kempler, M. T., Zusho, A., Coppola, P. B., & Pintrich, R. P. (2005). Student learning in science classrooms: What role does motivation play? In Steve Alsop (Ed). Beyond Cartesian Dualism, 83-97.

Braund, M. (2009). Progression and continuity in learning science at transfer from primary and secondary school. Perspectives on Education (Primary Secondary Transfer in Science), 2, 22-38.

Braunda, M., & Drivera, M. (2005). Pupils’ perceptions of practical science in primary and secondary school: Implications for improving progression and continuity of learning. Educational Research, 47(1), 77-91.

Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Chen, A. (2001). A theoretical conceptualization for motivation research in physical education: An integrated perspective. Quest, 53(1), 35-58.

Dierking, L. D., Falk, J. H., Rennie, L. J., Anderson, D., & Ellenbogen, K. (2003). Policy statement of the “informal science education” ad hoccommittee. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 108-111.

Dugger, W. E. (2001). Standards for technological literacy. Phi Delta Kappan, 82(7), 513-517.

Erdoğan, D., Çakır, M., Gürel, C. ve Şeker, H. (2015). Daimi bilim öğrenme motivasyonu ölçeği’nin Türkçe’ ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 125-136.

Fortus, D., & Vedder-Weiss, D. (2014). Measuring students’ continuing motivation for science learning. Journal of Research in Science Teaching, 51(4), 497-522.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (7th edition). Boston: McGraw-Hill.

Galton, M. (2009). Moving to secondary school: Initial encounters and their effects. Perspectives on Education 2, 5-21.

Howell, D. C. (2007). Resampling statistics: Randomization and the bootstrap. statistical home page. Available from http://www.uvm.edu/~dhowell/StatPages/Resampling/Resampling.html.

Logan, M., & Skamp, K. (2008). Engaging students in science across the primary secondary interface: Listening to the students’ voice. Research in Science Education, 38(4), 501-527.

Maehr, M. L. (1976). Continuing motivation: An analysis of a seldom considered educational outcome. Review of Educational Research, 46(3), 443-462.

Martin, A. J. (2001). The student motivation scale: A tool for measuring and enhancing motivation. Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 11-20.

MEB. (2013a). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilim uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (2013b). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Neathery, M. F. (1997). Elementary and secondary students' perceptions toward science: Correlations with gender, ethnicity, ability, grade, and science achievement. Electronic Journal of Science Education, 2(1).

Pascarella, E. T.,Walberg, H. J., Junker,L. K. & Heartel, G. D. (1981). Continuing motivation in science for early and late adolescents. American Educational Research Journal, 18(4), 439-452.

Rennie, L. J., Feher, E., Dierking, L. D., & Falk, J. H. (2003). Toward an agenda for advancing research on science learning in out-of-school settings. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 112-120.

Shernoff, D. J., & Hoogstra, L. (2001). Continuing motivation beyond the high school classroom. New Directions for Child and Adolescent Development, 93, 73-88.

Simpson, R. D., & Oliver, J. S. (1990). A summary of major influences on attitude toward and achievement in science among adolescent students. Science Education, 74(1), 1-18.

Speering, W., & Rennie, L. (1996). Students’ perceptions about science: The impact of transition from primary to secondary school. Research in Science Education, 26(3), 283-298.

Vedder-Weiss, D., & Fortus, D. (2011). Adolescents’ declining motivation to learn science: Inevitable or not?. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 199-216.

Vedder-Weiss, D., & Fortus, D. (2012). Adolescents’ declining motivation to learn science:A followup study. Journal of Research in Science Teaching, 49(9), 1057-1095.

Watters, J. J., & Ginns, I. S. (2000). Developing motivation to teach elementary science: Effect of collaborative and authentic learning practices in preservice education. Journal of Science Teacher Education, 11(4), 301-321.

93038 22979

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKGEN PROBLEMLERİNDEKİ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİ

Duygu YILDIRIM, Nilüfer YAVUZSOY KÖSE

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Cem ASLAN, Necdet KARASU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARA DİL ÖĞRETİMİ ALANINDA EĞİTİMİ

Nesrin ORUÇ ERTÜRK, Aylin KÖYALAN, Feryal ÇUBUKÇU

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SOĞUK İÇECEK HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİNİN VİDEO MODEL İLE ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Tuğba GÜLSÖZ, Yahya ÇIKILI

ERKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRONOTİPE GÖRE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

Neşe TOKTAŞ, K. Alparslan ERDEM, Onur YETİK

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

AİLE KATILIMI ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

Emine AHMETOĞLU, İbrahim H. ACAR, Türker SEZER, Ezgi AKŞİN YAVUZ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARINI GİDERMEDE HAZIRLIKLI KONUŞMALARIN ROLÜ

Serpil ÖZDEMİR

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BASINÇ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI VE KAVRAM YANILGILARININ MATEMATİKSEL HATALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Deniz KAYA, Hüseyin Cihan BOZDAĞ, Gökçe OK